Milé kolegyne a kolegovia, túto webovú stránku sme pripravili na podporu profesionálneho samoštúdia a odborného rastu v oblasti biblioterapie. Nájdete tu učebné texty a ďalšie pomocné materiály k biblioterapii: príklady dobrej praxe, overené a odporúčané postupy, odborné odporúčania, odborné recenzie odporúčaných literárnych diel, odborné a teoretické vedecké práce a výsledky výskumov. Prostredníctvom stránky sa sprístupňuje možnosť on-line aj osobných konzultácií na podporu Vášho odborného a profesionálneho rastu ako aj odborného vzdelávania súvisiaceho s témou biblioterapie.


Prajeme Vám príjemné samoštúdium a veríme, že tu nájdete obohacujúce profesionálne informácie a inšpirácie. Rovnako sa tešíme na Vaše prípadné autorské príspevky, v ktorých budete zdieľať Vaše vlastné skúsenosti z biblioterapeutickej práce, spätnú väzbu, ako sa Vám s touto stránkou pracovalo a námety na jej ďalší rozvoj. Vopred Vám ďakujeme!

Tím autorov

Čo je nové? ***** Do odporúčanej literatúry sme pridali publikáciu Julie Cameronovej Umelcova cesta, ktorá učí nielen ako sa stať umelcom, ale aj ako sa stať umelcom svojho života ***** K dr. Janke Špánikovej sa môžete prísť poradiť, ako správne viesť a facilitovať svojpomocnú podpornú skupinu – nielen čitateľskú ***** Kniha kolegu Vlada Babku Slovo ako nástroj v terapii, ktorá bola dopísaná aj vďaka projektu, je už dostupná v kníhkupectvách ***** Pridali sme informácie o možnostiach univerzitného štúdia biblioterapie na Slovensku a v Maďarsku ***** Na maďarskej verzii stránky pribudli kontakty na kolegov ochotných poskytnúť profesionálne konzultácie v maďarčine ***** Bola dokončená anglická verzia stránky ***** Na šírenie informácie o stránke môžete použiť leták ***** Na základe výsledkov prieskumu sme pridali príspevok k téme spoluzávislosť – overený liečebnopedagogický biblioterapeutický postup pri závislosti od alkoholu a odporúčaný postup od Anny Kürthy k dielu Dievčatko so zápalkami ***** Vďaka Petre Lüley testujeme bezplatný 14 dňový kurz mindfullness ***** V kapitole o svojpomocných knihách pribudol zoznam odporúčaných svojpomocných kníh ***** 16.9.2023 Časopis Philologia uverejnil príspevok, ktorý vznikol vďaka projektu k dielu Záhada vianočného svetla ***** 26.9.2023 Vlado Babka sprístupnil audionahrávku príbehovej metafory k správaniu, ktorú vytvoril ku knihe Slovo ako nástroj v terapii *****

O biblioterapii

Vo väčšine odborných textov sa obvykle v súvislosti s definíciou biblioterapie stretávame so základnou informáciou, že slovo biblioterapia je zložené z dvoch slov gréckeho pôvodu „biblion“ = kniha a „therapeia“ = liečba. Vychádzajúc z etymológie by sme teda biblioterapiu mohli definovať jednoducho ako liečbu knihou. Obsah tohto pojmu sa však od roku 1916, kedy sa pojem poprvýkrat objavil v mesačníku The Atlantic Montly, postupne menil a pôvodné vyjadrenie, ktoré možno pokladať skôr za užšie vymedzenie, je už dnes prekonané. V literatúre nachádzame rôznorodé širšie  alebo užšie definície biblioterapie, čo je zapríčinené rôznym uhlom pohľadu a zainteresovanosťou viacerých profesií – či už išlo o lekárov, psychológov, pedagógov, zdravotné sestry, knihovníkov, teológov, osvetových alebo sociálnych pracovníkov.
Viac informácií …

Odporúčaná vedecká a odborná literatúra

BETTELHEIM, Bruno. 1975, 1976. Za tajemstvím pohádek. (Preložila Lucie Lucká 2000, 2016). Praha: Portál, 2017. 416 s. ISBN 9788026211723
ESTÉS, Clarissa Pincola. 1992, 1995. Ženy, které běhali s vlky. (Preložila Hana Halamová-Catalano). Hodkovičky: Pragma, 2018. 442 s. ISBN 80-7205-648-4
FRANZ, Marie Louise von. 1986. Psychologický výklad pohádek. (Preložili Kristina a Jan Černí 1998, 2011) Praha: Portál, 2015. 184 s. ISBN 978-80-262- 0863-1
ČÍKOVÁ, Oľga, ŠLEPECKÝ, Miloš, LEHOTSKÝ, Ján. 1985. Biblioterapia u neurotických pacientov. XXV. Hádlikove dni v Ružomberku, jún 1985.
Viac informácií …

Obsah a tiráž

Biblioterapia.sk. Pomocné materiály pre odborníkov s terapeutickým vzdelaním a študentov pripravujúcich sa na výkon pomáhajúcich profesií. Učebné texty. (c) PRO SKIZP – Zruženie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z., Bratislava, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1