Overený postup k dielu Muž, ktorého asi poznám

Autorka: Petra Hlavatá

 

Autor diela: Mike Gayle
Do slovenčiny preložila: Kristína Hečková
Návrh obálky a grafická úprava: Miloš Cikán
Rok vydania: 2018 (slovenský preklad 2021)
Jazyk: slovenčina

Popis

Terapeutické ciele:

 • všeobecné: hľadanie vlastných zdrojov zvládania aktuálnej životnej situácie, podpora vytvárania nových dosiahnuteľných životných perspektív, aktivizácia, sebapoznávanie
 • čiastkové: podpora rozvoja vnímania obsahovej stránky reči, slovnej zásoby, pozornosti, pamäti a myslenia, relaxácia a uvoľnenie, ochota diskutovať v skupine o pocitoch a názoroch, konštruktívne reagovanie na názory ostatných

Odporúčaná veková skupina: 25+
Primárna cieľová skupina: klienti so psychiatrickými diagnózami
Sekundárna cieľová skupina: širšie všeobecne v skupinovej terapii (neurotické poruchy, poruchy osobnosti)
Forma práce: skupinová s jedným terapeutom

 

Stručný obsah diela:

Dvaja absolventi prestížnej strednej školy sa po rokoch stretnú na najmenej pravdepodobnom mieste – v Domove sociálnych služieb. Danny Allen v roli ošetrovateľa a James DeVitt ako prijímateľ sociálnej služby. Obaja mali v čase štúdia na strednej škole pred sebou úspešnú budúcnosť, ich situácia sa však vyvinula úplne inak ako si predstavovali. Príbeh je o priateľstve, prekonávaní prekážok a odhodlaní vziať napriek nepriazni osudu život do vlastných rúk.

Poznámka: Knihu sme nečítali celú, resp. text bol vopred upravený, boli vybraté len tie časti, ktoré sa týkali témy daného stretnutia. Samozrejme, plynulosť deja, kľúčové informácie o postavách a ich vzájomných vzťahoch boli zachované.

 

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Proces stanovenia cieľov: Všeobecné a špecifické ciele boli stanovené s ohľadom na špecifiká diagnóz prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa zúčastňujú skupinových biblioterapeutických stretnutí. V anamnézach sa vyskytuje schizoafektívna porucha depresívneho typu, paranoidná schizofrénia, poruchy psychiky zapríčinené užívaním psychotropných látok, mentálna retardácia. Spomenuté diagnózy spájajú zmeny v oblasti vnímania, myslenia, správania a emocionálneho prežívania. Čiastkové ciele boli preto prispôsobené zmenám v kognitívnych schopnostiach, ku ktorým v dôsledku diagnózy môže dochádzať.    Ako z predchádzajúcich rozhovorov s účastníkmi skupinových stretnutí vyplynulo, aktuálnu situáciu – pobyt v Domove sociálnych služieb berú ako „konečnú stanicu“ a toto vnímanie vlastnej aktuálnej situácie môže často viesť  k istej životnej stagnácii až rezignácii. Cyklus biblioterapeutických stretnutí ku knihe Muž, ktorého asi poznám nebol prvý, ktorého sa väčšina z účastníkov skupiny zúčastnila, v podobnom zložení sa stretávajú už trištvrte roka, preto bolo možné hlavné ciele stanoviť na základe pozorovaní z dovtedajšej spoločnej práce.

Plánovaný počet stretnutí: 10 + 1 ukončovacie stretnutie (v príspevku sú popísané iba vybrané z nich)

Frekvencia stretávaní: 1x týždenne; časová dotácia na jedno stretnutie 60-75 minút

Špecifická cieľová skupina:

 • malá uzavretá (max.6 členná) skupina prijímateľov sociálnej služby, ktorá je poskytovaná celoročnou pobytovou formou v Domove sociálnych služieb
 • u všetkých účastníkov skupiny je prítomná psychiatrická diagnóza
 • vek účastníkov >45 – <65
 • stretnutí sa záujemci zúčastňovali na dobrovoľnej báze, to znamená nie na každom stretnutí boli prítomní všetci

 

1. stretnutie:

Téma stretnutia: prvý dojem

Ciele prvého stretnutia: úvod do témy; diskusia o téme „prvého dojmu“

Účastníci skupiny sa poznali už z predošlých stretnutí, preto nebolo potrebné zaradiť žiadne aktivity na zoznámenie sa. Knihu, ktorá nás mala sprevádzať nasledujúcich 10 stretnutí, sme vybrali spoločne už vopred. S jej hlavnou témou boli účastníci skupiny zoznámení už pred začiatkom prvého stretnutia. Len v krátkosti sme si pripomenuli stručný obsah diela. V úvode účastníci skupiny diskutovali o tom, prečo sa dvaja absolventi prestížnej strednej školy s predpokladom úspešnej kariéry ocitli v domove sociálnych služieb – Danny v roli ošetrovateľa, James v roli prijímateľa sociálnej služby. V prípade Dannyho zazneli tipy ako alkoholová, alebo drogová závislosť, strata životnej motivácie, ale potreba zmeniť prácu – z lukratívneho a pravdepodobne dobre plateného zamestnanie sa uplatniť v pomáhajúcej profesii. V prípade Jamesa účastníci skupiny ako dôvod pobytu v domove sociálnych služieb predpokladali ochorenie alebo nehodu, ktorá Jamesa pripravila o možnosť uplatniť sa.

1a: úvodná aktivita: Moje „NAJ“: Názov knihy hovorí o mužovi, ktorého ASI poznám. V rámci hlbšieho spoznávania sa v skupine sme zvolili jednoduchú aktivitu – nastrihané lístočky s otázkou na „moje naj – a prečo je to moje naj“, ktoré si účastníci stretnutia postupne ťahali a pred skupinou mali na danú otázku odpovedať.
Napríklad: najobľúbenejší herec/herečka, najobľúbenejšia rozprávka, najobľúbenejšie ročné obdobie, najobľúbenejšia pieseň, najobľúbenejší šport

Podporuje: uvoľnenie atmosféry, vzájomné naladenie členov skupiny na seba, odbúranie napätia

1b: slovná hra: „v strede M“: Súčasťou väčšiny stretnutí bola na ich začiatku zaradená aj slovná hra s cieľom rozšíriť pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu účastníkov skupiny, podporiť ich pamäť a pozornosť. Účastníci mali tvoriť slová, ktoré v strede obsahujú písmeno „M“ a celkový počet písmen v slove musel byť 5. Skupine sa podarilo nájsť 15 slov.

Príklady: lampa, lomoz,mer, zámok, román

1c: hlavná časť: čítanie (od začiatku po stranu 35) – stručný obsah čítanej časti:
Kniha začína príhovorom riaditeľa strednej školy King´s Scrivener, pri príležitosti odovzdávania prestížnej Carmodyho ceny za mimoriadne študijné výsledky. Kto dostal cenu v roku 1997 sa však na konci príhovoru nedozvieme, dej sa presúva do súčasnosti. Jednotlivé kapitoly sa striedajú. Raz je rozprávačom Danny Allen, raz James DeVitt. Na začiatku sa dozvedáme, že Danny Allen prišiel o podporu v nezamestnanosti, pretože si zamestnanie aktívne ani nehľadal, zároveň má problémy so svojou partnerkou Mayou, ktorá mu dala ultimátum: alebo si nájde prácu, alebo sa s ním rozíde. Danny nakoniec zareaguje na inzerát, kde ponúkajú prácu na pozícii ošetrovateľa v Domove sociálnych služieb Štyri duby. Rozhodne sa ísť na pohovor, pretože si je istý, že ho pre nedostatok skúseností nemôžu prijať, na jeho prekvapenie je ale opak pravdou. Danny v skutočnosti o prácu, žiadnu, ani túto nestojí, napriek tomu sa rozhodne do Štyroch dubov nastúpiť, hlavne preto, aby urovnal vzťah s Mayou. Úvodná kapitola o Jamesovi sa odohráva doma u jeho rodičov, s ktorými James býva a od začiatku je evidentné, že je odkázaný na ich opateru a pomoc, s čím ale nie je vôbec stotožnený. Situácia, v ktorej sa nachádza neumožňuje, aby žil a staral sa o seba sám. Zatiaľ ale nie je zrejmé, čo tejto zložitej situácii predchádzalo.

1d: reflexia po čítaní: Po prečítaní úvodných kapitol, kde sa prestavili postupne najskôr Danny, potom James, sme si na tabuľu spísali náš prvý dojem z oboch postáv – predpokladané charakterové vlastnosti a dôvody prečo sú v danej životnej situácii. Tie sme zároveň porovnali s tým, čo sme si povedali v úvode stretnutia. Účastníci skupiny následnej diskutovali o „sile prvého dojmu“ a o ich vlastných skúsenostiach s efektom prvého dojmu.

Prvý dojem podľa účastníkov skupiny z Dannyho a Jamesa po tom, čo sme si prečítali úvodné kapitoly:
DANNY ALLEN: flákač, namyslený, ľahostajný, čaká na niečo čo nikdy nepríde, bez motivácie, fajnový, rozmaznaný, grázel, nerozhodný, bez vnútornej sily
JAMES DeVITT: má strach z ľudí, pravdepodobne sociofóbia, nedobrovoľný samotár, nervózny, precitlivelý

1e: záver stretnutia: zhodnotenie stretnutia účastníkmi, vyjadrenie spokojnosti s výberom knihy a aktivít, poďakovanie za účasť, informácie k ďalšiemu stretnutiu

 

2. stretnutie:

Téma stretnutia: zmena

Ciele stretnutia: uvedomiť si na základe doteraz prežitých skúseností, čo pre mňa znamená v živote zmena, ako sa zmenám dokážem prispôsobiť, pracovať s nimi

2a: úvodná aktivita: slovná hra „opíš slovo“: K základnej téme „ZMENA“ sme sa dostali prostredníctvom slovnej hry, v ktorej každý z účastníkov dostal na lístočku napísané povolanie/profesiu (kozmonaut, vrátnik, rozhodca, elektrikár, kominár), pričom v každom slove bolo farebne vyznačené jedno písmeno. Úlohou bolo ostatným v skupine danú profesiu opísať bez použitia základného slova tak, aby uhádli, o akú profesiu sa jedná. Po tom, čo skupina uhádla, sa vyznačené písmeno zapísalo na tabuľu. Následne mali z týchto piatich písmen účastníci skupiny poskladať slovo „zmena“. Zvolená aktivita rozvíja aktívnu slovnú zásobu a predstavivosť.

2b: asociačné „kolečko“: Na tabuľu k slovu „zmena“ sme písali asociácie, ktoré sa nám vybavia. Týmto sme sa naladili na hlavnú tému stretnutia, aktivita zároveň podporovala v účastníkoch skupiny schopnosť vyjadriť svoje pocity a myšlienky aj verbálne.

2c: hlavná časť: čítanie  (str. 36 – 61) – stručný obsah čítanej časti:
Do príbehu vstupuje Jamesova sestra Martha, ktorá Jamesovi oznámi, že rodičom kúpila trojtýždňový pobyt pri mori, kde odchádzajú už onedlho a jemu vybavili na ten čas umiestnenie v Domove sociálnych služieb Štyri duby. James je z rozhodnutia rodiny nešťastný, do DSS nechce ísť za žiadnu cenu, ale uvedomuje si, že rodičom, ktorí sa o neho starajú, dovolenka určite prospeje. Nechá sa preto napokon do Štyroch dubov odviezť. Danny už v tom čase pracuje v Štyroch duboch ako ošetrovateľ a viac či menej úspešne bojuje s bežnými problémami a výzvami pri práci s obyvateľmi DSS prirodzenými pre túto profesiu. James po príchode do Štyroch dubov spozná v Dannym svojho bývalého spolužiaka zo strednej školy King´s Scrivener a priamo ho konfrontuje s touto skutočnosťou, pričom Danny sa snaží svoju minulosť pred všetkými utajiť.

2d: reflexia po čítaní: Po čítaní sme diskutovali na tému „Môj prvý deň/týždeň v DSS“. Účastníci spomínali na svoje pocity a dojmy v prvý deň príchodu do DSS. Na tabuľu sme zapísali slová/výroky, ktorými by charakterizovali svoj prvý deň. Následne si z ponuky obrázkových emotikonov na stole vybrali tú, ktorá najlepšie charakterizuje pocit z prvého dňa.

Keďže jedna z hlavných postáv – James DeVitt v časti, ktorú sme dnes čítali, zažil svoj prvý deň v DSS, účastníci skupiny mu mohli, každý jednotlivo, dať jednu dobrú radu na začiatok. Všetky sme zapísali na tabuľu: „Čas urobí všetko.“, „Prispôsob sa, bude lepšie.“, „Skús to tak nebrať.“, „Vyčkaj času, ako hus klasu.“, „Zvykneš si.“

2e: záver stretnutia: Záver stretnutia patril zhodnoteniu spoločnej práce a očakávaniam toho, čo prinesie nasledujúce stretnutie. Zároveň sme si zosumarizovali vzťahy medzi jednotlivými postavami, nakoľko nám pribudli do zoznamu postáv ďalšie.

 

4. stretnutie:

Téma stretnutia: predsudky

Ciele stretnutia: rozmýšľať a spoločne hovoriť o predsudkoch, ktoré sami máme, ale aj o tých, s ktorými sme sa stretli voči svojej osobe; uvedomiť „Kto som ja“; posilniť prirodzené sebavedomie

4a: úvodná aktivita: slovná hra „Pre-„: Účastníci sa k hlavnej téme opäť dostali cez slovnú hru, ktorou si zároveň rozširovali aktívnu slovnú zásobu. Úlohou bolo vymyslieť čo najviac podstatných mien, ktoré začínajú na „pre-„. Podarilo sa nájsť 18 slov, vrátane slova „predsudky“.

4b: asociačné „kolečko“:  Pôvodne zamýšľané asociačné „kolečko“ sa vyvinulo v živú diskusiu účastníkov skupiny o predsudkoch, s ktorými sa bežne stretávajú, hovorili sme tiež o tom, či sami máme voči nejakej skupine ľudí predsudky a ako a či si uvedomujeme ich iracionalitu.

4c: hlavná časť: čítanie  (str. 90 – 111) – stručný obsah čítanej časti:
James nahovoril Dannyho počas pobytu v Štyroch duboch na to, aby ho bez povolenia vzal do mesta do baru. Obom sa táto akcia podarí, čítanie textu na 4.stretnutí začína práve v bare, kde sa Danny dozvedá od Jamesa, čo spôsobilo jeho stav – trvalé poškodenie mozgu. Bohužiaľ, príjemné posedenie a rozhovor  v bare je prerušený príchodom Jamesových rodičov, ktorí sa nečakane vrátili skôr z dovolenky a po tom, čo chceli vyzdvihnúť Jamesa z DSS zistili, že tam nie je. Pátracia akcia z ich strany bola úspešná. Jamesa našli v Dannyho spoločnosti, čo predovšetkým Jamesovho otca veľmi rozzúrilo a po celý čas sa s Jamesom bavil ako s malým chlapcom. Napriek jeho výslovnému nesúhlasu ho vzali domov. Dannyho po tomto incidente z pozície ošetrovateľa v Štyroch duboch prepustili. James je zo svojej situácie a rovnako aj z Dannyho situácie nešťastný a rozhodne sa po prvý krát postaviť proti vôli svojich rodičov – povie im, že ide bývať do svojho bytu, v ktorom žil ešte pred incidentom, ktorý mu spôsobil poškodenie mozgu a nebude tam bývať sám – rozhodol sa, že bude bývať spolu s Dannym, ktorý sa bude o neho starať a James mu bude za jeho opateru platiť.

4d: reflexia po čítaní: Ako Jamesa vidia rodičia/Aký v skutočnosti je – po prečítaní textu sme sa rozprávali o tom, ako vidia Jamesa jeho rodičia, ako im to komplikuje život a vzájomný vzťah a či sa účastníci skupiny stretli s podobným vnímaním seba zo strany najbližších a ak áno, ako sa s tým popasovali.

4e: záver stretnutia: Na záver stretnutia dostali účastníci skupiny pracovný list „Kto som ja“. Všetci sa rozhodli, že si ho vezmú so sebou a vyplnený prinesú na ďalšie stretnutie. Táto „domáca úloha“ bola dobrovoľná, pracovný list mal predovšetkým slúžiť na vlastnú reflexiu. Na nasledujúcom stretnutí sa iba jeden z účastníkov dobrovoľne rozhodol pred skupinou prečítať svoje odpovede na otázky z pracovného listu.

 

7. stretnutie:

Téma stretnutia: cesta do minulosti

Ciele stretnutia: rozvoj kreativity a fantázie pri písaní listu Jamesovi, podpora sebadôvery, ochrana seba a vlastných hraníc pri rozhovore s druhými, uvedomenie si vlastnej komfortnej zóny

7a: úvodná aktivita: List Jamesovi do nemocnice: Úvodom stretnutia sme nadviazali na text čítaný na predošlom stretnutí, ktoré sme končili tým, že James DeVitt sa nečakane ocitol v nemocnici. Každý z účastníkov mal vopred navrhnúť akúkoľvek spoluhlásku (bez informácie, čo budeme s týmito písmenami robiť). Na tabuľu sme zapísali B, M, R, S, T. Úlohou bolo spoločne napísať list Jamesovi do nemocnice s použitím slov, ktoré sa začínajú týmito písmenami (nevyhnutné výnimky – predložky, spojky – boli povolené): Milý samotár, teším sa na baštu s tebou. Ráno sa budím so spomienkou na teba. Máme sa radi, si tak trochu ako môj brat. Mrzí ma, že si mal trápenie, buď silný.  Tvoji… (podpis)

7b: hlavná časť: čítanie (str. 170-193) – stručný obsah čítanej časti:
James sa po epileptickom záchvate prebúdza v nemocnici, zisťuje, čo sa stalo. Sú tam jeho rodičia, aj Danny. Po návrate z nemocnice James navrhne Dannymu, aby išli spoločne na každoročnú letnú slávnosť organizovanú na strednej škole King´s Scrivener pre jej absolventov. Po príchode na slávnosť sú obaja konfrontovaní so svojou minulosťou a zároveň s tým, čo žijú teraz. Stretávajú ľudí, ktorých roky nevideli a prichádzajú na to, že rozhovory s bývalými spolužiakmi vôbec nie sú jednoduché.

7c: reflexia po čítaní: „Keby som stretol niekoho z minulosti, koho som veľmi dlho nevidel…“. Účastníci skupiny diskutovali o tom, čo by bolo o sebe ochotní prezradiť niekomu, koho dlho nevideli. Z rozhovoru medzi účastníkmi vyplynulo, že pri predstave takéhoto stretnutia prevažovali negatívne pocity (hanba, pocit zlyhania, potreba „prikrášľovať“ skutočnosti,…). Nakoniec sme sa ale zhodli na tom, že je úplne v poriadku cítiť sa akokoľvek, aj nepríjemne. Je dôležité ochrániť seba a rozhodovať sa o tom, aké informácie poskytneme o sebe druhým v súlade so svojou komfortnou zónou. V prvom rade je potrebné mať situáciu spracovanú v sebe a až potom do nej môžeme púšťať druhých.

 

10. stretnutie:

Téma stretnutia: „o rok neskôr“

Ciel stretnutia: ukončenie príbehu o Dannym a Jamesovi

10a: úvodná diskusia: Zopakovanie si kľúčových momentov z deja: Nakoľko som hneď na úvod účastníkom avizovala ukončenie knihy na dnešnom stretnutí, spoločne sme si prešli dôležité a kľúčové momenty z deja knihy, pripomenuli sme si niektoré postavy a ich vzájomné vzťahy.

10b: hlavná časť: čítanie (str.267-373-do konca) – stručný obsah čítanej časti:
James má priateľku – Vicky, ktorú stretol ešte počas krátkeho pobytu v Štyroch duboch. Z prvej spoločnej dovolenky sa vrátia zasnúbení. Danny sa medzičasom prihlásil na štúdium učiteľstva, kde ho prijali, túto novinu oznámi Jamesovi a spoločne sa zhodnú na tom, že je naozaj najvyšší čas ukončiť jednu životnú etapu – ich spoločné bývanie. Dannymu sa podarí urovnať vzťah s bývalou priateľkou Simonou, s ktorou má 15 ročnú dcéru Leilu. Tú má konečne možnosť po toľkých rokoch stretnúť a zoznámiť sa s ňou. Kniha končí príhovorom Dannyho ako praktikanta – učiteľa matematiky na strednej škole o rok neskôr po tom, čo sa od Jamesa odsťahuje.

Citácia: „Pravda je taká, že všetci občas robíme chyby a sami na sebe, alebo aj iní na nás sa dopúšťame vecí, ktoré nás zvádzajú z cesty. Ale vždy máme na výber: podľahnúť, alebo sa vzchopiť.(…) Ale majte na pamäti, že z malých zmien, ktoré urobíte dnes, v budúcnosti vyklíči čosi veľké. Každý musíme niekde začať a pre vás je tá chvíľa tu a teraz.“

10c: reflexia v priebehu čítania: Vyjadriť sa k tomu, ako asi bude vyzerať život hlavných postáv knihy – Dannyho a Jamesa – o rok, mali účastníci skupiny možnosť pred dočítaním posledných dvoch kapitol, z ktorých sa to mohli dozvedieť.

10d: reflexia po čítaní: Po dočítaní knihy dostali účastníci skupiny priestor vyjadriť sa každý sám za seba, aké posolstvo podľa nich kniha mala, alebo ako by vyjadrili hlavnú myšlienku knihy, aký dojem v nich prečítané zanechalo. Príklady: „Nič nestagnuje. Všetko je vo vývoji.“ ,  „Posúvať sa ďalej.“ , „Odpúšťanie. Sebe samému aj druhým.“„Hrubá čiara za minulosťou a ísť od začiatku.“

10e: záver stretnutia: Poďakovanie účastníkom skupiny za takmer štvrťročnú spoločnú prácu. Na záver sme si ešte dohodli jedno ukončovacie stretnutie, kde sme si pripomenuli jednotlivé aktivity a hlavné témy stretnutí, účastníci skupiny mali väčší priestor vyjadriť svoje pocity a dojmy zo stretnutí, čo sa im najviac páčilo, čo ich bavilo menej a ako by si predstavovali prípadné ďalšie pokračovanie stretnutí.

 

Témy ostatných stretnutí:

 • Úspech/neúspech
 • Moje prvé samostatné bývanie
 • Byt podľa predstáv
 • „Povedať prepáč“
 • „Revízia“ prvého dojmu (z Dannyho a Jamesa)

 

Ďalšie aktivity použité v priebehu ostatných stretnutí:

Slovné hry:   rebrík I., rebrík II.

Príklad: Rebrík I.                            Rebrík II.

d                                                      drevo

do                                                    udavač

dub                                                  podvod

doba                                                prednosť

dráha                                               porada

dlážka                                              poriadok

dobytok…                                        počítadlo…

 

Z písmen U S Ť L I N O M vytvoriť čo najviac slov (možnosť napr. obmedziť slovné druhy na podstatné mená, pád, v ktorom môže slovo byť, alebo limitovať minimálny počet písmen každého nového slova) a zároveň nájsť základné slovo (v tomto prípade „minulosť“) pr.: nos, suť, os, lom, sumo,…

 

Aktivita k reflexia po čítaní: Na 6. stretnutí účastníci skupiny spoločne tvorili predstavu bytu Dannyho a Jamesa z výstrižkov časopisov a ich lepením na výkres a dokresľovaním iných súčastí bytu podľa vlastnej fantázie. Aktivita bola zameraná na odreagovanie sa, relaxáciu, ale tiež ako súčasť budovania vzťahov v skupine, schopnosť kooperácie s ostatnými.

 

Diskusia:

Nakoľko sa nejednalo o psychoterapeuticky orientované stretnutia, ale len o skupinové stretnutia s využitím prvkov biblioterapie, nezachádzali sme v diskusiách reflektujúcich prečítané do prílišnej hĺbky, účastníci sa vždy vyjadrili len do tej miery, ktorá im bola komfortná a pre nich bezpečná. Stretnutia boli prakticky vždy ovplyvnené aktuálnou náladou a momentálnym psychickým stavom účastníkov, čo bolo potrebné na začiatku stretnutia identifikovať a primerane na to prípadnou úpravou obsahu stretnutia reagovať. Dobre na to slúžili úvodné aktivity – slovné hry, asociačné kolečko a pod., kde sa podľa reakcií jednotlivých účastníkov na aktivitu dalo odhadnúť, ako sa asi aktuálne cítia jednotlivo, ale aj ako je práve v danej chvíli na seba skupina naladená. Samozrejme, veľa vie napovedať aj jednoduchá  otázka „Ako sa dnes máte?“ položená úplne na začiatku, ešte pred akoukoľvek cielenou aktivitou.

Z hľadiska naplnenia čiastkových cieľov bolo treba zohľadniť rozličnú úroveň účastníkov najmä v oblasti slovnej zásoby, pozornosti a pamäti. Pri aktivitách zameraných na rozvoj slovnej zásoby bolo potrebné častejším vstupovaním do procesu poskytnúť primeraný priestor na prejavenie sa menej aktívnym účastníkom, resp. účastníkom, ktorí potrebovali dlhší čas na premýšľanie. Zo záznamov vedených bezprostredne po každom stretnutí je evidentné, že na začiatku pasívni účastníci, ktorí sa do cvičení rozvíjajúcich slovnú zásobu, pamäť, pozornosť, myslenie príliš nezapájali, boli už v druhej polovici cyklu stretávaní aktívnejší a v riešení úloh aj úspešnejší. Bola však potrebná primeraná podpora a poskytnutie dostatočného času a priestoru na prejavenie sa. Náročnosť úloh sa stretnutie od stretnutia mierne zvyšovala, o to pozitívnejší vplyv mal potom zážitok úspechu na účastníkov a ich vnímanie seba ako člena skupiny.

Pri hodnotení všeobecných cieľov rovnako vychádzame z pozorovaní a zo záznamov vedených bezprostredne po stretnutí. Hľadanie vlastných zdrojov zvládania aktuálnej životnej situácie a podpora vytvárania nových dosiahnuteľných životných perspektív sú ciele, na ktoré vplýva pri pobyte v Domove sociálnych služieb široké spektrum vonkajších a vnútorných činiteľov, ako napríklad aktuálny zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby, vzájomná spolupráca s ďalšími členmi tímu pracovníkov DSS, aktuálna rodinná situácia prijímateľa sociálnej služby a pod. Stretnutia s využitím biblioterapeutických prvkov nemali ambíciu tieto ciele v absolútnej miere naplniť, ale iba prispieť k zlepšeniu celkovej situácie účastníkov stretnutí ako súčasť balíka poskytovaných služieb v rámci Domova sociálnych služieb.
Za určitý náznak pozitívnej zmeny vo vnímaní (vlastnej) situácie účastníkov skupiny považujem poslednú aktivitu z 10. stretnutia, kde sa mohli účastníci vyjadriť k pocitu, emócii z príbehu. U všetkých prevažujú pozitívne vyjadrenia zamerané na budúcnosť: „Nič nestagnuje. Všetko je vo vývoji.“, „Posúvať sa ďalej.“, „Odpúšťanie. Sebe samému aj druhým.“„Hrubá čiara za minulosťou a ísť od začiatku.“

V záverečnom (11.) stretnutí, kde sme hodnotili priebeh celého cyklu stretávania, oceňovali jednotliví účastníci relaxačnú funkciu, možnosť zmysluplného trávenia času, aktivizáciu, pravidelné „vytrhnutie“ z každodennej reality. Príbeh mal u všetkých veľký úspech, na základe rozhovorov v skupine predpokladám, že hlavne z dôvodu možnosti identifikácie ale aj konfrontácie vlastných názorov, postojov a hodnôt s hlavnými postavami príbehu a tiež istého katarzného účinku príbehu.

 

Záver: Pobyt v Domove sociálnych služieb môže byť zo strany prijímateľov sociálnej služby vnímaný ako potvrdenie nezvládnutia vlastnej životnej situácie, neschopnosti postarať sa sám o seba. Tento fakt negatívne vplýva na sebavedomie a vnímanie vlastnej hodnoty, určitá rezignácia až apatia nie je u prijímateľov sociálnej služby ničím neobvyklým. Príbeh Jamesa a Dannyho v knihe Muž, ktorého asi poznám priniesol príležitosť pre účastníkov skupiny nájsť si v ňom kúsok svojho vlastného životného príbehu, aspoň čiastočne sa identifikovať s problémami hlavných postáv príbehu a tým pracovať so svojou aktuálnou situáciou na rôznych úrovniach. Skupina si praje v stretnutiach pokračovať, účastníci sa dohodli na čítaní ďalšej knihy – Luis Sepúlveda: O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány.

Použitá literatúra:
Gayle, Mike. Muž, ktorého asi poznám. 1. vyd. Bratislava: Lindeni, 2021. 376 strán. ISBN 978-80-566-2344-2

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela s popisom liečebnopedagogickej práce vytvorila:
Mgr. Petra Hlavatá, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Možnosť konzultovať podrobnosti, zdieľať skúsenosti a odporúčania v špecifickej cieľovej skupine osôb petrahlavata@hotmail.com

 

Odporúčaný spôsob citácie:
Hlavatá, Petra. 2024. Overený postup a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu  Muž, ktorého asi poznám.  In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/overeny-postup-k-dielu-muz-ktoreho-asi-poznam/

Tento článok vznikol po skončení projektu Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca organizácií a inštitúcií, KA210 – Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Názov  „Prototyp on-line študijného nástroja pre biblioterapiu“, číslo projektu2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje iba názor autora a Európska komisia ako aj autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor diela: Mike Gayle
Prekladateľ: Kristína Hečková
Návrh obálky a grafická úprava: Miloš Cikán
Rok vydania 2018 (v slovenčine 2021)
Poradie vydania: v slovenčine prvé
Vydavateľ: Lindeni
Celkový počet strán: 376
ISBN 978-80-566-2344-2
Jazyk: slovenčina