Partneri

Koordinátor projektu

PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Bratislava je dcérska organizácia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, ktorá vznikla v roku 2016. Jej hlavným predmetom činnosti je vykonávanie aktivít, ktoré rozvíjajú činnosť komory a podporujú plnenie jej úloh ako napríklad podpora rozvoja jednotlivých zdravotníckych povolaní v komore združených (klinickí fyzici, laboratórni diagnostici/vrátane časti verejných zdravotníkov, klinickí logopédi, liečební pedagógovia) prostredníctvom výskumu, vývoja, zavádzania inovácií, tvorby profesionálnych štúdií, odborných odporúčaní a postupov ako aj realizácie a podpory kvalitného odborného vzdelávania. Úplný rozsah činnosti združenia je k dispozícii online na webovej stránke komory http://www.skizp.sk/dolezite-oznamy-dokumenty/proskizp-zdruzenie-na-podporu-cinnosti-skizp-info-o-2. Úlohou partnera bude zabezpečovanie projektových a odborných činností počas celého obdobia projektu a koordinácia činnosti ostatných partnerov.
Kontaktná osoba organizácie:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – prezidentka PRO SKIZP, o. z. a viceprezidentka SKIZP pre legislatívu a inovácie, vedúca sekcie liečebných pedagógov SKIZP a vyučujúca študijného predmetu biblioterapia na Pedagogickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave

Hlavný projektový partner

Vejrostovi – psychologie, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo v roku 1993 a zabezpečuje ambulantnú formu zdravotnej starostlivosti v odboroch klinická psychológia a psychoterapia deťom od útleho veku, dospievajúcim aj dospelým vrátane vyššieho veku 65+. Starostlivosť je poskytovaná jednotlivcom, párom aj rodinám. V nadväznosti na psychologickú diagnostiku sa zabezpečuje klinické poradenstvo, rehabilitácia a psychoterapia pacientom a ich rodinám prichádzajúcim s celým spektrom psychologických ťažkostí, ktoré môžu súvisieť s rozvojom duševných a somatických ochorení. Včasná intervencia napomáha k lepšej vzťažnosti a adaptácii na prebiehajúcu záťaž/problém/sťaženú životnú situáciu pacientov. V rámci nej sa v zariadení už dlhodobo uplatňuje aj práca s príbehom, mýtom alebo rozprávkou. Úlohou partnera bude vlastnou autorskou a sprostredkovateľskou činnosťou (sprostredkovanie ďalších autorov) prispieť k tvorbe odborného obsahu.
Kontaktná osoba organizácie:
PhDr. Petr Vejrosta – klinický psychológ a psychoterapeut, výkonný riaditeľ organizácie

Asociovaní partneri

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave existuje na základe zákona č. 578/2004 Z. z. ako stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá je nástupníckou organizáciou Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov vzniknutej v roku 1992. Registruje zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych povolaniach klinický fyzik, laboratórny diagnostik (vrátane časti povolania verejný zdravotník), klinický logopéd a liečebný pedagóg a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich jej vo vzťahu k týmto zdravotníckym povolaniam priamo z citovaného zákona. Medzi tieto úlohy patrí ochrana práv a odborných záujmov zdravotníckych pracovníkov uvedených povolaní, poradenstvo v súvislosti s ich výkonom, vydávanie licencií, vedenie registrov, vyhodnocovanie sústavného vzdelávania v pravidelných 5 ročných intervaloch, zastupovanie a participácia na tvorbe právnych predpisov a iných obdobných dokumentov celoštátnej povahy súvisiacich s výkonom týchto, vydávanie stanovísk k etickým a zabezpečovanie vzdelávania, časopisov a publikácií na podporu činnosti týchto profesií.
Kontaktná osoba organizácie:
RNDr. Monika Trechová, MPH – prezidentka SKIZP

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye Budaörs, Maďarská republika je členská organizácia pedagogickej služby v Peštianskej župe, ktorej úlohou je poskytovanie výchovného a vývinového poradenstva, vrátane logopedickej starostlivosti, talent manažmentu a manažmentu spolupráce materskej školy a školy pri prechode dieťaťa do školského prostredia ako aj poradenstvo pri výbere povolania deťom končiacim povinnú školskú dochádzku, skupinové konzultácie pre rodičov a ďalšie vzdelávanie pre učiteľov pôsobiacich v materských a základných školách na danom území.
Kontaktná osoba za PMPSBT pre projekt:
Attila Sturcz – školský logopéd, učiteľ maďarského jazyka a literatúry, dabingový herec a hudobník

Univerzita Komenského v Bratislave – je vysokoškolská vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia univerzitného typu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla v roku 1919. Bola prvou univerzitou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Má 13 fakúlt a viac ako 20 ďalších zariadení. Záujemcovia o štúdium si môžu ročne vyberať zo 790 vysokoškolských študijných programov, medzi ktoré patrí aj študijný program liečebná pedagogika poskytovaný vo všetkých 3 stupňoch (Bc., Mgr., PhD.) vysokoškolského štúdia. Súčasťou tohto študijného programu je aj 168 hodín teoretickej a praktickej výučby biblioterapie. Po rehabilitovaní Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK po roku 1989, sa biblioterapia ako študijný predmet v liečebnej pedagogike obsahovo budovala od prvej polovice 90. rokov,  pričom nadviazala  na vzdelávanie liečebných pedagógov v 70. rokoch 20. stočia. Prvé pedagogické dokumenty, prednášky a semináre vtedy pripravovala doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc., ktorá sa dnes dominantne venuje dramatoterapii a je zároveň odbornou konzultantkou tohto projektu.
Kontaktná osoba za UK v Bratislave:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – vysokoškolská pedagogička, vyučujúca študijného predmetu biblioterapia na UK Bratislava

Univerzita Karlova v Prahe – vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia a vedeckovýskumná inštitúcia univerzitného typu s celočeskou pôsobnosťou, ktorá bola založená v roku 1348 a je jednou z najstarších európskych univerzít. Má 17 fakúlt a približne 20 ďalších zariadení. Záujemcovia o štúdium si môžu ročne vyberať z 830 vysokoškolských študijných programov a aj keď študijný program liečebná pedagogika v tejto ponuke zatiaľ ešte nie je, biblioterapia sa (v užšom rozsahu ako na UK v Bratislave) vyučuje v rámci študijných programov speciální pedagogiky. Vyučujúcou je Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD., ktorá je absolventkou liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave.
Kontaktná osoba za UK v Prahe:
Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD., – vysokoškolská pedagogička, vyučujúca študijného predmetu biblioterapie na UK Praha.

Dátum poslednej aktualizácie: 13. marca 2023.