Paremiologická terapia

Parémia – teda príslovie a porekadlo ako základné malé folklórne útvary, s ktorými možno v rámci biblioterapie pracovať, vrátane ich početných ďalších útvarov ako sú úslovie, pranostika, hádanka, vtip, atď. reprezentujú zhustené didaktické poznanie našich predkov. Okrem toho, že sa vyznačujú osobitými jazykovými vlastnosťami a kultúrnou hodnotou, v biblioterapii môžu dobre slúžiť na identifikáciu osobných presvedčení, neuvedomovaných vzorcov správania, prípadne indentifikáciu osôb, od ktorých boli boli prevzaté, umožňujúc prehodnotenie vo vzťahu k ich aktuálnej funkčnosti v živote konkrétneho človeka a ich prípadnú zmenu, ak už človeku aktuálne neslúžia k ďalšiemu vývinu a rozvoju, prípadne mu v ňom dokonca bránia.

V širšom slova zmysle v rámci paremiologickej terapie v biblioterapii obdobne pracujeme aj s aforizmami, anekdotami, sentenciami, epigramami a epitafmi, hoci v jazykovednom triedení nejde o parémie v pravom slova zmysle, keďže nepochádzajú z folklórnej proveniencie. Predstavujú však podobne do maximálnej možnej miery zhustenú didaktizujúcu výpoveď alebo odkaz spravidla určený pre ďalšie generácie. Ide preto o relatívne dosť rýchly spôsob, ako sa k nim možno dostať a hravou alebo inou podobnou formou ich reformulovať.

So študentami 1. a 2. ročníka (n=26) bakalárskeho študijného programu liečebná pedagogika Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sme v letnom semestri akademického roka 2020/2021 v rámci predmetu biblioterapia na podporu sebapoznania a osobnostného rozvoja ako nevyhnutného predpokladu pre ich profesionálny progres úspešne uplatnili cvičenie, ktoré hodnotili ako zábavné a užitočné zároveň a je v úplnom znení pripojené nižšie. Uvádzame tu niektoré zo zdieľaní: „dobre som sa zabavila“, „to sebapoznanie ma posilnilo“, „veľa som si uvedomila“, „hlboko sa ma to dotklo, obohatilo ma to“, „pomohlo mi to sa znovu namotivovať“, „cítila som silné emócie pri „páči sa mi“ a všimla som si krásne maličkosti pri „rozhodla som sa“„, „potešilo ma, že viem dobre lokalizovať, že kde v tele niečo cítim“, „zistila som, že potrebujem podporu iných a odvahu“, „veľa som sa naučila, vyťažila som z toho veľa, netušila som, že sa s tým dá takto pracovať“, „odporúčala by som aj iným“, „určite použijem v práci“, atď.

Pri takejto práci odporúčame určite vytvoriť a ponúkať klientom priestor na zdieľanie, prípadne – v prípade potreby – kombinovať s technikou písania denníka. Tu pri našom cvičení išlo o jedno z domácich zadaní počas obdobia celospoločenských protiepidemických opatrení, preto bolo ponúknuté zdieľanie zážitkov písomnou formou (pozrite záver cvičenia), ďalej v skupinách (išlo o dve skupiny študentov) počas on-line vyučovania, ale aj možnosť on-line individuálnych konzultácií počas konzultačných hodín. Rovnaký priestor na možnosť zdieľania by mal byť utváraný aj počas individuálnej alebo skupinovej biblioterapie. Klienti ho môžu, ale aj nemusia využiť na danom stretnutí. Na zdieľanie najsilnejších alebo najzaujímavejších zážitkov, ktoré prípadne môžu byť inšpirativné alebo dôležité pre ostatných členov skupiny, alebo ako priestor na uvoľnenie prebytočného (ak nestačilo robenie si poznámok na voľné listy alebo použitie denníka) – na začiatku ďalšieho stretnutia.

Príklad cvičeniazadanie <<<

Použitá literatúra:

Majzlanová, Katarína. 2017. Základy biblioterapie pre knihovníkov. s. 12. Banská Bystrica: Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra. 56 s. ISBN 978-80-85136-58-6 Dostupné online: http://new.kskls.sk/domain/b5/files/edicia/zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf
Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Cvičenia na prácu s parémiami. In Biblioterapia 1 a 2. Nepublikované cvičenia pre študentov študijného programu liečebná pedagogika. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, akademický rok 2020/2021, letný semester, aktualizované v súvislosti s projektom Erasmus+ „Prototyp učebnej pomôcky na biblioterapiu“ 5. mája 2023.

Autorka: 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 23. apríla 2023.

Neprešlo jazykovou úpravou!

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Paremiologická terapia. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/paremiologicka-terapia/

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorov a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.