Odborná referencia diela Milovanej princeznej

Autor: Kvetoslava Kotrbová

 

Autor diela: Sheri Rose Shepherd
Do slovenčiny preložila: Ľubica Vopičková
Rok vydania: 2014
Jazyk: slovenský

Výber z diela – audionahrávky (c) Kvetoslava Kotrbová, 2024: Princezná moja… Buď dnes mojím svetlom pre svet, Si mojím umeleckým dielom a Ty si moje majstrovské dielo <<<

Popis

Terapeutické ciele: rozvoj zdravej sebalásky

Odporúčaná veková skupina: dievčatá 12+

Sekundárna cieľová skupina: dospelí, ktorí chcú podporiť ich vnútorné zdroje

Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:

Ako uvádza sama autorka v ďalšej jej publikácii, ktorú venovala chlapcom (Sheri Rose Shepherd: Mocnému bojovníkovi, 2016, s. 111) a tiež podľa stránok everipedia.org (on-line: https://everipedia.org/wiki/lang_en/sheri-rose-shepherd) k napísaniu listov, adresovaných najskôr samej sebe,  ju inšpiroval jej vlastný osobný príbeh, kedy bojovala s dôsledkami vyrastania v dysfunkčnej rodine, porúch príjmu potravy, dyslexie, depresiami, tendenciami k suicídiu a rakovinou. Priama súkromná spirituálna komunikácia v podobe listov adresovaných samej sebe,  ako korešpondencia obsahujúca láskavé posolstvá charakteru odozvy na naliehavé prosby, jej napokon dopomohla k vyliečeniu. Preto sa neskôr rozhodla tieto listy, spracované do podoby knihy, zdieľať ako pomôcku k zlepšeniu života a zdravia aj so svojimi súčasnými čitateľmi.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Písanie listov v 2. osobe jednotného čísla (v podobe Ty) sa v biblioterapii vo všeobecnosti odporúča v situáciách, keď je možnosť fyzického verbálneho zdieľania významných zážitkov s inou osobou limitovaná, sťažená, nedostupná, alebo by mohla byť z  rôznych dôvodov vnímaná ako nevhodná a zároveň zdieľanie zážitkov v 1. osobe jednotného čísla (ja) sa javí ako nepostačujúce.

Zatiaľ čo bežný list je určený konkrétnej osobe a jeho účelom je, aby si ho prečítala, pri terapeutických listoch ide buď a) o list určený skutočnej osobe, ktorý sa nikdy neodošle alebo b) list fiktívnej osobe, pričom pisateľ ho vždy píše so zámerom neposlať ho nikomu a v prípade potreby môže byť po napísaní aj zničený alebo c) aj o list adresovaný samému sebe. Na podrobnejšie štúdium problematiky písania „z nedostatku = odkladania problémov na papier” a „písania z prebytku = zdieľania povznášajúcich zážitkov” v 2. osobe jednotného čísla odkazujeme preštudovať príspevok Kotrbová: Terapeutické listy v biblioterapii (2022) a v 1. osobe jednotného čísla príspevok Kotrbová, Majzlanová: Terapeutické denníky v biblioterapii (2021).

Terapeutické listy môžu byť, ako vidíme aj z uvedenej publikácie autorky Shepherd, adresované samému sebe, buď v zmysle mladšiemu/minulému Ja, alebo budúcemu Ja v zmysle konceptu kolektívneho nevedomia a archetypov C. G. Junga, alebo Vyššiemu Ja v zmysle konceptu psychosyntézy R. Assagioliho.

V prípade, že ide o emocionálne uzdravovanie sa, odporúča sa zdieľanie dušu osviežujúcich a povznášajúcich zážitkov nielen ako samostatné čítanie potichu, ale aj ich čítanie nahlas – podrobnejšie k tejto problematike odkazujeme na štúdium príspevku Kotrbová: Význam zvukovej stránky jazyka v biblioterapii (2023 in press).

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

Toto dielo som použila jednak vo vlastnej životnej situácii,  kedy som potrebovala dosýtiť slová lásky a knihu, ktorú som obdžala od  mojej priateľky, som si opakovane doma čítala. Nadväzne som ju na študijnom predmete biblioterapia dala do pozornosti aj svojim študentkám. Tiež som niekoľko kusov darovala niekoľkým svojim priateľkám, o ktorých som predpokladala, že  by ich mohla v rámci systému svojpomoci povzbudiť a vnútorne obohatiť. Z náhodne zozbieraných spätných väzieb vyplýva, že sa tak aj skutočne stalo, hodnotili ju ako „nádhernú”, „povzbudzujúcu”, „povznášajúcu”, „sprostredkujúcu kontakt s transcendentnom” a „vyššou múdrosťou” a opakovane sa k nej vracajú. Čítala som si ju aj nahlas a tiež som požiadala jedného z láskavých kolegov, ktorého hlas mi bol najpríjemnejší, aby mi z nej čítal. A som vďačná, že súhlasil.

Knižka pomáha rozpoznať hlboké túžby, hovoriť o nich (alebo si o nich písať,  napr. do denníka). Zároveň umožňuje,  keď sú tieto túžby identifikované a pomenované, prišlo k otvoreniu  priestoru pre  to, aby sa mohli splniť nielen vo virtuálnej, ale aj v primárnej fyzickej realite. Pritom sa zároveň odporúča odpútanosť od formy a láskyplná otvorenosť a dôvera v najlepší možný spôsob, ktorým sa to udeje.

Použitá literatúra:

Kotrbová, Kvetoslava, Majzlanová Katarína. 2021. Terapeutický denník v biblioterapii. s. 28-51. In Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 02-2021 (008). Hlučín-Bobrovníky: Tuculart Edition. ISBN 978-80-908088-1-2. Dostupné online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=174
Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Terapeutické listy v biblioterapii. s. 68-82. In Problems of Education and Teaching in Era of Digital society. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 1-16. Ostrava: Tuculart Edition. ISBN 978-80-908353-7-5 Dostupné online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=276
Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Demonštrácia niektorých terapeutických techník založených na vnímaní umeleckých jazykových prostriedkov na príklade rozprávky Záhada vianočného svetla. s. 87-98 In Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 33, č. 1/2023, s. 142. ISSN 1339-2026

Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Význam zvukovej stránky jazyka v biblioterapii. (nepublikované, archív autorky)
Shepherd, S. R. 2014. Milovanej princeznej (listy od Tvojho Kráľa). 1. vyd. Bratislava: Christian Project Support, spol. s r. o., 2014. 196 s. ISBN 978-80-970361-8-8
Shepherd, S. R. 2016. Mocnému bojovníkovi (mapa pokladu od Tvojho Kráľa). 1. vyd. Bratislava: Christian Project Support, spol. s r. o., 116 s. ISBN 978-80-89793-12-9
Shepherd, S. R. 2023. [online] In Everipedia International, 2022. [cit. 2023-01-10]. Dostupné na internete: <https://everipedia.org/wiki/lang_en/sheri-rose-shepherd>.


Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Pracovisko: Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Slovensko), 10. januára 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno – kontakt

Upozornenie: Obsah diela Milovanej princeznej môže byť kontraindikovaný pre osoby, ktoré neuznávajú akúkoľvek formu existencie Stvoriteľa, preto je pred jej odporúčaním vhodné si zistiť religióznu orientáciu osoby. Publikáciu nevnucovať, iba odporúčať, prípadne pri spoločnej skupinovej práci vybrať z textu časti umožňujúce predstavu konkrétnej láskyplnej osoby mužského pohlavia, ktorej osoba v minulosti dôverovala alebo jej stále dôveruje. Ak takáto doposiaľ neexistuje (podľa presvedčenia klientky), alebo ju zatiaľ vo svojom  svojom okolí nerozpoznala, je možné pracovať aj s predstavou takejto fiktívnej osoby ako najlepšej možnej verzie láskyplnej osoby mužského pohlavia, prípadne aj s mierne nadprirodzenými schopnosťami najkrajších, najláskavejších a najsúcitnejších božských kvalít, akú si len dokáže v predstavách utvoriť.

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Odborná referencia literárneho diela Sheri Rose Shepherd Milovanej princeznej – Listy od Tvojho Kráľa.  In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80- 974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-milovanej-princeznej/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo Milovanej princeznej (listy od Tvojho Kráľa)
Autor: Sheri Rose Shepherd
Prekladateľ: Ľubica Vopičková
Rok vydania: 2014
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: Christian Project Support, spol. s r. o. Bratislava
Celkový počet strán: 196
ISBN 978-80-970361-8-8

Slovenská verzia https://www.martinus.sk/?uItem=185413
Anglická verzia https://www.martinus.sk/?uItem=192114&gclid=Cj0KCQiAtvSdBhD0ARIsAPf8oNmuTDsQ3KPn1tsxldTMRS8HQALmv5YgrES2sAoczGXvNUD54pi0GYcaAjl9EALw_wcB
Maďarská verzia –