Naratívna terapia

Zatiaľ čo pri rozprávkoterapii a tvorivom písaní ide o fiktívny príbeh charakteru výpovede prostredníctvom skrytých aj zjavných významov, ktoré vypovedajú o vlastnom vnútorom procese bezpečným spôsobom externalizácie v podobe symbolov, metafor a podobne, pri naratívnej terapii ide o verné zrekonšturovanie, dekompozíciu a novú kompozíciu vlastného životného príbehu v prospech nového ozdraveného životného plánu.

Medzi psychoterapeutické smery, ktoré využívajú naratívne postupy patria: logoterapia,psychoanalýza, tvarová terapia (Gestalt), proces-orientovaná psychoterapia, hypnoterapia, katatímne-imaginatívna terapia, relaxačné terapia, kognitívno-behaviorálna terapia, satirovská terapia a iné (Štubňa, 2016). Na jej používanie v praxi, ako napokon aj pri ostatných terapiách, sa odporúča posilnenie kompetencií absolventov univerzitných študijných programov pomáhajúcich profesií absolvovaním výcviku v niektorom z vymenovaných psychoterapeutických smerov.

Naratívny prístup rešpektuje, že človek je sám najlepším odborníkom na svoj vlastný život. Pomáha hľadať spôsob ako vysvetliť životné udalosti a dať im zmysel. Identifikácia tohto zmyslu (identifikácia a presúvanie významov, zmena zamerania, atď.) umožňuje zakomponovať nové prvky do rozprávania osobného príbehu, analyzovať problém z inej perspektívy a iného uhla pohľadu a priradiť nové významy udalostiam, osobám alebo iným prvkom osobného príbehu, ktoré sú posilňujúce. Vďaka tomuto inému uhlu pohľadu prináša príležitosť vyrozprávať novú osobnú históriu (napríklad všímaním si iných prvkov a súvislostí ako dovtedy) a/alebo novú osobnú identitu a životný príbeh.

Je možné pracovať s celým životným príbehom, ale je možné dekomponovať, objaviť a priradiť nové významy, rekonštruovať a v novej významovo posilnenej uzdravenej kvalite skomponovať aj príbeh ochorenia, príbeh (vlastného) tela, príbeh problému/životnej výzvy, príbeh životnej udalosti, príbeh posolstva vlastného mena, príbeh schopnosti, príbeh kompetencie, príbeh vzťahu, príbeh úspechu/neúspechu, príbeh túžby, príbeh sna,  príbeh obľúbenej piesne, atď..

Príklad cvičenia <<<


Použitá literatúra:
Naratívny prístup. (n. d.) In ViaSua – Centrum systemickej prevencie a intervencie. (online). Dostupné na: http://viasua.sk/narativna-terapia/, citované 17.6.2023.
Kotrbová, Kvetoslava. 2021. Životná os – cvičenie na seminár z biblioterapie pre študentov liečebnej pedagogiky. Spracované podľa Ester Neumanová, Přemysl Suchomel: Dlhodobý výcvik v gestalterapii, 2002-2004 (súkromné poznámky). Institut pro gestalt  terapii Praha, 2002-2004. (archív autorky)
Kotrbová, Kvetoslava. 2021. Cvičenia na semináre z biblioterapie. In Biblioterapia 1 a 2. Prednášky a cvičenia pre študentov študijného programu liečebná pedagogika. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, akademický rok 2021/2022, letný semester, aktualizované v súvislosti s projektom Erasmus+ „Prototyp učebnej pomôcky na biblioterapiu“, 17. júna 2023.
Štubňa, Pavol, 2016. Naratívna psychológia a psychoterapia. In: Jazykovedné, literárne adidaktické kolokvium XXXV. Bratislava: Z-F Lingua 2016, s. 78-89. ISBN 978-80-8177-021-0. Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/306011607_Narativna_psychologia_a_psychoterapia#fullTextFileContent, citované 17. 5.2023.


Autorka: 
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 17. júna 2023.

Neprešlo jazykovou úpravou!


Odporúčaný spôsob citácie:
Kotrbová Kvetoslava. 2023. Naratívna terapia. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/narativna-terapia/

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorov a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.