Odborná referencia diela Sedemhlavá víla

Autor: Anna Kürthy, Attila Sturcz

Autor diela: Ervin Lázár
Ilustrátor: Miroslav Cipár
Do slovenčiny preložila: Mila Haugová
Rok vydania: 1987

Popis

Terapeutické ciele: rozhovor o prijatí a predsudkoch, scitlivenie
Veková skupina: 8-12
Sekundárna cieľová skupina: aj dospelí
Forma práce: individuálna, skupinová

 

Stručný obsah diela:
Najškaredší mladík z mesta Rácpácegres odchádza do Krajiny zázrakov, aby sa pomstil príšere, ktorá ho začarovala. Navštívi sedemhlavé monštrum, aby sa mu pomstil za to, že ho urobila škaredým. Na konci rozprávky sa ukáže, že monštrum je vlastne dobrá sedemhlavá víla, ktorá nechce nikomu ublížiť. Po odrezaní šiestich jej hláv mladík uvidí v očiach víly svoje pravé, krásne ja. Nevracia sa do Rácpácegresu, ale zostáva tam do konca života v službách víly a bdie nad ňou, aby sa opäť nedostala do problémov.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
Pomocou tejto rozprávky sa môžeme s deťmi porozprávať o akceptovaní jeden druhého a seba samých, ale aj o predsudkoch voči druhým a sebe. Hlavný hrdina, ktorý sa videl ako škaredý a potom videl svoju krásu v očiach druhých, je krásnym symbolom rozdielu medzi tým, ako vidíme seba a ako nás vidia ostatní. Ukazuje tiež, ako veľa pre nás znamená, ak nás ostatní prijímajú takých, akí sme.Rozprávka svedčí o tom, že musíme jeden druhého a sami seba chrániť láskou.

Tento príbeh sa dá využiť pri individuálnej aj skupinovej práci. Napríklad takto:

1. Vylaďovací kruh s asociačnými kartami: Ako sa dnes máš? Nakreslite kartu, ktorá ukazuje vašu náladu!

Dnes budeme hovoriť o vzájomnom akceptovaní, sebaprijatí a predsudkoch.

2. Po vyladení prečítaj deťom rozprávku!

3. Po vypočutí rozprávky sa porozprávajme s deťmi o rôznych otázkach:
Čo sa vám na príbehu najviac páčilo? Kde si ty v príbehu? Ak by ste v ňom boli ako postava, kde by ste boli a čo by ste robili? Ako si myslíš, že môžeme milovať sami seba? Ako to vyjadríme?
Čo môžeme urobiť so svojimi menej priaznivými vlastnosťami? Ako môžeš milovať druhých, čo treba urobiť, aby to pocítila aj tá druhá osoba? Záleží na tom, ako vyzeráš? Prečo? Ako sa navzájom diskriminujeme a vylučujeme na základe vzhľadu? Akú vonkajšiu vlastnosť máš, ktorú neakceptuješ, ktorá ťa znepokojuje, keď si v spoločnosti? (Robia šaty – tiež – človeka?) Prečo je dôležité pozrieť sa ráno aspoň do zrkadla? Ako milovať druhých, čo treba urobiť, aby to cítil aj ten druhý? Záleží na tom, ako niekto vyzerá? Pre aké vlastnosti toho druhého milujeme? Koho miluješ?

4. Finálové kolo: Povedz jednu vlastnosť, atribút, ktorý sa ti na sebe páči!

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorili:
Kürthy Anna, Sturcz Attila, Základná škola Zichyho Miklósa v Zsámbéku; 3. marca 2023.
Odporúčanie z angličtiny do slovenčiny preložila: Mária Trechová, Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov,. o. z., 20. marca 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: neuvedené

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Kürthy Anna, Sturcz Attila. 2023. Odporúčaný odborný postup k práci s literárnou predlohou Ervina Lázára  Sedemhlavá víla. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-sedemhlavavila/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

V slovenčine:
Sedemhlavá víla
Autor: Ervin Lázár
Preložila: Mila Haugová
1. vydanie
Vydal: Bratislava: Mladé letá 1987
124 strán

Pôvodná verzia:
A Hétfejú Thündér
Autor: Lázár Ervin
Rok vydania: 2016
Vydavateľ: Móra Ferenc Könyvkiadó
Celkový počet strán: 128
ISBN: 9789634155683

Slovenská verzia: https://www.antikvariatshop.sk/kniha/j937/lazar-ervin-sedemhlava-vila/
Anglická verzia:
Maďarská verzia: https://mek.oszk.hu/02700/02732/02732.htm#23Posledné stiahnutie: 11. 3. 2023