Hagioterapia

Hagioterapia je terapia prostredníctvom literárneho textu náboženského charakteru. V našom kultúrnom prostredí najmä prostredníctvom Biblie, považovanú za knihu kníh. V Novom zákone v evanjeliu podľa sv. Jána stojí pri svedectve Jána v 1. kapitole: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ Táto veta symbolicky vyjadruje jasným a jedinečným spôsobom myšlienku, ktorá sa stala u kresťanov Slovom. Slovo je mostom medzi myslením a konaním, anticipovaným činom, zárodkom telesného stvorenia (Meinhold, W. J. 1992 podľa Babka 2021, s. 12).

Pôvodné texty Biblie sa nám nezachovali, máme k dispozícii len odpisy časovo bližšie alebo vzdialenejšie dobe jej vzniku. Je potrebné brať do úvahy, že kresťanstvo vzniklo a začalo sa šíriť v dobe začínajúceho úpadku antickej kultúry. Biblia opisuje veľa unikátnych až „nadprirodzených“ udalostí ako je rozdelenie Červeného mora, zmŕtvychvstanie Ježiša, atď., ktoré môžu byť v symbolickej rovine zdrojom inšpirácie aj pre zvládanie vývinových úloh v súčasnej spoločnosti.

Máme však k dispozícii aj staršie podklady o tom, ako ľudia slovo a písmo používali primárne ako nástroj komunikácie s bohmi. Nápisy na monumentoch a hrobkách, ktoré sa dokonca datujú aj do obdobia staršieho ako je 4000 rokov pred narodením Krista (Staroveký Egypt, Mezopotámia). Boli zdokumentované postupy, podľa ktorých mal pacient zjesť text napísaný na papyruse, aby sila slov nadobudla okamžitý účinok a pacient sa uzdravil.  Tiež kňazi predpisovali náboženské texty, ktoré mal pacient čítať a meditovať o nich, aby sa uzdravil (Majzlanová, 1987). Aj v súčasnom globalizovanom svete je počas prípravy a realizácie terapie potrebné brať do úvahy „viac kultúrny“ a teda aj jeho pestrejší religiózny charakter, možno oveľa viac ako v predchádzajúcom období.

Pri zisťovaní čitateľských a iných záujmov pacienta/klienta sa preto na účely biblioterapie odporúča počas procesu prípravy a realizácie zistiť aj kultúrne a religiózne charakteristiky prostredia, z ktorého klient pochádza. Je to preto, aby terapeut napríklad neponúkol knihu, ktorá by z tohto titulu mohla byť pre konkrétnu osobu práve z uvedených dôvodov nevhodná, alebo aby bol pripravený na primeranú reakciu, ak by ním odporúčaná – hoci iste kvalitná – ale pochádzajúca z iného kultúrne alebo religiózne zameraného prostredia bola klientom odmietnutá. Prípadne, aby sa vedel flexibilne prispôsobiť príslušným čitateľským preferenciám klienta v tejto oblasti.

Z kresťanstva je pre terapiu významný princíp spovedi, prinášajúci úľavu človeku prostredníctvom iného človeka a modlitba, ako spôsob ponorenia sa do seba a tichého vnútorného rozhovoru s najvyššou autoritou. V rámci liečebnopedagogickej intervencie to môže byť aj čítanie biblických príbehov a iných náboženských textov, vypisovanie citátov, tvorba čitateľského denníka, čitateľských ohlasov, písanie listov hlavnému hrdinovi alebo iných reakcií na prečítané (Majzlanová, 2017, s. 9), vrátane tvorby vlastných autorských textov motivovaných textom z Biblie. Prinášame tu niekoľko príkladov tvorivého písania jednej z autoriek, ktorá použila výroky z Biblie na vlastnú autoterapiu.

Ukážky prác


V týchto prácach nie je najdôležitejšie písať, alebo opakovať to, čo sa uvádza v Biblii. Ide najmä o to napomáhať k nadviazaniu blízkeho osobného vzťahu s transcendentnom, precíteniu svojho spojenia s Bohom cez srdce a podporu pochopenia, ako sa s ním dá úprimne zhovárať v podmienkach bežného každodenného života.Použitá literatúra:
Babka, Vladislav. 2021. Slovo ako nástroj v terapii. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. 
Majzlanová, Katarína. 2017. Základy biblioterapie pre knihovníkov. Banská Bystrica: Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra. 56 s. ISBN 978-80-85136-58-6 Dostupné online: http://new.kskls.sk/domain/b5/files/edicia/zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf
Majzlanová, Katarína. 1987. Z histórie biblioterapie. In: Prvé skúsenosti s poetoterapiou u nás. Horizonty psychoterapie. (16. celostátní psychoterapeutická konference. Františkovy Lázně, 13.-17. decembra 1987)

Autorka:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 17. júna 2023.

Neprešlo jazykovou úpravou!

Odporúčaný spôsob citácie:
Kotrbová Kvetoslava. 2023. Hagioterapia. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/hagioterapia/


Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorov a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.