Autori

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

liečebná pedagogička, vysokoškoská učiteľka, vedúca projektu, zostavovateľka a editorka

V roku 1995 vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity v Bratislave, kde dnes pôsobí ako vyučujúca predmetov biblioterapia, akademické písanie, zdravie a poruchy zdravia a ďalších. Následne úspešne absolvovala výcvik pre psychoterapeutov v psychosyntéze (Slovenská komora psychológov Bratislava, 1995-1996), súvislé dlhodobé štúdium v gestaltpsychoterapii (Instiut pro gestalt terapii Praha, 2002-2004) a procesorientovanej a systemickej psychoterapii (POPI Slovensko a Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, 2006-2009) a ďalej sa v tejto oblasti vzdeláva prostredníctvom rôznych ďalších jednotlivých kurzov a seminárov. Viac informácií …

V roku 1999 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislava získala špecializáciu odborník na riadenie verejného zdravotníctva (Master of Public Health/MPH). V roku 2009 úspešne zavŕšila doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia na Trnavskej univerzite v Trnave.
Pracovala ako hlavná štátna radkyňa a generálna riaditeľka sekcie pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na ministerstve zdravotníctva SR, ďalej ako špecialistka pre podporu zdravia na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, konzultantka prezídia Slovenskej lekárskej komory pre koncepčné, legislatívne a strategické záležitosti a viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Je členkou Asociácie liečebných pedagógov PRO LP Bratislava, Slovenskej psychiatrickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti, Bratislavského spolku lekárov, Interdisciplinárnej sekcie Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny a Slovenskej pedagogickej spoločnosti Slovenskej akadémie vied.

V septembri 2009 nominovaná na cenu Európskej komisie „Jednotný európsky trh“ za prácu v oblasti uznávania odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov, v septembri 2015 ocenená ďakovným listom Slovenskej lekárskej spoločnosti za príspevok k rozvoju spolupráce Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory v oblasti rozvoja sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, od septembra 2021 držiteľka ocenenia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov „Iný zdravotnícky pracovník roka 2021“.

Pracuje ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pomáha študentom osobne a profesionálne rásť. Rada vo vyučovaní používa rozprávanie príbehov a krásnu literatúru ako nástroje vyučovania. Je autorkou približne 120 odborných článkov a publikácií na tému organizácie a riadenia zdravotníckeho vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia. Aktuálne píše hlavne odborné a vedecké články na tému biblioterapie, ktoré sú uverejňované v časopisoch Philologia, European Scientific e-Journal, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae a Medicine & Art.

PhDr. Viera Diešková, CSc.

pedagogická psychologička, emeritná vysokoškolská pedagogička

Viera Diešková skončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor psychológia so zameraním na pedagogickú psychológiu v roku 1968. Už počas štúdia začala pracovať na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (VÚDPaP), v oddelení prof. A. Jurovského. Tu získala základ pre výskum sociálnej psychológie detí a mládeže, ktorému sa venovala nasledujúcich 20 rokov. Viac informácií …

Z výskumov spracovala a obhájila početné záverečné správy napr. v oblasti agresívneho správania sa detí predškolského veku, sociálnej pripravenosti detí pre školu, sociálnej kompetencie a sociálnych zručností detí z detských domovov. Výsledky publikovala v časopisoch Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Predškolská výchova, Vychovávateľ. Slúžili na skvalitňovanie riadiacej práce v materských školách, detských domovoch, aj pedagógom v školskej praxi. Prednášala o nich na mnohých odborných a vedeckých konferenciách, následne boli uverejnené v zborníkoch na Slovensku, v Čechách, Nemeckej demokratickej republike. Vedeckú hodnosť V. Diešková získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981.

V osemdesiatych rokoch viedla na VÚDPaP-e Oddelenie psychológie výchovy a začala skúmať a uplatňovať nové formy výchovnej práce v školách. Zaoberala sa cvičením podľa systému Joga v dennom živote a všímala si jeho vplyv na fyzické aj duševné zdravie pedagógov a detí. Organizovala pre nich viaceré teoretické aj praktické semináre. Neskôr sa stretla s Janette Raiwater, významnou predstaviteľkou psychosyntézy, žiačkou Roberta Assagioliho. Absolvovala u nej terapeutický výcvikový seminár v Čechách (1991) a ďalšie dva výcvikové semináre s J. Rainwater v nasledujúcich rokoch zorganizovala pre pedagógov a psychológov na Slovensku.

Tieto záujmy viedli V. Dieškovú k zmene jej stáleho pôsobiska. V roku 1991 prešla pracovať na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave do Ústavu pre výskum vývinu dieťaťa, ktorý viedol M. Bažány. Tu pokračovala vo výskume mládeže, publikovala state v monografiách a zborníkoch, prednášala študentom sociálnej práce predmet sociálna pedagogika. Na odbore liečebnej pedagogiky viedla semináre zo psychosyntézy.

V roku 2005 vydalo občianske združenie Sociálna práca na fakulte publikáciu V. Dieškovej: Základy sociálnej pedagogiky. Zaoberala sa v nej aj drogovými závislosťami mládeže a ich prevenciou, na ktorej sa podieľala v petržalskej pedagogicko-psychologickej poradni v rokoch 1999-2000.

Psychologickú podporu detským pacientom s cystickou fibrózou a ich rodičom vo Fakultnej nemocnici pnemológie a ftizeológie v Bratislave – Podunajských Biskupiciach v rokoch 2001-2002. Popri tom sa sama ďalej vzdelávala v psychoterapii, absolvovala množstvo hodín výcvikových seminárov hlavne s I. Vernym (Švajčiarsko) v procesorientovanej psychoterapii.

Zúčastňovala sa na terapeutických seminároch systemických konštelácií podľa B. Hellingera. S touto metódou začala V. Diešková pracovať aj so študentmi. V roku 2009-2010 absolvovala Nadstavbový výcvik rodinných, systemických a životných konštelácií u W. Nellesa, ktorý vytvoril širší prístup ku konšteláciám ako ich zakladateľ.

Po odchode na dôchodok v roku 2009 viedla V. Diešková v Metodickom centre mesta Bratislavy viaceré kurzy pre pedagógov rôznych typov škôl. Obľúbeným bol kurz Rozvíjanie emocionálnej inteligencie detí. V roku 2010-2011 prednášala pre študentov ošetrovateľstva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pokračuje vo vedení jogových cvičení so skupinami dospelých.

PaedDr. Jana Špániková, PhD.

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Po ukončení štúdia liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) v praxi sa uplatnila prevažne v sociálnej oblasti a v poradenstve pre rodinu. V rámci potreby v poradenstve o rodinu si doplnila svoje vzdelanie na Právnickej fakulte (UK) o potrebnú právnu oblasť v starostlivosti a poradenstve o rodinu. Postupne sa v manželskom a rodinnom poradenstve zamerala na využitie terapeutických nástrojov z liečebnej pedagogiky predovšetkým na psychoterapiu (od 2000 certifikovaná psychoterapeutka a zároveň členka EAP – European Certificate of Psychotherapy). Viac informácií …

V priebehu desiatkov rokov praxe absolvovala vzdelávanie v odbore terapií, podporných činností s prácou s klientom a realizovala niekoľkoročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik v terapii C. Rogersa – PCA/Prístup zameraný na človeka. Pri výkone praxe sa venovala sa aktívnej súčinnosti v sociálnej pomoci, rodinnom a sociálnom poradenstve, psychoterapii, krízovej intervencii a prevencii, ďalej v podpore a organizovaniu svojpomocných skupín, manažmentu v sociálnej práci, vzdelávaniu, pedagogickej činnosti a ako lektorka tréningom v sociálnej oblasti.
Zároveň sa niekoľko rokov súbežne venovala oblasti bezplatnej sociálno-právnej pomoci občanom Bratislavy a aj v súčasnosti sa venuje v rámci dobrovoľníckej aktivity, poradenstvu a supervízii na Linke detskej istoty, n. o. V rámci projektov sa oboznámila s činnosťou komunitných a neziskových – pomáhajúcich organizácií v Českej republike, Anglicku, Belgicku, Francúzku, Maďarsko, Rakúsku ai.
Pedagogicky pôsobila aj ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a v roku 2013 ukončila na Filozofickej fakulte UK doktorandské štúdium a obhájila akademický titul PhD.
Od roku 2000 pôsobí zdravotníctve – v neštátnom zdravotníckom zariadení v Žiline a od 2012 prevádzkuje ambulanciu liečebnej pedagogiky a psychoterapie v Bratislave.

Anna Kürthy

psychologička, biblioterapeutka

Anna je psychologička a vývinová biblioterapeutka. V roku 2020 úspešne absolvovala Katolícku univerzitu Petra Pázmanánya v Budapešti a v roku 2021 Katolícke kolégium Ápora Vilmosa vo Váci v Maďarsku. Viac informácií …

Pracuje ako školská psychologička v Základnej škole Miklósa Zichyho v Zsámbéku v Maďarsku, kde pomáha študentom so zvládaním sociálnych, emocionálnych problémov, problémov v správaní a s učením. Rada používa literatúru vo svojej psychologickej práci a tiež rada píše články na rozličné odborné témy, ktoré sú najčastejšie uverejňované v časopise Képmás.

Attila Sturcz

logopéd, učiteľ maďarského jazyka a literatúry, hudobník a dabingový herec

Odborný spolupracovník Attila Sturcz zo spolupracujúcej organizácie z Maďarska, ktorý je v súčasnosti zamestnancom Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye (Budakeszi členská organizácia pedagogickej služby v Peštianskej župe) so sídlom v Budaörs v Maďarsku, materskej školy „Szivárvány Óvoda“ v Budakesz a základnej školy „Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola“ v Zsámbéku, kde pracuje ako logopéd. Viac informácií …

Od roku 1983 vyučuje deti na základných školách. V roku 1991 promoval ako učiteľ maďarčiny na učiteľskej škole Gyula Juhásza v Szegede. Odvtedy učil šestnásť rokov deti stredných škôl maďarský jazyk a literatúru. Veľkou výzvou tejto práce bolo pre neho naučiť deti milovať čítanie, objavovanie krás rodného jazyka, rozvíjanie porozumenia a rozvíjanie talentov.

Jeho žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky v súťažiach v prednese poézie a prózy, súťažiach vo výslovnosti a podobne aj na okresnej a krajskej úrovni. Jeden z jeho študentov získal prvé miesto aj v národnej súťaži materinského jazyka Arany János. Zároveň si v priebehu celého času kládol profesionálnu otázku: Aký je dôvod neúspechov vo výučbe? Situácia detí zápasiacich s ťažkosťami a poruchami čítania, porozumenia a pravopisu motivovala jeho druhú kariérnu zmenu v rámci profesie, konkrétne voľbu štúdia špeciálnej pedagogiky.

Vyššiu odbornú školu špeciálneho vzdelávania Gusztáva Bárcziho ukončil v roku 2006 v odbore logopédia. Odvtedy sa neustále zaberá problematikou ťažkostí v učení, rehabilitáciami a korekciou reči u detí s poruchami reči alebo učenia. Okrem odbornej spolupráce považuje za mimoriadne dôležitú spoluprácu a neustály kontakt s dieťaťom a rodičmi. Ako absolvent štúdia tomu pred tridsiatimi rokmi nepripisoval veľký význam. Dôveroval sebe a svojim študentom, bol dobrom kontakte s kolegami. Počas svojej dlhoročnej práce triedneho učiteľa sa v tejto oblasti veľa naučil. Teraz však nazerá na túto oblasť svojej práce ako učiteľ špeciálneho vzdelávania iným spôsobom. Rodič môže urobiť veľa pre to, aby bola terapia efektívna, a ak sa mu podarí získať si ho pre túto krásnu úlohu, môže takmer s istotou povedať, že má takmer vyhratý prípad.

V rámci svojej práce uplatňuje prvky komplexnej arteterapie. Považuje za šťastie, že sa mohol zúčastniť 60-hodinového tréningu Eszter Balázs. Metóda bola pôvodne vyvinutá pre terapeutickú pomoc zajakavým deťom, ale na základe vlastných a iných skúseností ju možno vynikajúco prispôsobiť ďalším špeciálnym vzdelávacím potrebám. Metóda Esztera Balázsa je založená na takzvanom Kodályovom koncepte, ktorý zdokonalila Klára Kokas do podoby komplexnej arteterapie pre zajakavosť. Komplexná arteterapia je „metóda sama o sebe“, ktorá prináša pozitívne zmeny osobnosti, ktoré nepriamo priaznivo ovplyvňujú rozvoj integrity verbálnej komunikácie. Skúsenosti poskytované tvorivými činnosťami posilňujú osobnosť a pomáhajú prekonať strach z reči spôsobený koktaním. Podstatou terapie je trojitá jednota spevu, pohybu a reprezentácie. Spevácke hry sú zamerané na rozvoj správnej techniky dýchania, zvládnutie jemného zvukového rozbehu, dobrovoľnú zmenu hlasitosti, tónu a úpravu rytmu spevu a reči. Pohybové cvičenia umožňujú dieťaťu zrelaxovať celé telo, zmierňujú kŕče pri dýchaní, tvorbe zvuku a artikulácii. Hravé pohybové napodobeniny obohacujú neverbálny a metakomunikačný repertoár. Pohyby hráča pôsobia uvoľňujúco. Počas zobrazovacej činnosti sú deti oboznámené s rôznymi technikami: kreslením, maľovaním, maľovaním hlinou, kolážou atď. Výsledok a radosť z prejavu nepriamo ovplyvňuje kontinuitu reči. Ukázalo sa tiež, že spoločná hra je pri podpore detí je v tomto koncepte tiež veľmi významná.

V roku 2013 vykonal učiteľskú skúšku v odbore dramatická pedagogika. V roku 2018 dosiahol magisterský titul, témou jeho záverečnej práce bola: „Pomoc deťom vo veku 10 – 14 rokov s ťažkosťami v čítaní a poruchami čítania pomocou nástrojov herectva a poézie“. Učitelia v 2020. V rámci projektu je jeho úlohou vytvoriť kvalitné audionahrávky odporúčaných literárnych diel pre biblioterapiu určené pre deti s ťažkosťami s čítaním učiteľov, ktorí im pomáhajú a demonštráciou príkladov dobrej praxe z jeho vlastnej mnohoročnej profesionálnej skúsenosti a iným obdobným spôsobom podporovať riešiteľský tím pri napĺňaní stanovených edukačných a dosahovaní projektových výsledkov.

Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD.

Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD.

výtvarná pedagogička a teoretička dejín umenia

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2002, PhD. 2008) a obhájila doktorát aj z teórie a dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (PhD. 2017). Pôsobila ako výtvarná pedagogička na ZUŠ, SŠ a najdlhšie na Pdf UK a na VŠVU, zároveň garantka Doplňujúceho pedagogického štúdia VŠVU (2014 – 2019). Desať rokov bola externou galerijnou výtvarníčkou a lektorkou v SNG. Momentálne je na rodičovskej dovolenke. Viac informácií …

V publikačnej činnosti sa cez biografiu Cyrila Kutlíka dostala k spracovaniu dejín umeleckého školstva na prelome 19. a 20. storočia v Srbsku (od 2002) a na Slovensku (výročné publikácie VŠVU v r. 2014 a 2019). Odborná spolupráca na textoch a výstavách, venovaných slovensko-česko-srbským umeleckým a kultúrnym vplyvom (2020, 2018, 2014, 2013, 2012, 2008, 2005). Redakčná spolupráca na knihách teoretika umenia prof. Ivana Rusinu (2016, 2011, 2009). Členka Slovenského syndikátu novinárov (2003 – 2010).
Ako dobrovoľníčka sa venovala pravidelnému písaniu pre skautský mesačník Médium (1998 – 2014), vzdelávaniu dospelých v Slovenskom skautingu (2004 – 2007: Lesná škola Baobab, Kurz tvorivosti, Kurz remesiel a kurz Umenie ako programový prvok, ktoré boli akreditované ministerstvom školstva SR). Lektorovala tvorivé dielne pre klientov o. z. Krídla – združenie priateľov a ľudí s psychickými poruchami (2005 – 2007). Manažovala workshopy animovaného filmu pre deti a mládež počas festivalov Bienále animácie, poriadaných Bibianou – medzinárodným domom umenia pre deti (2008, 2010).

Mgr. Barbora Čaputová, PhD.

religionistka

Barbora vyštudovala religionistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium absolvovala na Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied s interdisciplinárnou témou Mircea Eliade – paralely v jeho odbornom a literárnom diele. Viac informácií …

Zaoberá sa archetypálnymi príbehmi, mytológiou, rozprávkami či rôznymi inými prejavmi ľudskej imaginácie. Publikovala viacero štúdií a článkov, prevažne o diele a filozofii M. Eliadeho.

PhDr. Petr Vejrosta

klinický psychológ a psychoterapeut

Vyštudoval jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (2008). Viac informácií …

Po špecializácii z klinickej psychológie (2013) a psychoterapie (2017) a a ukončení psychoterapeutického výcviku České společnosti pro analytickou psychologii pracuje v ambulancii klinickej psychologie a psychoterapie v Rožnově pod Radhoštěm.

Mgr. Anna Vejrostová

psychologička

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2013). Pracuje v ambulancii klinickej psychológie  a psychoterapie v Rožnově pod Radhoštěm. Viac informácií …

Je v procese špecializačného vzdelávania v oblasti klinickej psychológie. V rámci práce s deťmi a dospievajúcimi, využíva prvky terapie hrou či kognitívno behaviorálnej terapie. 

Mgr. Michaela Kajfozsová

psychologička

Narodila sa a žije v Třinci. Absolvovala Gymnázium s poľským vyučovacím jazykom v Českém Těšíně. Následne vystudovala odbor česká filológia na Univerzite Palackého v Olomouci a psychológiu taktiež na Univerzite Palackého. Viac informácií …

Jej prvé pôsobisko v oblasti psychológie bolo v pozícii školskej psychologičky v základnej škole a gymnáziu. Potom začala pôsobiť v oblasti klinickej psychológie a to v Janských Lázních, kde pracovala s klientmi po cievnych mozgových príhodách, obrnách a iných neurodegeneratívnych ochoreniach. Jej nápľnou práce bola neurpsychologická diagnostika, kognitívny tréning a podporná psychoterapia.

Teraz pracuje ako psychologička v zdravotníctve v Centre duševného zdravia v Karvinej, kde sa venuje psychotickým a neurotickým klientom, s ktorými pracuje ako individuálne tak aj skupinovo. Práve si dokončuje päťročný výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii a tiež sa venuje predatestačnej príprave v klinickej psychológii. V budúcnosti by chcela pracovať so psychotickými klientmi a tiež sa venovať problematike liečby závislostí a spoluzávislostí.

Jej celoživotný záujem o literatúru ju priviedol k myšlienke prepojiť terapeutickú prácu s literatúru a využiť niektoré literárne diela v skupinovej terapii so psychotickými klientami. Z tejto práce sa veľmi teší.

V Karvinej, 5. mája 2023.

Vladislav Babka

Mgr. Ing. Vladislav Babka

liečebný pedagóg, mentálny tréner

Vyštudoval liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2022. Už v roku 1990 počas štúdia na Žilinskej univerzite absolvoval prvý kur konverzaačnej a kooperatívnej hypnoterapie podľa Miltona H. Ericksona pod vedením skúseného klinického psychológa PhDr. Jiřího Zíku, autora viacerých kníh venovaných hypnóze. Viac informácií …

Od r. 1995 – 2004 pracoval v tlačených mediách od pozície predajcu reklamy po riaditeľa inzercie vo viacerých mesačníkoch. 

Roky 2005-2011 strávil v zahraničí. V Írsku – v Dubline  pôsobil ako technik v GE Security, v rámci ktorej v roku 2009 získal Global Reward & Recognition for Quality. V rokoch 2009-2010 absolvoval kurzy venované HRV biofeedbacku organizované výrobcom firmou emWave Ltd.,U.S.A.  

Po návrate zo zahraničia v roku 2012 absolvoval aktivizačný program na trénovanie pamäti pre seniorov v Centre Memory v Bratislave. V rokoch 2012 – 2015 absolvoval prípravu na terapeutické využitie hypnózy u detí a dospelých v Prahe a Liptovskom Mikuláši a súčasne úspešne absolvoval bakalárske štúdium liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

V rokoch 2013-2014 a 2021-23 spolupracoval s hokejovým klubov v Martine v rámci mentálneho tréningu a koučingu profesionálnych hokejistov MHK Martin.

Od roku 2013 pracuje v neštátnom zdravotníckom zariadení ambulancii liečebnej pedagogiky v Martine. V ambulancii používa umelecké terapeutické prístupy liečebnej pedagogiky: arteterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu, terapiu hrou a psychomotorickú terapiu. V práci využíva rôzne relaxačné techniky a techniky na zmenu stavu vedomia. Ako prípravnú terapiu využíva HRV a EEG biofeedback s deťmi a dospelými so špeciálnymi výchovnými potrebami. Naďalej sa venuje príprave a realizácii tréningov pamäti v Domove sociálnej starostlivosti (www.psychofit.sk).

V roku 2023 má v pláne v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá / Slovenské pedagogické nakladateľstvo vydanie knihy venovanej práci so slovom, tvorbe terapeutickej metafory alebo príbehu – Slovo ako nástroj v terapii.

V Martine, 13. apríla 2023.

Mgr. Katarína Šurdová

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Od detstva sa venovala divadlu, prednesu a fascinovali ju príbehy a rozprávky. Po ukončení strednej zdravotnej školy sa rozhodla zamestnať v kníhkupectve, kde strávila rok života pri knihách a stále viac prenikala do tajov a hĺbky literatúry. Viac informácií …

Tu objavila nielen knihu liečebnej pedagogiky, ale i knihy Viktora E. Frankla, ktoré predurčili jej ďalšie smerovanie. Rozhodla sa študovať odbor liečebná pedagogika pre široký záber kreatívnych terapií. Dával jej možnosť spojiť to, čo ju teší s pomocou ľuďom. Už v diplomovej práci sa začala naplno venovať biblioterapii. Cez motívy rozprávky Nekonečný príbeh sa snažila pomôcť preklenúť veľmi náročné prežitky v období dospievania telesne postihnutým deťom v ústavnej výchove.

Po ukončení vysokej školy pracovala so sluchovo postihnutými deťmi a tu v omnoho väčšej miere začala využívať i iné druhy kreatívnych terapii, aby pomohla deťom v porozumení symboliky jazyka. V tomto období pracovala aj ako mobilný pedagóg a navštevovala rodiny detí so sluchovým postihnutím. Pracovala v centre Memory, kde sa venovala činnostným terapiám a práci s biografickým príbehom u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Už počas vysokej školy cítila silnú potrebu prehĺbiť si vedomosti ďalším terapeutickým vzdelávaním. Hľadala teoretickú pôdu, ale i spôsob ako nazerať na človeka s jeho utrpením. V tomto ju najviac oslovila existenciálna psychoterapia a fenomenológia. A preto hneď po ukončení vysokej školy začala študovať dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii v Prahe. Po jeho ukončení absolvovala odbornú psychoterapeutickú prax v neštátnom zdravotníckom zariadení Spirare – na psychiatrickej ambulancii a v psychiatrickom stacionári. Od roku 2016 pracuje v súkromnej poradenskej praxi.

Je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a je v zozname psychoterapeutov. Je spoluzakladajúcou členkou a podpredsedníčkou spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu na Slovensku. Od roku 2016 organizuje rôzne vzdelávacie semináre, školenia, workshopy ako pre odbornú verejnosť, tak i pre rodičov. Pre odbornú verejnosť  pripravila workshop Liečivá sila rozprávok, ktorý mal už viacero opakovaní.  Pravidelne prednáša na konferenciách odborných i pre rodičov (Logodeň, Umenie byť rodičom, Rodič ľavou zadnou…), zo seminárov napr: Ja sa vlka nebojím, alebo pomôžme si rozprávkou (ako pomáhať deťom zvládať ich strach), Hnevať sa je ľudské, Keď k nám dieťa prehovorí rečou tela (psychosomatické ťažkosti v detskom veku). Z najnovších seminárov pre odbornú verejnosť: Telo ako reč duše, úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy. Úvod do terapeutickej práce s detským a dospievajúcim klientom (kazuistický seminár). Aktuálne sa venuje vypracovaniu modulu Biblioterapie pre možnosť ďalšieho vzdelávania v kreatívnych terapiách. Má ukončený výcvik v traumatoterapii, neustále sa v nej ďalej vzdeláva. Zaujíma ju práca so symbolmi ( symbolická reč snov, symbolická reč tela, symbolika v sandplay). A teší ju a baví všetky tieto vedomosti šíriť a poskytovať ďalej svojim kolegom i rodičom.

V Bratislave, 22. apríla 2023.

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD.

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD.

liečebná pedagogička, vysokoškolská odborná asistentka, autorka námetu projektu

V roku 2006 absolvovala magisterské štúdium v odbore liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne v roku 2009 úspešne dokončila doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore pedagogika. Je absolventkou dvojročného intenzívneho výcviku v konšteláciách s hudbou a hudobne – dramatických terapiách. Je členkou Asociácie liečebných pedagógov PRO LP. Viac informácií …

V rokoch 2008 – 2010 bola autorkou a koordinátorkou projektu Internetový portál Rekonštruovaná rodina, neziskový projekt pre rekonštruované rodiny, nevlastných rodičov a nevlastné deti.

Od roku 2010 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre speciální pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vyučuje viaceré predmety zamerané na oblasť tvorivých terapií, hlavne biblioterapiu, dramatoterapiu a ergoterapiu v rôznych bakalárskych a magisterských študijných programoch na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Odborne sa venuje oblasti expesívnych terapií a ich implementácii v liečebno-pedagogickej a špeciálopedagogickej starostlivosti a v školskom prostredí. K tejto problematike publikovala viacero odborných prác. Za najvýznamnejšiu považuje publikáciu Biblioterapia v ranom a predškolskom veku.

V Prahe, 28. apríla 2023.


Odporúčaný spôsob citácie:

O autoroch. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80 974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/o-autoroch/


Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorov a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.