Odporúčaná vedecká a odborná literatúra

V slovenčine, češtine a angličtine

BABKA, Vladislav. 2023. Slovo ako nástroj v terapii. Inšpirácie pre liečebných pedagógov a odborníkov ďalších pomáhajúcich profesií. Martin: OZ Podpora – KEEP, 2023. 148 s. ISBN 9788010042814

BADENBURGER, Bernd, PIRKL, Friedrich. 1994. Příběhy pomáhají s problémy. (Preložila Alžběta Sirovátková, 1994) Praha: Portál, 1994. 109 s. ISBN 80-85282-90-9

BETTELHEIM, Bruno. 1975, 1976. Za tajemstvím pohádek. (Preložila Lucie Lucká 2000, 2016). Praha: Portál, 2017. 416 s. ISBN 9788026211723

CAPACCHIONE, Lucia. 2008. Tvořivý deník pro děti – společník pro rodiče, vychovatele a učitele. Praha: Pragma, 2008. 134 s. ISBN 9788072059126

CAMERONOVÁ, Julia. 1992, 2002. Umělcova cesta. (Preložili Libuše a Luboš Trávničkovi, 2000, 2009). Praha: MAITREA, 2009. ISBN 978-80-7500-149-8

ČÍKOVÁ, Oľga, ŠLEPECKÝ, Miloš, LEHOTSKÝ, Ján. 1985. Biblioterapia u neurotických pacientov. XXV. Hádlikove dni v Ružomberku, jún 1985.

ČERNOUŠEK, Michal. 2019. Děti a svět pohádek. Kouzlo vyprávění. Praha: Portál, 2019. 200 s. ISBN 97880262214342

ESTÉS, Clarissa Pincola. 1992, 1995. Ženy, které běhali s vlky. (Preložila Hana Halamová-Catalano). Hodkovičky: Pragma, 2018. 442 s. ISBN 80-7205-648-4

FOSTER, Thomas C. 2003. Čítaj literatúru ako profesor. (Preložila Marianna Bachledová 2018). Bratislava: TATRAN, 2018. 346 s. ISBN 978-80-222-0939-7

FRANZ, Marie Louise von. 1986. Psychologický výklad pohádek. (Preložili Kristina a Jan Černí 1998, 2011) Praha: Portál, 2015. 184 s. ISBN 978-80-262-0863-1

HOŠEK, Pavel. 2013. Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise. Praha: Návrat domú. 128 s. ISBN 978-80-7255-293-1.

HOUSER, Pavel. 2002. Hry se slovy a jazykem. Praha: Portál, 2002. 152 s. ISBN 80-7178699-3

JONES, Eileen H. 2001. Bibliotherapy for Braved Children: Healing Reading. Londýn: Jessica Kingsley Publishers Ltd., 144 p. ISBN 1-84310-004-5

KAŠČÁKOVÁ, Silvia, KOVÁČOVÁ, Barbora. 2020. Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 88 s. ISBN 978-80-561-08-08-6 Dostupné online: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/katedry/katedra-specialnej-pedagogiky/publikacie/edukacny-a-terapeuticky-potencial-knihy-vo-vcasnej-starostlivosti-o-rodinu-s-dietatom-s-rizikovym-vyvinom.html

KOTRBOVÁ, Kvetoslava, MAJZLANOVÁ Katarína. 2021. Terapeutický denník v biblioterapii. s. 28-51. In Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 02-2021 (008). Hlučín-Bobrovníky: Tuculart Edition. Dostupné online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=172

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2022. Terapeutické listy v biblioterapii. s. 68-82. In Problems of Education and Teaching in Era of Digital society. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 1-16. Ostrava: Tuculart Edition. Dostupné online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=273

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2022. Svojpomocné knihy v biblioterapii. s. 95-110. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae č. 5/2022, december 2022. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2022, 179 s. ISSN 1336-2232 Dostupné online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdf

KOTRBOVÁ, Kvetoslava, STURCZ, Attila, SOLÁROVÁ, Zlatica. 2022. Terapeutický potenciál Dostojevského poviedky Sen smiešneho človeka. s. 343-365. In Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 32, č. 2/2022, s. 392. ISSN 1339-2026 Dostupné online: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/Philologia_2022_2/PHILOLOGIA_2_2022_TLAC-25_343-365.pdf

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2023. Demonštrácia niektorých terapeutických techník založených na vnímaní umeleckých jazykových prostriedkov na príklade rozprávky Záhada vianočného svetla. s. 87-98. In Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 33, č. 1/2023, 142 s. ISSN 1339-2026 Dostupné online: https://www.biblioterapia.sk/wp-content/uploads/PHILOLOGIA-1-2023-Kotrbova-TLAC.pdf

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2024. Publicistické žánre v biblioterapii. s. 119-134. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae č. 1/2024, apríl 2024. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2024, 270 s. Dostupné ISSN 1336-2232 Dostupné online: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.119-135

KOTRBOVÁ, Kvetoslava, VAŠKOVÁ, Maja. 2024. Písanie scenára ako nástroj v biblioterapii. s. 80-94. In Medicne & Art, ročník 2, č. 2/2024. 110 s. ISSN 2949-2165 Dostupné online: https://doi.org/10.60042/2949-2165-2024-2-2-80-94, autorizovaný slovenský preklad: tu

KOVÁČOVÁ, Barbora, VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2018. Biblioterapia v ranom a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 160 s. ISBN 978-80-223-4487-6

KOVÁČOVÁ, Barbora. 2018. Kniha ako zrkadlo (alebo Traja pátrači a ich terapeuticko-výchovný potenciál). Trnava: Knižnica Trnava, 2018. 9 s. Dostupné online:
https://www.kniznicatrnava.sk/storage/documents/kovacova[1].pdf

KULKA, Jiří. 1990. Psychologie umění (obecné základy). Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 435 s. ISBN 8004236944

LIŠTIAKOVÁ, Ivana. 2016. Príbeh ako terapeutický nástroj pri práci s adolescentami so znevýhodnením. s. 182-190. In MERICA, M., IMROVIČ, M. & LUKÁČ, M. (Eds.): Vedecké práce KSS a P 2016: Vedecký zborník. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 418 s. ISBN 978-80-8105-802-8 Dostupné online: https://pure.northampton.ac.uk/ws/files/6093305/Listiakova_Lessner_Ivana_UCMT_2016_pr_beh_ako_terapeutick_n_stroj_v_pr_ci_s_adolescentmi_so_znev_hodnen_m.pdf

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2014. Poetoterapeutika. Bratislava: Vydané vlastným nákladom. 106 s. ISBN 978-80-8153-035-7

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2017. Základy biblioterapie pre knihovníkov. Banská Bystrica: Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra. 56 s. ISBN 978-80-85136-58-6 Dostupné online: http://new.kskls.sk/domain/b5/files/edicia/zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf

MAJZLANOVÁ, Katarína, KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2019. Význam príbehu v biblioterapii, s. 149-172 In Bukor, J., Szimon, Sz. a kol.: Zborník XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Seleho 2019, Sekcia Jazyk-Kultúra-Vzťahy. Univerzita J. Selyeho Komárno, 2019. 244 s. ISBN: 978-80-8122-331-0. Dostupné online: http://uk.ujs.sk/dl/3310/MAJZLANOVA.pdf

MELICHERČÍKOVÁ, Veronika, LESSNER LIŠTIAKOVÁ, Ivana. 2018. Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii. s. 194-202. In HRČOVÁ, Jana, KOVÁČOVÁ, Barbora, MAGOVÁ, Martina. Expresívne terapie vo vedách o človeku. Konferenčný zborník príspevov, ktoré odzneli ako súčasť 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018, ktorá sa konala 25. januára 2018. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. 277 s. ISBN 978-80-561-0563-4 Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/341774700_Aplikacne_vyuzitie_pribehu_v_biblioterapii

MÜLLER, Else. 2010. Příběhy z měsíční houpačky – Autogénní trénink pro děti od 4 let. Praha: Portál, 2010. 112 s. ISBN 9798073676247

NAGYOVÁ, Kvetoslava. 1995. Správa o biblioterapii. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. Vedúci diplomovej práce doc. PhDr. Vojto Haring, PhD.

ORTNER, Gerlinde. 1988. Pohádky radí nejmenším. (Preložila Alena Antonová 1995). Praha: Knižní klub, 1995. 128 s. ISBN 80-7176-243-1

ORTNER, Gerlinde. 1994. Pohádky radí školákúm. Praha: Knižní klub, 1999. 144 s. ISBN 80-7176-900-2

PARDECK, John T., PARDECK, Jean A.. 1994. Bibliotherapy. A Clinical Approach for Helping Children. 2nd ed. Yverdon: Gordon and Breach Science Publishers S.A., Switzerland. 148 s. ISBN: 3-7186-5347-8

PARDECK, John T., PARDECK, Jean A.. 1998. Children in Foster Care: A Guide to Bibliotherapy. 1st ed. Westport: Greenwood Press, USA 1998. 103 s. ISBN: 031330775X

PENNEBAKER, James W. 2013. Writting to Heal. A Guided Journal for Recovering from Trauma and Emotional Upheaval. 1st ed. Wheat Ridge: Center for Journal Therapy, Inc., 2013. 172 p. ISBN 978-0-578-12942-6

PESESCHKIAN, Nossrat. 1997. Příběhy jako klíč k dětské duši. (Preložila Eva Bosáková 1998). Praha: Portál, 1999. 152 s. ISBN 80-7178-275-0

PESESCHKIAN, Nossrat. 1996. Kupec a papušek. Brno: Cesta, 1996. 128 s. ISBN 80-85319-60-8

PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, Slávka. 1997. Biblioterapia. Liptovský Mikuláš: Vydané vlastným nákladom. 74 s. ISBN 80-967875-4-3

PODRACKÁ, Dana. 2002. Jazyky z draka – mytológia slovenských rozprávok. Martin: Matica slovenská, 2002. 357 s. ISBN 80-7090-664-2

PROPP, Vladimír Jakovlevič. 2008. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 2008. 400 s. ISBN 9788073190859

REDDEMANN, Luise. 2009. Léčivá síla imaginace. Praha: Portál, 2009. 216 s. ISBN 9788073675301

REMEŠ, Prokop, HALAMOVÁ, Alena. 2013. Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie. Praha: Pompei, 216 s. ISBN 9788090558007

RUBIN, R. J. 1978. Using bibliotherapy: A guide to theory and practice. 1st ed. Phoenix, Ariz: Onyx Press, 1978. 245 s. ISBN 09-127-0007-6

SCHNEIDEROVÁ, Eva, HANZOVÁ, Marie. 2013. Aktivity na podporu vyjadřovacích dovedností u dětí. Praha: Portál, 2013. 200 s. ISBN 978-80-262-0375-9 Dostupné na: https://obchod.portal.cz/knihy/plisty/Aktivity_k_rozvijeni_vyjadrovacich_schopnosti_u_deti.pdf

STEIN, Murray, CORBETT, Lionel. 2006. Příběhy duše I. II., III. (moderní jungiánsky výklad pohádek). Praha: Emitos, 2006. 178 s. ISBN 9788090371521

STREIT, Jakob. 1992. Proč děti potřebujú pohádky. (Preložila Milada Luňáčková 1992) Praha: Baltazar, 1992. 80 s. ISBN 80-900307-4-2

STREIT, Jakob. 2013. Včelka Sluněnka – proč děti potřebujú pohádky. Hranice: Fabula, 2013. 160 s. ISBN 978-80-87635-09-4

SVOBODA, Pavel. 2007. Poetoterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2007. 190 s. ISBN 978-80-244-1682-3

SVOBODA, Pavel. 2013. Biblioterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013. 112 s. ISBN 9-788024-436845

ULRYCHOVÁ, Irina, ŠVEJDOVÁ, Hana, GREGOROVÁ, Vlasta. 2000. Hrajeme si s pohádkami. Praha: Portál, 2000. 117 s. ISBN 9788071783558

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2015. Vývinová biblioterapia u detí predškolského a školského veku. In Špeciálnopedagogické poradenstvo, Informačný bulletin XIX. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2015, s. 25 – 36. ISBN 978-80-89698-14-1

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2016. Vývinová biblioterapia u detí staršieho školského veku a adolescentov. In EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky/ Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 28. januára 2016 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 16 – 25. ISBN 978-80-223-4148-6

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2019. Vývinová biblioterapia ako prostriedok prípravy na vývinové úlohy predškolského veku detí. In HUDECOVÁ, A., KOVÁČOVÁ, B. Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019. Ružomberok: Verbum, 2019, s. 63-72. ISBN 978-80-561-0701-0

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2021a. Možnosti biblioterapie pri prevencii šikanovania na základnej škole. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, č. 3, jún 2021, ročník 50. Ružomberok: Katolícka univerzita. ISSN 1336-2232 Dostupné online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2021/11/ssf_3_21_s_obalkou_update.pdf

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2021b. Možnosti využitia expresívnych terapií v oblasti emocionality a emócií. In Pelcová, N., Květoňová, L. et al. Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe. Inkluzivní škola. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7603-242-2 Dostupné online: https://search.mlp.cz/cz/titul/emocionalita-ve-vychove-prizmatem-filosoficke-psychologicke-a-specialnepedagogicke-reflexe/4589484/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:12083-amp:key-eq:4589484
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2023. Rozvoj emocionálnej kompetencie ako predpoklad budovania inkluzívneho povedomia. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Univesitas Catholica Ružomberok, [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (2), s. 36-47. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.36-47

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2023. Využití biblioterapie při práci s tématem smrti u dětí předškolníko věku. s. 75-97. In Kováčová, B., Valachová, D., Homolová, M. Expresivita v (art)terapii IV. Vedecký nekonferenčný zborník. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023. Vedecký nekonferenčný zborník. 148 s. ISBN 978-80-561-1028-7 Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/374131807_Vyuziti_biblioterapie_pri_praci_s_tematem_smrti_u_deti_predskolniho_veku

V maďarčine

BÉRES, Judit-Élet. 2022. A sorok között – Irodalomterápiás gyakorlatok mindenkinek. [Medzi riadkami – Biblioterapeutické cvičenia pre každého] Budapest: Libri Könyvkiadó Kft. Počet strán: 270. ISBN: 9789634339854

BÉRES, Judit-Azért. 2017. Olvasok, hogy éljek – Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. [Čítam, aby som žil – Od popularizácie čítania po biblioterapiu] Budapest: Kronosz Kiadó.  Počet strán: 292. ISBN: 9786155497957

JAKOBOVITS, Kitti. 2021. Irodalomterápia – A könyvespolcod pszichológusszemmel. [Biblioterapia – Tvoja polička s knihami očami psychológa] Budapest: Kulcslyuk Kiadó. Počet strán: 346. ISBN: 9786155932595

BOLDIZSÁR, Ildikó. 215. Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a mindennapokban. [Rozprávková terapia – Rozprávky v liečbe a vo všedných dňoch] Budapest: Magvető Kiadó. Počet strán: 368. ISBN: 9789631428933

Posledná aktualizácia 9. júna 2024.


Odporúčaný spôsob citácie:

Odporúčaná odborná a vedeceká literatúra k biblioterapii. In Kotrbová, K. a kol. 2023. Biblioterapia.sk. Pomocné materiály pre odborníkov s terapeutickým vzdelaním a študentov pripravujúcich sa na výkon pomáhajúcich profesií. Učebné texty. 1. vyd. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. 429 s. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/odporucana-vedecka-a-odborna-literatura/


Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorov a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.