O produkte

Cieľom projektu Erasmus+ „Prototyp on-line študijnej pomôcky pre biblioterapiu“ č. 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483 je vytvoriť a otestovať digitálnu interaktívnu učebnú pomôcku na podporu on-line neformálneho sústavného vzdelávania a informálneho učenia sa zdravotníckych pracovníkov a ďalších profesionálov zainteresovaných do starostlivosti o zdravie a podpory zdravia pôsobiacich v praxi na uľahčenie ich prístupu k profesionálnym informáciám z oblasti biblioterapie.

Digitálna učebná pomôcka by jednak mala

  • umožňovať výmenu informácií a príkladov dobrej praxe medzi odborníkmi v podobe terapeuticko-výchovne zameraných recenzií literárnych diel alebo štúdií analyzujúcich terapeuticko-výchovný potenciál konkrétnych literárnych diel; zdieľanie prípadových štúdií k biblioterapii; v praxi overených postupov; metodík; podporných, stimulačných, reedukačných, rehabilitačných a iných zdravie a zdravý vývin podporujúcich programov, atď. naviazaných na individuálnu, skupinovú alebo hromadnú terapeuticko-výchovnú prácu s konkrétnym literárnym dielom v definovanej cieľovej skupine pacientov, žiakov, študentov alebo klientov
  • sprístupňovať aktuálne vedecké poznatky a výsledky výskumov z oblasti biblioterapie prípadne recenzie publikácií a správy zo života vedeckej a odbornej komunity angažujúcej sa v oblasti biblioterapie na Slovensku a zahraničí,
  • poskytovať súvisiacu podporu pre profesionálov v podobe odporúčaní a referencií vhodných literárnych diel, odkazov, knižných tipov a ohlasov, terapeutických a výchovných techník a postupov ako aj
  • v podobe priamej konzultačnej, poradenskej on-line odbornej prípadne vzdelávacej podpornej činnosti ako s konkrétnym dielom v rámci riešenia problému alebo životnej situácie terapeuticko-výchovne pracovať, prípadne v podobe osobnej podpornej intervíznej alebo supervíznej činnosti poskytnutej podľa dohodnutých podmienok a v dohodnutom rozsahu a
  • výhľadovo sprostredkúvať aj spätnú väzbu alebo skúsenosti pacientov alebo osôb pochádzajúcich z iných cieľových skupín, v ktorých bola biblioterapia exponovaná; vrátane skúseností z jej uplatnenia v prostredí profesionálnej alebo laickej svojpomoci (autobiblioterapia).

Hlavnou úlohou PRO SKIZP, n. o. ako dcérskej organizácie Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov v tomto projekte je podpora rozvoja zdravotníckeho povolania liečebná pedagogika, ktoré je jedným zo zdravotníckych povolaní združených v SKIZP, bude webová stránka ako učebná pomôcka prioritne zameraná na sprístupňovanie poznatkov a informácií z oblasti biblioterapie pre liečebných pedagógov. Stránka však môže byť užitočná aj pre iné pomáhajúce profesie.

Digitálnu učebnú pomôcku budú môcť ako zdroj relevantných odborných informácií používať aj logopédi, psychológovia, sestry a podobne, prípadne aj odborníci pôsobiaci mimo rezortu zdravotníctva ako sú učitelia a vychovávatelia škôl a školských zariadení, pracovníci sociálnej práce, opatrovatelia a odborníci angažujúci sa v dobrovoľníckej činnosti. Odporúčame ju aj pre študentov univerzitného štúdia liečebnej pedagogiky a ďalších študijných odborov vysokých škôl pripravujúcich odborníkov na výkon pomáhajúcich profesií.

Leták k webovej stránke SK, HU

Posledná aktualizácia 23. 8. 2023.