Odporúčaný postup k dielu Lotilkove krídla

Autor: Anna Kürthy 

Tunguzská ľudová rozprávka

Použitý literárny zdroj v angličtine: http://www.hiiibrand.com/goods.php?act=zhanshi&id=19372,
o
pravená anglická verzia (c) Attila Sturcz, 2022

Maďarská verzia;  maďarská zvuková nahrávka (c) Attila Sturcz, 2022
Anglická verzia; anglická zvuková nahrávka (c) Attila Sturcz, 2022 

Slovenská verzia

Popis

Terapeutické ciele: pomoc pri hľadaní vnútorných zdrojov na zvládanie ťažkých situácií a ich rozvoj, podpora sebadôvery, prekonávania prekážok, sebavedomia, svojpomoci
Odporúčaná veková skupina: 4-18
Sekundárna cieľová skupina: dospelí, ktorí chcú podporiť ich vnútorné zdroje
Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:
Príbeh je o človeku menom Lotilko, ktorý mal krídla. Lotilko stretol zlého človeka Teventeia, ktorý mu tieto krída ukradol. Lotilko musel nájsť spôsob, ako si vytvoriť nové krídla, pretože to bola jediná
cesta, ako sa mohol dostať domov. Po dlhej snahe zistil, že on sám je jediný, kto si v tom môže pomôcť.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:
Lotilkove krídla sú odporúčané pre ľudí, ktorí potrebujú spoznať svoje vnútorné zdroje, aby sa mohli stať hrdinami svojho vlastného príbehu. Príbeh môže byť použitý ako v individuálnej tak aj v skupinovej forme. Téma krídiel ako taká povzbudzuje predstavivosť a pomáha zistiť ako sa môžeme v živote vzniesť vyššie a dosianuť čokoľvek, čo si želáme.

Počas terapeutickej práce (rovnako s deťmi ako aj dospelými) možno použiť otázky na podporu sebauvedomenia:
Prestavte si, že aj vy máte krídla, s ktorými môžete letieť kdekoľvek!
1. Ako by vyzerali?
2. Z čoho by ste si ich zostrojili?
3. Kde a ako by ste si na ne zohnali jednotlivé časti/kusy?
4. Mohol by Vám s ich tvorbou niekto pomôcť?
5. Keby ste mohli letieť kdekoľvek, kam by ste chceli letieť najradšej?
6. Leteli by ste s niekým alebo by ste boli radšej sám?
Tieto otázky napomáhajú sústredeniu sa na naše vnútorne zdroje. Okrem kladenia otázok, môžeme
tiež na podporu terapeutickej práce, tiež podporovať vykonanie praktických činností, ako napríklad:
1. Požiadajte účastnikov, aby nakreslili svoje vlastné krídla a porozprávajte sa o tom.
2. Požiadajte účastníkov, aby sa poobzerali po miestnosti a vytvorili krídla z čohokoľvek, čo nájdu.

3. Tiež môžete pripraviť papier, lepidlo, štetce, plastelínu, nožnice atď. a vytvoriť krídla.

Popis skúsenosti z vlastnej práce s literárnym dielom:
Toto dielo som vo svojej práci použila mnohokrát, pretože podľa môjho názoru s ním možno pracovať mnohými rôznymi spôsobmi.
Napríklad som ho použila pri práci s deťmi so špeciálnimi výchovno-vzdelávacími potrebami. Mali 10-12 rokov. Cieľom bolo zvýšenie rozsahu a dĺžky pozornosti, rozvíjanie komunikačných zručnosti,
posilňovanie sebavedomia, riešenia problémov a prehlbovanie sebauvedomenia. Ľudová rozprávka podnietila ich predstavivosť.
Jedno z detí napríklad, ktoré malo veľmi ťažkú, nestabilnú rodinnú situáciu nakreslilo vojenské krídlo so zbraňami a povedalo, že toto krídlo ho môže ochrániť a zachrániť jeho život. Toto krídlo s ním môže odletieť kdekoľvek mimo domu.
V inom príklade chlapec, ktorý mal skutočne veľké problémy s učením a štúdiom povedal, že by najradšej odletel preč zo školy niekam, kde by mohol byť v pokoji a najradšej by sa dostal do prírody.
Na základe týchto mojich skúseností môžem konštatovať, že toto dielo skutočne pomáha mobilizovať vnútorne zdroje ako aj hlboké túžby. Pomáha ich rozpoznať, hovoriť o nich a dosiahnuť ich.

Neprešlo jazykovou úpravou!

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred počas a po použití diela s autorom odporúčania: nešpecifikované

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Anna Kürthy, Zichy Miklós Primary School in Zsámbék (Maďarsko),10. decembra 2022
Odporúčanie z angličtiny do slovenčiny preložila: Kvetoslava Kotrbová, Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 19. decembra 2022

Odporúčaný spôsob citácie:
Kürthy Anna. 2022. Odporúčaný postup k literárnemu dielu Lotilkove krídla (Tunguzská ľudová rozprávka). (Do slovenčiny preložila Kvetoslava Kotrbová, 2022). In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/rozpravka-lotilkove-kridla/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ako aj autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.