Vzdelávanie súvisiace s biblioterapiou


Kurzy akreditované Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo


V Slovenskej republike je biblioterapia súčasťou vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa (bakalárske a magisterské) v univerzitnom študijnom programe liečebná pedagogika

spolu 168 hodín teoretickej a praktickej výučby biblioterapie a štátnu skúšku z predmetu biblioterapia je možné absolvovať v rámci bakalárskeho a magisterského denného štúdia liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra liečebnej pedagogiky


Prezentácie z konferencií


Kurzy akreditované Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky


Výcvik v individuálnej schématerapii Slovenský inštitút schématerapie (SK)Kurzy Akreditované Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov
(v príprave)

Iné

Workshop Liečivá sila rozprávok – Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SK)
Meditácia a biblioterapia (SK) Nové!!!
Možnosť supervízie a facilitácie tvorby a vedenia podporných svojpomocných skupín k biblioterapii. (SK) Nové!!!
Kurz starostlivosti o deti pedškolského veku so špeciálnymi potrebami Natálie Šebíkovej (SK) – v príprave, Webináre Komunikujte s istotou (CZ) http://www.inline.cz/
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov započíta kredity za absolvovanie výcvikov a kurzov sústavného vzdelávania v biblioterapii zdravotníckym pracovníkom v povolaniach liečebný pedagóg a logopéd ako súčasti ich sústavného vzdelávania Možná refundácia nákladov za kurzy z biblioterapie cez MZ SR