Svojpomocné knihy

Využitiu svojpomocných kníh patriacich do žánru vecnej literatúry v rámci biblioterapie sme venovali samostatný článok Svojpomocné knihy v biblioterapii (Kotrbová, 2022), ktorý v plnom znení sprístupňujeme aj na týchto stránkach a ktorý obsahuje aj niektoré odporúčania na svojpomocnú literatúru, ktorú možno úspešne uplatniť pri riešení rôznych problémov v rámci biblioterapie aj to ako s ňou ďalej pracovať.

Najdôkladnejšie boli zatiaľ pravdepodobne preskúmané biblioterapeutické prístupy k liečbe depresií. Svojpomocnými knihami edukatívneho charakteru zaraďovanými do žánru vecnej literatúry, ktorým sme sa venovali v spomínanom príspevku (Kotrbová, 2022), ako odporúčanej integrálnej súčasti liečby a manažmentu depresií sa napríklad zaoberá odporúčaný štandard NICE (National Institute for Health and Care Excellence) – medzinárodne uznávanej organizácie zaoberajúcej sa indikátormi kvality a odporúčanými postupmi na zabezpečenie bezpečnosti a kvalitnej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia so sídlom vo Veľkej Británii. Medzinárodný štandard, ktorý bol publikovaný 29. júna 2022 uvádza, že u osôb vo veku nad 18 rokov je pri ľahších formách depresie terapeutom sprevádzané použitie svojpomocných kníh vhodné zaraďovať na začiatku procesu terapie, zatiaľ čo pri ťažších formách depresií až na jeho konci (NICE, 2022).

Za doplnenie tejto aktuálnej informácie ďakujeme recenzentovi stránky doc. PhDr. Milošovi Šlepeckému, CSc. a dodávame, že okrem zoznamu odporúčaných svojpomocných kníh uvedeného v citovanom článku o svojpomocných knihách (Kotrbová, 2022) na tejto stránke priebežne sprístupňujeme aj ďalšie zonamy odporúčaných svojpomocných kníh v triedení podľa jednotlivých tém.


Použitá literatúra:

Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Svojpomocné knihy v biblioterapii. s. 95-110. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae č. 5/2022, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2022. Dostupné online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdfKotrbová, Kvetoslava.

Depression in adults: threatment and management. NICE guideline from June 29, 2022. [online]  London: National Institute for Health and Care Excellence, 113 p. ISBN 978-1-4731-4622-8. Dostupné na: https://www.nice.org.uk/guidance/ng222 [cit. 2023-03-31]


Autorka: 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra liečebnej pedagogiky
V Bratislave, 23. apríla 2023.

Neprešlo jazykovou úpravou!

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Svojpomocné knihy. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/svojpomocne-knihy/


Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorov a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.


Zoznam odporúčaných svojpomocných kníh k jednotlivým témam