Odporúčaný postup k dielu Domdo-domdo-domdodom

Autor: Attila Sturcz, Kvetoslava Kotrbová

 

Autor diela: Ervin Lázár
Ilustrátor: Miroslav Cipár
Do slovenčiny preložila: Mila Haugová
Rok vydania: 1987

Slovenská verzia: Rozprávka je súčasťou publikácie Sedemhlavá víla, Bratislava: Mladé letá, 1987,124 s., do slovenčiny preložila Mila Haugová, Maďarská verzia textu: https://mek.oszk.hu/02700/02753/02753.htm#9
Anglická verzia: The Square Around Forest, Preklad Andrew C. Rouse, Budapešť: Vydavateľ: Móra Könyvkiadó, 12.04.2021. EAN: 9789634155416

Popis

Videozáznam javiskovej verzie
vytvoril © Sturcz Attila, 2022-06-13, Členská inštitúcia PMPSZ Budakeszi
ukážka pedagogickej práce:
 https://www.youtube.com/watch?v=qqH4cvDVDHY

 

Pedagogické/terapeutické ciele:
rozpoznanie konfliktných situácií a ich možné riešenie; akceptovanie druhých a nás samých; hodnotenie našich vlastných a iných úspechov
Primárna veková skupina: 8-12 rokov
Sekundárna cieľová skupina: staršie deti
Forma práce: skupinová
Stručný obsah literárneho diela:
Lesné zvieratká organizujú súťaž v poézii. Mikkamakka je porotou v jednej osobe. Z rôznych vtipných riešení vychádza, že nikto z nich nevie vymyslieť dokonalú báseň, napriek tomu sa všetci považujú za najvhodnejších na prvú cenu… Dostávajú sa kvôli tomu do menších či väčších konfliktov. Nakoniec spoločne rozhodnú, že súťaž vyhrá Domdodom, ktorý s nekonečnou láskou v hlase môže povedať len toľko: „Domdodom, domdodom, domdod dodo, domdodom.“
Návrh činnosti (popis pedagogickej/terapeutickej práce):
Cieľ: Dnes si povieme niečo o riešení nezhôd a vzájomnom akceptovaní sa.

1. Prehliadka dramatizovanej verzie diela v podaní Divadla klaunov ZŠ Miklósa Zichyho v Zsámbéku (cca 12 minút) https://www.youtube.com/watch?v=qqH4cvDVDHY

2.  Problematizácia (expozícia problému):
a) Čo sa ti na tomto príbehu páčilo?
b) Do akých konfliktov si sa dostal so svojimi rovesníkmi, rodičmi a súrodencami, ktorým si sa mohol vyhnúť? Ako sa skončil tvoj príbeh?

3. V ktorej postave zo scény, ktorú si videl, si vieš predstaviť sám seba? Prečo? A ktorá je tá, s ktorou sa nevieš stotožniť? Prečo nie?

4. Aké pravidlá považuješ za dôležité v reálnej súťaži?

5. Raduješ sa zvyčajne z úspechov svojich rovesníkov? Prečo je dôležité byť nielen spokojný iba s vlastnými výsledkami?

6. Napíšte krátky list (zložený zo 4-5 viet) niektorému zo svojich spolužiakov alebo kamarátov, v ktorom mu zablahoželáte k peknému úspechu! (Čítanie listov…)
7. Bez uvedenia mena napíšte na lístok svoje tri najdôležitejšie dobré vlastnosti. (Pomiešaním lístkov si každý prečíta jednu, na základe ktorej sa snažíme prísť na to, o koho ide…)
8. Finálové kolo: Povedz jednu vlastnosť, ktorá sa ti páči na tvojom najlepšom priateľovi/priateľke!

Popis vlastných skúsenosti s týmto dielom:
Ako bývalý učiteľ literatúry som často dával svojim žiakom dramatizovať dané literárne dielo. Pre podnikavé deti to bola vždy pozitívna skúsenosť. Dramatizované čítanie a scénická hra zároveň veľa prezrádzali o hrajúcom sa dieťati (napr. o jeho vzťahu k sebe a k druhým, jeho temperamente, schopnosti vytvárať vzťahy a pod.). Pri inscenácii hry sa mi ukázalo aké je dôležité, aby si deti uvedomili humor, ktorý rozprávky obsahujú, ako estetickú hodnotu. Pre nás všetkých bolo intenzívnym zážitkom žiť proces rozvíjania našej spolupráce, sústredenej pozornosti venovanej jeden druhému, vzájomného spoločného budovania celého javiskového diela na základe javiskového vystúpenia každého jedného z nás. Za veľmi dôležitú skúsenosť považujem aj to, že deti lepšie rozumejú textu, ak dokážu zahrať roly a formovať postavy s hlbokým zážitkom. Pri výbere hry som sa snažil nájsť dielo, v ktorom nie sú hlavné ani vedľajšie postavy v klasickom ponímaní, aby bremená hercov boli rozložené pomerne rovnomerne, no každá postava má možnosť sa realizovať. Na biblioterapeutických stretnutiach odporúčam aj dramatizované čítanie, prípadne aj javiskové uvedenie krátkej scénky v skupine detí zodpovedajúceho veku a počtu.

Nasleduje teoretická poznámka od Kvetky pre lepšie porozumenie prepojeniu biblioterapie a dramatoterapie: Dramatizácia literárnej predlohy umožňuje dieťaťu (ale aj dospelému) preniesť do reality prekoncepty, s ktorými pri biblioterapii vďaka fantázii manipuluje v predstavách. Dalo by sa povedať, že pomocou biblioterapie sa akoby „pripravuje na akciu“ a to či už prostredníctvom počúvania a „premietania“ o počutom,  čítania alebo písania. Preto je nesmierne dôležité, aký text sa vyberá, dieťaťu predkladá a s akým sa potom pracuje.
Vďaka dramatizácii si môže vo fantázii vytvorené riešenia zažiť (či už na základe predchádzajúcemu procesu biblioterapie alebo bez). Akoby stále v bezpečí objavovania hranej  situácie „nanečisto“, ale v skutočnosti už naživo vyskúšať o čom dovtedy len snívalo a tým to vlastne začať uskutočňovať a žiť. Preto je tiež dôležité, čo sa vyberá (Attila popísal dôvody vlastného výberu) a poskytuje ako zážitok.
Zážitok sprostredkovaný dramatoterapiou by mal byť vlastne budovaním alebo posilňovaním nových zručností, ktoré sú povznášajúce a prospešné pre život (u dospelých ide často o znovuobjavenie starých). V  podmienkach slobody „hry nanečisto“ odskúšavaných s možnosťou dotvárania. Vďaka „hraniu“ v rámci dramatoterapie sa utvárané kompetencie môžu stať ľahšie dostupné a v prípade potreby aktívne použité v bežnom živote.
V interakcii s ostatnými možno v rámci dramatoterapie utvárané kompetencie ešte ďalej dotvárať a meniť v nádhernom zážitku spoločnej tvorby, ako to z vlastnej skúsenosti popísal Attila, čím sa tieto kompetencie stávajú živou aktívnou substanciou, nie rigidným pravidlom, presne takým spôsobom ako je to potrebné, aby boli k dispozícii aj v bežnom živote.

Použité literárne zdroje:
Lázár Ervin. 1985. Dömdö-dömdö-dömdödöm. pp…. . In Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek erdő [Štvorcový okrúhly les]. Budapešť: Móra Kiadó, 2023. … s. ISBN 9789634156154
Lázár Ervin. 1985. The Square Around Forest. (Do angličtiny preložil Andrew C. Rouse) Budapešť: Vydavateľ: Móra Könyvkiadó, 2021. …. p. EAN: 9789634155416
Sturcz, Attila. 2020. „Tessék mondani, szabad itt improvizálni?“Beszámoló egy mesterpedagógus tervről és az első év tapasztalatairól. s.73-92. [„Povedz mi, dá sa tu improvizovať?“ – Správa z plánu hlavného učiteľa a zážitky z prvej triedy.] In FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA (Pedagógiai szakfolyóirat) [Vývinová pedagogika (Pedagogický časopis)] 31. ročník/ évfolyam, 1. – 3. 2020. HU ISSN 0866-2495

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorili:
Sturcz Attila, Základná škola Zichyho Miklósa v Zsámbéku; 19. marca 2023.
Kotrbová Kvetoslava, Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 8. mája 2023
Časť odporúčania v angličtine do slovenčiny preložila: Mária Trechová, Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov,. o. z., 20. marca 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: neuvedené

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Sturcz, Attila – Kotrbová, Kvetoslava. 2023. Odporúčaný odborný postup k práci s literárnou predlohou Ervina Lázára Domdo-domdo-domdodom. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postu-k-dielu-domdo-domdo-domdodom/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo Dömdö-dömdö-dömdödöm, strany…..
z publikácie A Négyszögletű Kerek erdő
Autor: Lázár Ervin
Rok vydania: 2023
Vydavateľ: Móra Kiadó Budapest
Počet strán:
ISBN: 9789634156154

Rozprávka Domdo-domdo-domdodom
V slovenčine v rámci publikácie:
Sedemhlavá víla
Autor: Ervin Lázár
Preložila: Mila Haugová
1. vydanie
Vydal: Bratislava: Mladé letá 1987
124 strán

Pôvodná verzia:
A Hétfejú Thündér
Autor: Lázár Ervin
Rok vydania: 2016
Vydavateľ: Móra Ferenc Könyvkiadó
Celkový počet strán: 128
ISBN: 9789634155683

Slovenská verzia: https://www.antikvariatshop.sk/kniha/j937/lazar-ervin-sedemhlava-vila/
Anglická verzia:
Maďarská verzia: https://mek.oszk.hu/02700/02732/02732.htm#23Posledné stiahnutie: 11. 3. 2023