Odborná referencia diela Malá duša a Slnko

Autor: Kvetoslava Kotrbová

 

Autor: Neale Donald Walsch
Do češtiny preložili: Robert Gajdoš, Tomáš Koloc
Illustrátor: Frank Riccio
Rok vydania: 2017
Jazyk: český

Popis

Téma:  jednota univerza, jedinečnosť jednotlivca, životné poslanie, pôvod života, zmysel života, spirituálne otázky
Terapeutické ciele: rozvoj schopnosti nazerať na problém/prekážku s láskou, ako na príležitosť sa niečo naučiť, podpora porozumeniu možným hlbším/univerzálnym dôvodom situácií alebo udalostí
Odporúčaná veková skupina: 7+
Forma práce: individuálna, skupinová

Obsah diela:

Bohato farebne ilustrovaná kniha od autora bestsellerov Hovory s Bohem Neala Donalda Walscha je, ako uvádza sám autor v závere knihy, jeho reakciou na želanie mnohých ľudí, ktorých príbeh natoľko zaujal, že ho žiadali, aby ho prerozprával pre deti. Ako ďalej uvádza autor, ponúka deťom iný uhol pohľadu na to, prečo sa občas dejú „zlé” veci a nový spôsob ako sa s nimi  vysporiadať. Ukazuje deťom jedinečnosť každého z nás a že je v poriadku, keď ju prejavujú a tiež, že iní ľudia, ktorých práve nepovažujeme za svojich priateľov, tu môžu byť pre nás preto, aby nás napríklad naučili vyrastať v znášanlivosti, porozumení a odpustení, alebo jednoducho len byť tým, čím naozaj sme.

V príbehu priamo vystupujú Malá duša, Boh, zhromaženie duší a Priateľská duša. Malá duša, ktorá o sebe vedela, že je jedným z miliónov a viac Svetiel, ktoré spolu tvoria vesmír prišla za Bohom, že by chcela aj cítiť, aké je to byť Svetlom, chcela by tým byť, chcela by to zažiť. Boh sa jej snažil najskôr vysvetliť, že je tým čím je a že neexistuje nič iného ako Svetlo, že nestvoril nič, čím by ona sama nebola, preto ak sa chce sama seba spoznať, že je Svetlom, musí spoznať aj to, čím nie je. Lebo ako by sme spoznali, čo je horúce, keby nebolo studené, čo je hore, keby nebolo dolu, rýchle bez pomalého, ľavé bez pravého, tu bez tam, teraz od inokedy, teplo bez zimy, atď.  A tak je to aj s tmou. Bez nej by sme nepoznali, kým naozaj sme a preto sa na ňu nemáme hnevať, ale byť tým čím sme – aj pre tú tmu – Svetlom.

Malá duša sa Boha pýta, či je v poriadku, aby ostatní videli, aká je jedinečná a Boh ju ubezpečuje, že je to najlepšie, čo môže urobiť, aby si aj ostatní mohli dovoliť byť jedineční a že byť jedinečná neznamená byť lepšia. Malá duša sa potom zamýšľa, akým spôsobom by chcela byť jedinečná a rozhodne sa, že chce byť jedinečná v odpúšťaní. Boh ale povie, že momentálne nie je nikoho, komu by mala odpustiť, lebo všetkých stvoril dokonale a v celom stvorení nie je duša, ktorá by bola menej dokonalá ako je ona. Neobvyklý rozhovor pritiahne záujem a zhromaždenie duší.

A keď Malá duša naďalej Boha prosí, že by rada spoznala, aké to je keď niekomu odpustí, pocítiť to, tak zo zástupu duší vystúpi Priateľská duša, ktorá jej ponúkne svoju pomoc. Povie, že by mohla vstúpiť do budúceho života duše a urobiť niečo, čo by jej potom ona mohla odpustiť. Malá duša sa prekvapí, prečo by to táto nádherná Priateľská duša pre ňu mala urobiť a ona jej odpovedala, že jednoducho preto, že ju miluje. A nech si spomenie, že aj ona už niečo podobné urobila pre ňu. „Obidve sme už boli Všetkým. Boli sme tým, čo je hore, aj tým, čo je dolu, tým, čo je naľavo aj čo je napravo, mužom aj ženou, teraz a potom, tu aj tam, dobrom aj zlom, zločincom aj obeťou. Stretli sme sa už veľakrát a jedna druhej vždy poskytla príležitosť vyjadriť a prežiť to, čím skutočne sme.”   „A tak,” pokačovala ďalej Priateľská duša, „vstúpim aj do Tvojho budúceho života a budem teraz ´tou zlou´, urobím Ti naozaj niečo hrozné a ty potom budeš môcť zažiť sama seba ako tú, ktorá odpúšťa.”

Priateľská duša Malú dušu ešte požiada, aby po takejto premene nezabudla na to, kým naozaj je, že je stále Anjelom, lebo bude musieť veľmi predstierať, že ním nie je a keď si na to nespomenie, bude v tom zabudnutí musieť zostať veľmi dlho a keď na to zabudne aj Malá duša, zostanú stretené obe, kým sa nenájde nejaká ďalšia duša, ktorá by im pripomenula, kým naozaj sú.” Malá duša jej za to poďakovala a tešila sa, ako sama seba prežije ako odpustenie a bude ďakovať každej duši, ktorá jej to umožní. A kedykoľvek sa v novom živote stretla s nejakou dušou, či už jej to stretnutie prinieslo potešenie, alebo smútok a hlavne vtedy, zakaždým si spomenula, čo jej povedal Boh: „Pamätajte, poslal som Vám iba samých anjelov.”

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Podobne ako pri iných odporúčaniach na tejto webstránke, aj pri tomto diele pripomíname odporúčanie prevodu textu pred jeho použitím do materinského jazyka dieťaťa (Kulka, 1990, s. 325). Tiež odporúčame zistiť religiozitu a výchovný štandard rodičov, aby naň terapeut mohol citlivo nadviazať pri utváraní  štandardu dieťaťa prostredníctvom tohto príbehu.

A hoci kniha ponúka iný, významovo hlbší a vnútorne nepochybne obohacujúci uhol pohľadu na to, čo sa nám v živote deje, čo je toho dôvodom a akým spôsobom môžeme byť vďaka tomu v živote jedineční, akoby pohľad za závoj toho, ako sa čo javí v materiálnej podobe a pohľad na podstatu veci, jednoty dobra a zla, ktorou sú rôzne podoby lásky vyjadrené podobe nášho ľudského bytia (láska/absencia lásky).

Zároveň je však potrebné dieťa viesť aj k tomu, že aj keď takémuto hlbšiemu rozmeru ľudského bytia vďaka tomuto alebo iným nádherným príbehom, ktoré máme k dispozícii porozumie, aby sa vedelo správne orientovať vo svete a reagovať aj ľuďmi utvárané pravidlá.

Aby vedelo rozpoznať tie, ktoré sú v súlade s prirodzeným mravným zákonom = všeobecne platné etické princípy/pravidlá, medzi ktoré patria: 1. non-maleficiencia (neškodnosť/neškodnosť), 2. beneficiencia (prospešnosť/pomoc), 3. autonómia (jedinečnosť/svojbytnosť), 4. justice (spravodlivosť/nediskriminácia), 5. integrita, 6. spoločné dobro/solidarita a 7. zodpovednosť a to nielen vo vzťahu k sebe ale aj k ostatným a prostrediu.

Naďalej teda platí, že ak napríklad dieťa v rámci terapie potrebuje, aby sme ho naučili z nepriaznivej situácie odísť, aby mohlo nabrať sily, zrelaxovať sa a zostalo zdravé, budeme ho učiť takým zručnostiam, aby keď to bude možné, si na to dokázalo nielen spomenúť ale to aj dokázalo vykonať, namiesto toho, aby sme ho učili nepriaznivé životné situácie vyhľadávať alebo sa tešiť z utrpenia. Pretože utrpenie je síce cenným zdrojom poznania, ale šťastie a radosť, ktoré v rámci terapie sprostredkúvame, nie sú o nič menej cenné, ak nie viac.

Použitá literatúra:
Kulka, Jiří.1990. Psychologie umění (obecné základy). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 435 s. ISBN 8004236944
Rajský, Andrej, 2021. Etika pre študentov pedagogiky. 1. vyd. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 130 s. ISBN 978-80-568-0418-6
Walsch, Neale Donald. 1998. Malá duše a Slunce. 2. vyd. Praha. Synergie Publishing, SE, s. r. o. 40 s. ISBN 978-80-7370-002-7

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Upozornenie: Obsah môže byť kontraindikovaný pre osoby, ktoré dobre netolerujú myšlienku nesmrteľnosti alebo nekonečnosti duše, reinkarnácie a podobne. Preto sa pred odporúčaním tohto diela odporúča najskôr jemne zistiť duchovnú  orientáciu osoby. Príbeh možno použiť v prípade otvorenosti osoby viacerým možným prístupom alebo náhľadom na tú istú realitu ako jednej z možností vnútorného rastu a dozrievania.

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Pracovisko: Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Naposledy aktualizované: 29. júla 2023

Odporúčaný spôsob citácie:

Kotrbová Kvetoslava. 2023. Odborná referencia literárneho diela Neale Donald Walsch Malá duša a Slnko. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk.Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-mala-dusa-a-slnko/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

 

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Malá duše a Slunce
Autor: Neale Donald Walsch
Prekladateľ: Robert Gajdoš, Tomáš Koloc
Illustrátor: Frank Riccio
Rok vydania: 2017
Poradie vydania: dotlač 2. vydania
Vydavateľ: Synergie Publishing SE Praha
Celkový počet strán: 40
ISBN 978-80-7370-002-7
Literárny druh: poviedka
Jazyk: čeština

Česká verzia: https://www.martinus.sk/?uItem=54356
Audio česká verzia: https://www.google.sk/search?q=mal+due+a+slunce&sxsrf=AB5stBjkl8zkjIOT7EL3LoYgDvOQQdBsgg1690112271006&source=hp&ei=DhG9ZKGaO6HXxc8PmqiXyAs&iflsig=AD69kcEAAAAAZL0fH9Mv3R3iIhbyzJDEICIbZ4xrt8BG&ved=0ahUKEwih2ars3qSAAxWha_EDHRrUBbkQ4dUDCAk&uact=5&oq=mal+due+a+slunce&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhRtYWzDoSBkdcWhZSBhIHNsdW5jZTIHECMYigUYJzIFEAAYgAQyBhAAGBYYHkiJNFAAWKUxcAV4AJABAJgBpAGgAcMSqgEFMTIuMTG4AQPIAQD4AQHCAgQQIxgnwgIHEC4YigUYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIIEAAYgAQYsQPCAgsQABiKBRixAxiDAcICCxAuGIAEGMcBGNEDwgINEC4YigUYsQMYgwEYQ8ICChAAGIoFGLEDGEPCAgcQABiKBRhDwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAgcQLhiKBRhDwgILEC4YgAQYsQMY1ALCAgUQLhiABMICBxAjGLECGCfCAgcQABiABBgKwgIKEC4YgAQY1AIYCsICBxAuGIAEGArCAgcQABgNGIAEwgINEC4YDRiABBjHARivAcICDRAuGIoFGMcBGNEDGEPCAg0QABiKBRixAxiDARgKwgILEC4YigUYsQMYgwHCAhEQLhiABBixAxiDARjHARivAcICCBAuGIAEGLEDwgIIEC4YgAQY1ALCAgIQJg&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:641f5375,vid:g5c6snmUfbI
Anglická verzia – https://www.libristo.sk/sk/kniha/little-soul-and-the-sun_04231962?gclid=Cj0KCQjwn_OlBhDhARIsAG2y6zPlzYl1eLOeNPbDk3a026uTcdRRhbtRULiEKQG6DkWU59NS7jRaNtYaAtooEALw_wcB