Meditácia a biblioterapia

.

Niektoré meditácie majú charakter minipríbehu. Ako príklady môžeme uviesť detské meditácie Zuzany Koščovej Dúhová šmykľavka, Čarovný prútik alebo Srdiečko, ktoré sú prístupné z jej internetovej stránky. Podobne existujú aj príbehové meditácie pre dospelých. Týmto svojím naratívnym charakterom sú blízke biblioterapii, avšak na rozdiel od biblioterapie, kde sa rešpektuje zachovanie bezpečného odstupu od príbehu osoby, ktorý je čítaný, je osoba, ktorej je meditačný minipríbeh rozprávaný, priamo vťahovaná do príbehu a stáva sa jej priamym aktérom.

Pri tom je veľmi dôležité, akým spôsobom je takáto meditácia vedená, aké jazykové prostriedky, slová a vety boli vybraté, ako bola zostavená, zvukové pozadie, ktoré ju sprevádza a v neposlednom rade aj hlas rozprávača. Existujú aj meditácie, ktoré svojím charakterom prispievajú k rozvoju čitateľskej gramotnosti, pretože sa nimi trénuje všímavosť, uvedomelé dýchanie, schopnosť relaxácie alebo bdelá prítomnosť, čím prispievajú k umocňovaniu zážitku z čítania. Taktiež sa dá meditovať nad obsahom prečítaného.

Meditácie, ktoré napomáhajú naučiť sa takýmto zručnostiam, obsahuje napríklad kurz Mgr. Petry Lüley pre začiatočníkov, ktorý Vám sprostredkúvame nižšie:


Deň 1 – Akú polohu zaujať pri meditácii? (text) + meditácia Učíme sa odpočívať (audio 6 min.)

Deň 2 – Čo je to všímavosť? + meditácia Všímavé dýchanie (audio)

Deň 3 – Vrátenie pozornosti do prítomnosti + meditácia (audio)

Deň 4 – Budovanie koncentrácie + meditácia (audio)

Deň 5 – Uvedomovanie si tela + meditácia (audio)

Deň 6 – Všímavé počúvanie + meditácia (audio)

Deň 7 – Praktizovanie vyrovnanosti + meditácia (audio)

Deň 8 – Pozorovanie myšlienok + meditácia (audio)

Deň 9 – Všímame si rozptýlenia + meditácia (audio)

Deň 10 – Vítanie emócií + meditácia (audio)

Deň 11 – Nachádzanie hranice nepohody + meditácia (audio)

Deň 12 – Práca s pochybnosťami + meditácia (audio)

Deň 13 – Starostlivosť o druhých + meditácia (audio)

Deň 14 – Integrácia + meditácia (audio)

Deň 15 – Blahoželanie!


Tieto príspevky vznikli vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorky a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Vzhľadom na podporu vzniku kurzu z programu Erasmus+ je poskytovaný bezplatne.

Konkrétny postup možno v prípade potreby s autorkou konzultovať alebo spätnú väzbu ku kurzu poskytnúť na adrese: petra.luley@gmail.com


Po absolvovaní všekých modulov si môžete vygenerovať potvrdenie o absolvovaní.Odporúčaný spôsob citácie:

Lüley, Petra. 2023. Kurz Meditácia a biblioterapia. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/kurz-meditacie-petry-luley/

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autorov a Európska komisia ani autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.