Odborná referencia diela Tajomstvo

Autor: Viera Diešková

 

Autor: Rhonda Byrne
Z angličtiny do slovenčiny preložila: Izabela Bérešová
Rok vydania: 2008
Vydavateľ: Ikar, a. s.

Popis

Terapeutické ciele: naučiť ľudi ako môžu v živote efektívne  riešiť problémové situácie, ako si plniť svoje sny –  deti, aj dospelí; pomocou spoznania Tajomstva sa napr. vyliečiť, získať čo si želajú, nájsť ideálneho partnera, domov,  radosť, úspech v štúdiu, práci, zarobiť peniaze, atď.

Odporúčaná veková skupina: 15-80

Sekundárna cieľová skupina: sociálne a zdravotné sestry, učitelia, lekári, rodičia, psychologovia, dobrovoľníci v pomáhajúcich profesiách, obchodníci

 

Stručný obsah diela:

Autorka knihy Rhonda Byrne nahliadla do Tajomstva o živote, ktoré poznali významní ľudia v histórii ako napr. Platón , Shakespeare, Newton, Hugo, Einstein a zatúžila, aby ho spoznali všetci. Začala hľadať ľudí, ktorí ho poznajú a riadia sa ním v súčasnosti. Upriamila sa na to, že prinesie Tajomstvo celému svetu prostredníctvom filmu. Jej štáb nafilmoval za 7 týždňov 55 najväčších učiteľov z celých USA. Každý z týchto učiteľov odhalil ľuďom niečo o Tajomstve a ľudia začali prežívať zázraky. V tejto knihe predstavuje Rhonda 24 učiteľov Tajomstva a podivuhodné príbehy o tom, ako Tajomstvo funguje. Delí sa s čitateľmi o spôsoby, skratky, ktoré vedú k tomu, aby mohli byť úspešní aj oni. Na začiatku knihy necháva hovoriť o Tajomstve múdrych ľudí ako napríklad Denisa Waitleya, psychológa a trénera potenciálu ľudského ducha (s. 2): „V minulosti si chceli vodcovia, ktorí ovládali Tajomstvo, ponechať moc a nedeliť sa o ňu. Ľud udržiavali v nevedomosti.“

Čo je teda Tajomstvo? Bob Proctor hovorí (s. 4) „Tajomstvo je zákon príťažlivosti. Všetko, čo prichádza do vášho života, priťahujete doň vy sami. Prichádza to k vám na základe obrazov, ktoré nosíte vo svojej mysli. Čokoľvek, čo vám beží mysľou, to k sebe pritiahnete.“ Zákon príťažlivosti je najsilnejším zákonom v celom vesmíre.

Ďalej Rhonda pomocou iných známych autorov vysvetľuje, ako tento zákon funguje. Platí, že myšlienky vytvárajú frekvenciu a na tej istej frekvencií priťahujú veci, ktoré sa vracajú ľuďom do ich života. Upozorňuje na to, prečo ľudia nezískajú to, čo chcú, ak myslia viac na to, čo by nechceli. V tomto je kniha veľmi presná – oboznamuje  čitateľa s tým, ako reaguje zákon príťažlivosti na to, čomu človek verí, alebo rozumie. Kvantový fyzik Fred Alan Wolf (s. 23) tvrdí, že „Neexistuje vesmír, v ktorom by myseľ nehrala úlohu a  naše myslenie skutočne formuje presne to, čo vnímame.“

V knihe sa nachádzajú stovky príkladov, ktoré sú prospešné pre to, aby sa človek naučil Tajomstvu rozumieť a používať ho. Celá kapitola je venovaná tomu, ako Tajomstvo súvisí s peniazmi, iná sa venuje súvisu so zdravím, fungovaním sveta, utváraním svojho života, aj riešením náročných životných situácií vo vzťahoch.

Terapeutický potenciál knihy je neobmedzený. Autorka popisuje množstvo skúseností ľudí, ktorí využívajú Tajomstvo vo svojom živote a sú úspešní. Niet k tomu čo dodať, len to obdivovať a poučiť sa z toho, každý sám pre seba. Uvedomiť si pritom, kde robí človek chyby, ak zákon príťažlivosti nefunguje. Preto túto svojpomocnú knihu nemožno vlastne komentovať. Slúži ako dokonalý nástroj pre sebavýchovu a individuálnu prácu na svojom myslení v detstve, dospelosti aj starobe. Dôležité je pritom veriť, že sa splní to, o čo človek žiada. Treba sa pritom cítiť dobre, akoby to už dostal (vedieť vizualizovať ale nielen vizualizovať očakávaný výsledok) a byť za to vďačným. O tom, že sa zámery človeka v skutočnosti  plnia pod vplyvom jeho myslenia píše vo svojich početných knihách neurológ a terapeut Joe Dispenza (2016).

 

Popis skúseností  z vlastnej práce s dielom:

Knihu Tajomstvo mám stále pri sebe. Je v nej toľko múdrosti, že si niekedy nedokážem v danej oblasti vybrať, ktorá je dôležitejšia. (Pritom  je otázkou, ako sa dokážem podľa nej aj riadiť.) V akejkoľvek situácii si v nej môžem zalistovať, či v chorobe, alebo  pri spoločenských nepokojoch (tie sú u nás v posledných rokoch častejšie  a veľa  ľudí pri tom cíti svoju bezmocnosť). Je možno lepšie – mať sa s kým o tom porozprávať, ale to vždy nejde, každý má svoju optiku a je na inej úrovni poznania.

Na  internete  sa dajú nájsť kurzy Tajomstva, napr. www.josefhoang.cz , kde je možné  využiť podporu terapeuta alebo skupiny k tomu, aby sa dalo ísť hlbšie k problému, ktorý človeku bráni správať sa múdro, rešpektovať zákon príťažlivosti. V súčasnosti inšpirujúci môže byť aj film Tajomstvo a zmysel života, kde sa vyjadrujú k téme vzácni ľudia,  ktorých sme mohli stretnúť naživo aj u nás na Slovensku (napr. Brandon Bays, Lorna Byrne, Stanislav Grof, Swami Maheshwarananda).  Je dobre, keď človek zistí, v ktorej oblasti je jeho komunikačná schopnosť obmedzená, resp. k čomu sa nevie vyjadriť alebo pochopiť, čo ho má daná situácia naučiť. Dôležitý je rozvoj človeka v živote, a to nielen intelektuálny, ale aj osobnostný. Hodnotu svojho rozvoja v  adolescencii, či v dospelosti, nemá ako potrebu každý rovnako výraznú,  ale keď sa človek začne zaujímať o jej naplnenie, môže mu to priniesť do života veľa radosti.

 

Použitá literatúra:

Dispenza, Joe. 2016. Ako sa zbaviť zvyku byť sám sebou (Preložil Ján Dulla). Bratislava: Citadella, 282 s. ISBN 978-80-8182-054-0

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr. Viera Diešková, CSc., Bratislava, Slovensko, 5. júla 2023

 

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Diešková, Viera. 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu Tajomstvo od  autorky Rhondy Byrne. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-tajomstvo/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo: Tajomstvo
Autor: Rhonda Byrne
Z anglického vydania v r. 2006 pod názvom The Secret
preložila do slovenčiny Izabela Bérešová
Rok vydania: 2008
Vydavateľ: Ikar, a.s.
Vydanie: 1.
Počet strán: 198
ISBN 978.80-551-1612-9
Literárny druh: Svojpomocná kniha
Viac o knihe: http://www.thesecret.tv