Odborná referencia diela O červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi

Autor: Barbora Čaputová

Autor diela: Oleg Šuk a Zuzka Šuková
Ilustrátor: Oleg Šuk
Rok vydania: neuvedený
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: posilniť sebavedomie, zvýšiť pocit dôvery vo vlastné schopnosti, vedieť prijať strach

Odporúčaná veková skupina: 6+

Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:

Je to príbeh Liny, ktorú prezývajú Červená Čiapočka a Aúúúny, vlčice z lesa. Ich stretnutie je iskrivé a tajomné. A aj keď sa Lina najskôr bojí, svoj strach prekoná a nasleduje Aúúúnu do lesa, kde zažije ponorenie do „tajomstva lesa“. Lina sa vráti domov a teší sa na ďalšie stretnutie s vlčicou. Navštevuje ju v lese. Tu sa spolu nechávajú zohrievať slnkom, behajú spolu s vetrom, tešia sa stromom, ponárajú sa do vody, vnímajú oblohu, prechádzajú lúkou a zohrievajú sa pri ohni.

 Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:

Kniha samotná o sebe má terapeutický charakter, s týmto zámerom bola zrejme aj písaná. Autori sa jemne a s porozumením zaoberajú ľudskou túžbou po slobode, ktorá vyživuje najhlbšie vrstvy ľudskej duše. Dotýkajú sa všeobecných otázok kolobehu života v obrazoch, ktoré sú ľahko prístupné deťom, ale dospelého nenudia.

Z knihy srší láska k prírode i rešpekt k životu ako takému. V centre krásnej, objímajúcej prírody stojí malé dievča, ktoré malými krôčikmi spoznáva jej nespútanosť. Lininou sprievodkyňou na ceste je vlčica. Pod jej láskavým vedením sa učí porozumieť svetu a sebe samej. Počiatočné obavy dievčaťa sa postupne miernia a poznávaním prírodných zákonov a tichej sily zvieraťa i prírody samotnej nachádza vlastnú silu a nezávislosť. Lina prechádza jemnou premenou; vnára sa do bezpečia zeme, lieta spolu s vetrom a učí sa rozumieť stromom. To všetko obohacuje jej vnútorný svet, dostáva príležitosť vnímať seba samú ako súčasť sveta a okolitú prírodu ako súčasť seba samej. S vlčicou po boku dievča nachádza vlastnú nezávislosť a dôstojnosť. V príbehu vnímame rozmer skutočnej vnútornej slobody, kedy nebojácnosť charakterizuje potrebná láskavosť a starostlivosť. Tento vedomý rešpekt voči sebe a svojmu prostrediu symbolizujú krotké, ale stále silné a slobodné vlky, ktoré stoja po boku dievčaťa dobrovoľne.

Vlčica v našom príbehu je zosobnením zdravej podstaty života. Je súčasťou vyživujúcej prírody, ktorá učí a ochraňuje. Komunikuje s človekom, ak sme k tejto komunikácii otvorení. Môžeme ju vnímať aj ako vnútorný aspekt každého človeka. Dotýka sa toho miesta v našom srdci, ktoré nás prepája s najhlbšími túžbami a snami o slobode. Vďaka nej radi vstupujeme do nových dobrodružstiev, aj keď máme strach, vďaka nej objavujeme vlastné limity, tešíme sa z vitálnosti a sily nášho tela aj psychiky, dokážeme si uvedomiť svoje miesto vo svete a vážime si svoje životné prostredie. Obraz slobodného dievčaťa, Červenej Čiapočky je tak účinný a dojímavý, pretože ukazuje možnosti zdravého vývinu, ak sú dôležité informácie o svete podané dieťaťu včas a láskavým spôsobom. Červená Čiapočka tak môže tancovať s vlkmi. V slobode, v rešpekte, v dôstojnosti, v múdrosti, ale predovšetkým radostne.

Sloboda však kráča ruka v ruke s istou zodpovednosťou. Je potrebné vnímať hranice toho, čo je pre človeka a jeho okolie zdravé a prospešné. Obzvlášť dôležité je rozumieť podstate slobody. Na ceste k nej si musíme vybudovať podporné ochranné mechanizmy a istú opatrnosť, aby sme sami seba nevystavili nebezpečenstvu a neprepadli bezuzdnej divokosti. Na takejto ceste k vnútornej slobode totiž čakajú rôzne psychologické lákadlá; vzťahy, ľudia, či dobrodružstvá, ktoré môžu byť niekedy veľmi nepríjemné. Preto je skutočne dôležité poznať potencionálne nebezpečenstvá, rozpoznať pasce a vedieť sa im vyhnúť. Pokiaľ sa o svete učíme a porozumieme jeho pravidlám, môžeme si veriť, že cestu lesom plným nástrah prejdeme bez ujmy. V tom prípade nám môže pomôcť, ak sa otvoríme našej intuitívnej vnútornej podstate a dovolíme si ju skultivovať prostredníctvom láskyplného vedenia a výchovy. Obraz „pastierky vlkov“, ktorý autori vyjadrili ku koncu knihy, túto integráciu posilňuje a dovoľuje v človeku rozvinúť taký priestor slobody, ktorý v sebe obsahuje potrebnú vyrovnanosť a zdravý rozmer spracovania intuitívnej podstaty. Rozvíjanie schopnosti detí rozumieť prírode a komunikovať s ňou ich pripravuje k tomu, aby upevnili v sebe múdrosť a silu, ktorá krotí zviera prítomné v človeku v potrebnej miere a zároveň ťaží z neho to, čo je pre nás prospešné.

Rozprávky sú na rozdiel od mýtov oveľa menej zaťažené rôznymi kultúrnymi nánosmi, preto sa v nich odzrkadľujú základné vzorce ľudskej psyché oveľa jasnejšie. Archetypálne obrazy sa spájajú s istými emocionálnymi a citovými faktormi, preto ak by sme pri terapii na nich nahliadali iba z intelektuálneho hľadiska, oberali by sme sa o kľúčové informácie. Pri terapeutickej práci s archetypálnymi príbehmi je preto vhodné vnímať u klienta emocionálny a pocitový rozmer archetypov. Príbeh O Červenej Čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi staré vzorce prepisuje a sústredí sa na archetypy vnútornej sily, slobody, rešpektu k prírode a na porozumenie vlastnej prirodzenosti so súčasným vedomím potreby nastavenia hraníc, ktoré umožňujú zdravé a láskyplné fungovanie v ľudskej spoločnosti.

Použitá literatúra:

Estés, Clarissa Pinkola. 2014. Ženy, ktoré behali s vlkmi. s. 251-294. Bratislava: Citadella. 588 s. ISBN 978-80-89628-39-1
Von Franz, Marie-Louise. 1998. Psychologický výklad pohádek. Smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. s. 15-28. Praha: Portál. 182 s. ISBN 978-80-71782-60-5

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:

Čaputová Barbora, Spojená škola Bratislava, 3. marca 2023

Odporúčaný spôsob citácie:

Čaputová, Barbora. 2023. O Červenej Čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi – referencia literárneho diela. In Kotrbová, K. a kol. Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. s. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-o-cervenej-ciapocke-ktora-tancovala-s-vlkmi/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor diela: Oleg Šuk a Zuzka Šuková
Ilustrátor: Oleg Šuk
Rok vydania: –
Poradie vydania: Prvé vydanie
Vydavateľ: Vienala Košice
Celkový počet strán: 59
ISBN: 8088922909