Odborná referencia diela Dvanáctý Anděl

Autor: Viera Diešková

 

Autor: Og Mandino
Z angličtiny do češtiny preložila: Drahomíra Hajtmarová
Rok vydania: 1997

Popis

Terapeutické ciele: podpora  vôle k životu, zvládania situácií súvisiacich so smrťou, chorobou. Pomoc pri vyrovnávaní sa s emocionálnou bolesťou a fyzickými ťažkosťami, pri nachádzaní  vnútorných síl k ich prekonávaniu a uskutočňovaniu svojich životných cieľov
Odporúčaná veková skupina: chlapci a muži od 10 – 50
Sekundárna cieľová skupina: osoby, ktoré stratili dieťa, chorí v depresii
Forma práce: individuálna, skupinová  (najlepšie mužský terapeut )

Stručný obsah diela:

 Autor Og Mandino sa zaraďuje  k tzv. „inšpirujúcej literatúre“, píše knihy o ľudskej dôstojnosti, hodnotách, ktoré určujú zmysel života, o priateľstve a láske, o možnostiach dosahovania osobných cieľov. V knižke Dvanásty Anjel prináša príbeh o víťazstve ľudského ducha v zdanlivo beznádejnej situácii. V takejto situácii sa ocitá vynikajúci odborník, John Harding,  ktorý sa na vrchole svojej kariéry stáva prezidentom veľkej počítačovej firmy v svojom rodnom kraji New Hampshire. Usadil sa v meste Boland so  svojou rodinou,   milovanou ženou a 7 ročným synom. Celý kraj a mesto Boland mu pripravilo veľkolepú uvítaciu oslavu po príchode, starousadlíci ho roky vídali  v televízii, čítali o ňom v novinách a veľmi si vážili, že sa rozhodol vrátiť. John prežil najväčší deň svojho života, keď pocítil lásku a úprimný obdiv k svojej práci od krajanov.

O dva týždne po tejto oslave sa Johnovi život úplne zrútil. Pri dopravnej nehode zahynuli jeho  manželka a syn. Po ich pohrebe sa utiahol do ústrania, s nikým nekomunikoval, nedvíhal telefóny, nedokázal sa o seba starať, písomne rezignoval na svoje miesto prezidenta vo firme. Správna rada firmy neprijala jeho rezignáciu a dala mu 4 mesiace plateného voľna. John sa však do práce neplánoval vrátiť, pripravoval svoju  samovraždu.

V okamihu keď sa chystal zastreliť a vopred prosil Boha o odpustenie svojho činu, začul úporné búchanie  na dvere a volanie od verandy – dobíjal sa k nemu jeho najlepší priateľ z detstva a čias dospievania, Bill West. John mu otvoril, objali sa a začali rozprávať, nevideli sa od strednej školy. Bill roky hrával s Johnom baseball v  bolandskej  Malej Lige. Teraz poprosil Johna, aby sa spolu previezli,  vzal ho na ihrisko Malej Ligy. V nastávajúcej hernej sezóne, napriek svojim zdravotným problémom Bill prisľúbil robiť trénera deťom, ktoré chceli súťažiť v Malej Lige. Mal trénovať družstvo Anjelov, pod ich vlajkou v minulosti obaja s Johnom hrali. Vyskytol sa však problém, manažér tohto družstva sa musel presťahovať do iného mesta a tak bola účasť Anjelov v sezóne ohrozená. Bill poprosil Johna o láskavosť, aby robil družstvu Anjelov manažéra. Nebolo pre Johna ľahké to Billovi sľúbiť. Podarilo sa to nakoniec, stal sa manažérom Anjelov.

Začal deti pripravovať na súťaž, využíval všetky svoje znalosti o vedení ľudí, aby doviedol Anjelov k výborným výkonom a víťazstvu. Do družstva Anjelov patril aj nešikovný, slabý, malý chlapec Timothy s ohromnou vôľou, ktorý sa riadil heslom „Nikdy sa nevzdávaj“. Dokonca poznal a opakoval si aj vetu francúzskeho liečiteľa Couého zo spisu Sebaovládanie pomocou vedomej autosugescie: „Deň za dňom mi ide všetko lepšie a lepšie“ (s. 81), ktorú ho naučil miestny lekár. John sa  začal Thimothymu venovať, aby sa zlepšil a obľúbil si ho. Thimothy, ktorý žil len s matkou, v chudobných pomeroch, bol Johnovi veľmi vďačný. So svojím heslom, aby sa nevzdával  strhol vždy ku hre celé družstvo, všetci mu priali, aby  bol úspešný. Na zápasy detí v Malej lige sa chodil pozerať celý Boland a všetci získali za obrovského aplauzu pamätné medaily.

Až po víťazstve Anjelov v Malej lige a nastúpení do práce sa John Harding dozvedel, aký bol zdravotný stav Timothyho. To, ako Timothy bojoval na ihrisku a nevzdával sa, napriek tomu, že vedel, že zomiera, naučilo Johna znovu žiť.  Na  jeho, aj synovu pamiatku dal postaviť v Bolande Harding- Nobleovu knižnicu.

Opis možností profesionálnej liečebno-pedagogickej/terapeutickej praxe:

Príbeh je sondou do života spoločenstva  v Novom  Anglicku. Popisujú sa v ňom zvyky komunity, výchova charakterových vlastností detí, pri ktorej zohrával svoju úlohu šport. Hoci u nás nemáme   súťaže družstiev detí v baseballe a doba sa zmenila, knižka môže byť inšpirujúca aj z výchovného hľadiska. Formovanie charakterových vlastností detí pomocou daného kolektívneho športu a premysleného vedenia skupiny, môže stimulovať terapeutický potenciál liečebných pedagógov. Prínosom bolo, že išlo o výchovu chlapcov a mužský prístup k zvládaniu životných ťažkostí.

Vzácne podnety poskytuje príbeh k tomu, čo môže pomôcť dospelému človeku odpútať sa od sebevražedných tendencií.  Aké činnosti, aké prostredie, aké vzťahy, aj viera.

Osobitne treba hodnotiť a osvojiť si  citlivý prístup k ľuďom, ktorí stratili  najbližších – z  knižky  sa možno v tomto smere inšpirovať podľa komunikácie Billa, priateľa Johna Hardinga. A stoja za spomenutie aj slová, ktoré si hlavný hrdina zapamätal, keď sa jeho matka obracala (na s. 40) k pozostalým: „Už nesmiete plakať. Zotrite si slzy. A pamätajte si, že R. by nemenil to miesto, kde je teraz, so žiadnym z nás“.

V súvise so zdravotnými  ťažkosťami u detí  možno používať vedomú autosugesciu, ktorá sa  spomína  v knihe.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

 Najcennejším, podľa tejto knihy, pre ľudí s depresiou, s ktorými sme pracovali, sa ukázal odkaz MAŤ PRE KOHO ŽIŤ!

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr.Viera Diešková, CSc., 29. marca 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno

Odporúčaný spôsob citácie:

Diešková, Viera, 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu autora Og Mandino Dvanáctý Anděl. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023 ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-dvanacty-andel/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Dvanáctý Anděl
Autor: Og Mandino
Z angličtiny preložila do češtiny Drahomíra Hajtmarová
Rok vydania: 1997
Vydanie: prvé

Titul originálu: The Twelfth Angel, 1993, Og Mandino, Ballantine Books, Random House, Inc.
Vydavateľ: Medium, Praha
Počet strán: 168
ISBN 80-902055-7-7