Odborná referencia diela Cesta pre rodičov a deti

Autor: Viera Diešková

 

Autorka: Brandon Bays
Z anglického vydania v r. 2003 do slovenčiny preložila Beáta Ďuračková
Ilustrácie: David Wyatt
Rok vydania: 2014

Popis

Terapeutické ciele: oslobodiť osobnostný potenciál detí a pomôcť im ho rozvinúť, objaviť svoju vnútornú silu; podporiť harmóniu, emocionálnu vyrovnanosť aj zdravie detí a dospievajúcich

Odporúčaná veková skupina: 5-15

Sekundárna cieľová skupina: rodičia, pedagógovia, zdravotné sestry, lekári, sociálni pracovníci, psychológovia, duchovní, príbuzní

Stručný obsah diela:

Autorka knihy Brandon Bays bola už roky terapeutkou, venovala sa zdravej výžive, bylinkám, očiste tela, meditáciám, technikám na uvoľňovanie emócií a predsa dostala rakovinu. Hrozila jej operácia a pomohlo len to, čo objavil lekár Deepak Chopra, že v tele, v chorobou postihnutých bunkách sú uložené potlačené spomienky, nevyriešené citové traumy (s. 29). Bunky sa v tele po určitom čase obnovujú. Pred tým ako postihnuté bunky zaniknú, odovzdávajú novým bunkám myšlienku, ktorá je v nich uložená a tak sa do nich prenáša choroba. Brandon sa podarilo zistiť ako je možné dostať sa ku špecifickej spomienke a odstrániť ju, aby sa deštruktívny program nepreniesol na ďalšiu generáciu buniek v tele. Pracovala so sebou a rakovinu si vyliečila, kľúčom k tomu bolo odpustenie. Proces, ktorým sa dá ku skutočnému odpusteniu dostať, je popísaný v ňou rozpracovanej terapeutickej metóde Cesta.

V prvej časti knihy sa nachádzajú príbehy, kde sú uvedené rozličné problémy detí a spôsoby riešenia, ktoré pomáhajú oslobodiť ich žiarivý potenciál. Celá táto časť vlastne vedie  čitateľa ako pri terapeutom sprevádzanej biblioterapii. Napomáha k tomu, aby sa zaujímal o terapiu Cestou, ak sa chce vyliečiť.

Druhá časť knihy sa zameriava na deti vo veku 5-7 rokov, nachádzajú sa  tam podrobné pokyny k ich liečeniu a rozprávkový príbeh, ktorý pôsobí na podprahovej úrovni. Možno ho deťom čítať ako rozprávku na dobrú noc, majú to radi. V tejto rozprávke je zahrnutá psychoneurologická imunológia, neurologické programovanie a ďalšie vysoko účinné liečebné nástroje.

Tretia časť knihy je určená na liečenie starších detí vo veku od 8 do 12 rokov, sú tam aj pokyny pre prácu s tínedžermi. Osvedčilo sa, keď rodičia ešte pred tým ako začnú pracovať s deťmi, aj sami absolvujú vlastnú Cestu (viď odporúčané knihy pre  dospelých).

Na začiatku píše Brandon Bays o používaní Cesty v školách. Ďalej popisuje svoje vlastné vyliečenie pomocou Cesty a ako sa  dajú riešiť zdravotné problémy detí, aj dospelých. Cesta môže pomôcť vyrovnať sa deťom so smrťou a stratou. Rodičia by chceli deti od malička  chrániť pred smutnými správami, ale tým im v skutočnosti sťažujú situáciu. Cesta dáva deťom možnosť vyjadriť svoj žiaľ a poskytuje možnosť rozlúčiť sa so zosnulými. Aj v príbehoch tejto časti publikácie vyniká biblioterapeutický prístup autorky.

Zaradené sú tu aj pokyny k tomu, ako sprevádzať dieťa terapiou Cesty. Považujeme to za predčasné, ak  rodič sám  nepozná priebeh Cesty. Podobne, aj ďalšie témy ako používať Cestu v každodennom živote, v rozvodovej situácii a pod. vyžadujú od rodiča mať  predstavu o nástrojoch terapie (viď odporúčaná literatúra Cesta, 2013). Nachádzajú sa aj v rozprávke o  Liečivom  dobrodružstve pre deti, preto k nej priamo prejdeme.

Opis možností terapeutickej práce:

Rozprávka pre deti Liečivé dobrodružstvo je  napísaná pre deti vo veku 5-7 rokov. Upozorňujeme, že keď rodič/terapeut číta dieťaťu túto liečivú rozprávku, treba postupovať presne podľa pokynov,  majú svoj zmysel. Dobré je, keď sa rodič/terapeut  s textom dopredu oboznámi. Pri čítaní treba dodržiavať pauzy, proces trvá približne 18 min.

Chlapček Jakubko zaspáva a začína sa mu snívať, objaví sa pred ním schodisko. Jakubko je obklopený láskou a má chuť zistiť, kam schody idú. (Pri tom je vhodné  sa na začiatku menšieho dieťaťa spýtať, či vie čo je láska, prípadne mu to vysvetliť- slovami mať rád).

Neskôr, keď sa v texte objaví anjel, možno v knižke dieťaťu ukázať obrázok ako vyzerá. Na to, čo prežíva  Jakubko, nadväzuje kurzívou písaný text, určený dieťaťu, ktoré počúva. (Tento text si možno vyfarbiť). Anjel spevádza Jakubka na Ceste, on sa cíti s ním v bezpečí. V predstave sa pred nimi  objaví  raketoplán, ten môže ísť do ktorejkoľvek časti  Jakubkovho tela. Zastavi tam, kde to určí  múdrosť jeho  tela. Jakubko može potom nájsť bunkovú spomienku, ktorá  vyvolala nejaký fyzický  problém. Problém sa vyrieši rozhovorom pri táborovom ohni a dôjde k zmene spomienky, keď dieťa získa k tomu  podporné prostriedky (balóniky naplnené užitočnými vlastnosťami).  Na záver dôjde k odpusteniu sebe, aj osobe, ktorá so situáciou súvisí.

Nebudeme tu ďalej  popisovať celý priebeh rozprávky (po s. 126), lebo je v knihe  podrobne popísaný. Ďalej (s. 134- 142) sa nachádzajú inštrukcie pre Cestu so staršími deťmi. Dôležité v procese Cesty je odpustenie a uzdravenie. Táto knižka, ako  svojpomocná poskytuje množstvo podnetov a inštrukcií pre terapiu vedenú učiteľmi, zdravotníkmi, či pre rodičov. Terapia metódou Cesty nie je jednoduchá, no kto má o o ňu  seriózny záujem, môže sa ďalej vzdelávať na Slovensku, v Čechách, alebo v zahraničí  priamo pod vedením Brandon Bays. S touto metódou už  pracuje u nás v súčasnosti množstvo pedagógov, aj terapeutov.Majú  s ňou dobré skúsenosti.

Brandon Bays je osoba duchovne zameraná, v jej terapii Cesta nechýba spiritualita a láska. Pomáha ľuďom uzdravovať sa na celom svete, aj v chudobných krajinách, po tragédiách, je svetovo známa a uznávaná. Preto si tu dovolíme končiťs  jej citátom  (s. 147): Nech je každý náš nádych, každý okamih života vyjadrením nekonečnej modlitby vďačnosti a slúží skutočnej pravde.“

Popis skúseností z vlastnej práce s dielom:

Mám dlhoročné pozitívne skúsenosti s metódou Cesta u dospelých aj  s deťmi. Fungovala som aj ako trénerka na kurzoch Brandon Bays.

Ďalšia odporúčaná literatúra:
Brandon Bays. 2013. Cesta. (Preložila Beáta Ďuračková). Bratislava: Eastone Books, 188 s. ISBN 978-80-8109-217-6
Brandon Bays. 2015. Sloboda je …(Preložila Lucia Hrabětová). Bratislava: Eastone Books, 207 s. ISBN 978-80-8109-279-4

Neprešlo jazykovou úpravou!

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr.Viera Diešková, CSc., 31. marca 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno

Odporúčaný spôsob citácie:

Diešková, Viera, 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu autorky Brandon Bays Cesta pre rodičov a deti. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-cesta-pre-rodicov-a-deti/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Cesta pre rodičov a deti
Autor: Brandon Bays
Z anglického vydania v r. 2003 preložila Beáta Ďuračková
Ilustrácie: David Wyatt
Rok vydania: 2014
Vydanie: prvé
Vydavateľ: Eastone Books, Bratislava, http://www.eastonebooks.com
Počet strán: 149
ISBN 978-80-8109-252-7