Odborná referencia diela Ako stopy v snehu/Moje dni

Autor: Iva Paštrnáková Dejová

 

Autor diela: Milan Rúfus
Ilustrátor: Ivan Pavle
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský

Slovenská verzia https://download.dibuk.eu/preview/index.php?/355/pdf
https://www.teraz.sk/knihy/milan-rufus-ako-stopy-v-snehu/41716-clanok.html (vypredaná)

Popis

Terapeutické problémy/ciele/prostriedky: vysporiadanie sa so starnutím; terapeutické písanie, písanie poézie
Odporúčaná veková skupina: 60+ , dospelí
Sekundárna cieľová skupina: dospelí
Forma práce: individuálna, skupinová

Stručný obsah diela:

Ako stopy v snehu / Moje dni (str. 5):

Unikajú mi
– a nie som z toho šťastný –
dni sudbou spočítané.

Dovolil si mi pomodliť sa v básni.
A tak to robím, Pane.

Ale dni idú.
Jedny za druhými.
Zanechávajú po sebe clivú nehu.

Nuž si ich píšem.
Aby ostali mi
v pamäti.

Jasné
ako stopy v snehu.

Milan Rúfus (1928 – 2009) bol presvedčený, že jeho „osobným testamentom“ bude kniha Báseň a čas (verše do nej písal v roku 2004). Výpoveď mu bolo dopriate rozšíriť ešte zbierkou Vernosť (písaná v roku 2006). Básňami, zhrnutými pod názvom Ako stopy v snehu sám uzavrel tento knižný triptych (písané v roku 2008). Poslednou menovanou knihou sa neuzavrel len triptych, ale aj celé básnikovo dielo. Milan Rúfus zomrel mesiac a deň po jeho 80. narodeninách, a to 11. 1. 2009.

Trojica kníh má spolu 123 básní, totožný počet strán, jednotný vizuál (s odlišnou farbou prebalov), v elegantnom vydaní Slovenského spisovateľa. O výtvarnú výpravu sa postaral Ivan Pavle. Jeho charakteristické expresívne maľby dopĺňajú aj intímnejšie perovky pomedzi jednotlivé básne. V maľbách i kresbách Pavle pojednáva figurálnu tematiku. V jeho podaní figúry nie sú ľúbivé, miestami sú preexponované – mierne deformované, akoby trochu surreálne, trochu nedopovedané. Prepletajú sa s viacerými symbolmi a odkazmi na kresťanskú vieru. A to úplne koreluje s básnickou výpoveďou, ktorú ilustrujú. Trochu surreálne, ale silné Človečenstvo možno čítať i z Rúfusových veršov. Zároveň hlbokú vieru v Boha a dobrovoľnú odovzdanosť. A ešte obrovskú pokoru.

Vzhľadom na obdobie vzniku básnického triptychu, majú Rúfusove verše i jednotlivé básne výrazne rekapitulujúci charakter. (Ako sám píše, s. 36: „Nekapitulujem. Rekapitulujem.“) Okrem čakania (neznámeho?) nadchádzajúceho, je však v nich veľa spomienok na detstvo a dospievanie, na ľudí a zážitky, na pozitívne a plodne prežitý život. Na veľké i malé radosti. Ale hlavne na tie malé a zároveň najdôležitejšie… Miestami je výpoveď osobná, miestami univerzálna. Múdrosť starca. Ani v očakávaní posledných dní, nie je z kníh cítiť smútok. Ale nostalgia tam je. (Možno by som to vnímala ešte silnejšie a omnoho smutnejšie, keby som knihy čítala, nachádzajúc sa sama v neskoršej fáze života.) Preto som pre túto referenciu Rúfusovho literárneho diela (a vlastne z celého triptychu) vybrala problematiku starnutia.

Báseň Moje dni (úvodnú z tretej knihy) som považovala za najsilnejšiu k problematike starnutia. Ako sám uvádza, verše si básnik písal, aby mu ostali v pamäti jasné. (Zachovať si jasnosť, môže byť pri starnutí niekedy samo osebe problém…) Okrem ambície „osobného testamentu“ pre čitateľov, dozaista mohlo ísť svojim spôsobom aj o veršované denné zamyslenia, úvahy, spomienky, snáď osobné modlitby. O hľadanie, ale hlavne nachádzanie Božskej krásy okolo seba a tiež aj v sebe  a v iných ľuďoch.

Starnutie som jednoznačne detekovala aj v druhej knihe v poradí Vernosť  (báseň Môj Breviár, s. 14): „Neohliadaj sa v hneve / na svoje krotké breve, / čo ťa tu ešte čaká. / Vek staroby je krátky / každému, kto je z matky. / Zabudni búrliváka. / Ak Tvoja plachá viera / chce Boha za pastiera, / buď tvarom z Jeho dielne. / Nezopakovateľné / je to, čo už si prežil. / Keď čas, po tvojom sviežom tele / len kde-tu trúsiac vločky biele, / neviditeľne snežil. / Že dnes už husto sneží? / Si v službe. / Skús to prežiť.“ Absolútna vyrovnanosť a nadhľad! Úžasné!

Do tretice si od Rúfusa k starnutiu dovoľujem vybrať vôbec poslednú báseň z tretej knihy Ako stopy v snehu (báseň Post scriptum, s. 61): „Povedz mi, ja sa nebránim / samote ani biede, / čím bol môj život? / – Hľadaním. / Hľadaním odpovede. / Ibaže ústa tajomstva / nie sú až také zdielne. / Čím bol môj život? / Trvalým / úžasom z Božej dielne. –“ Neustále Hľadanie ešte aj ako perspektíva starnutia! Famózne!

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Naznačila som, že i pre samotného Rúfusa v jeho pravidelných veršovaných postrehoch a záznamoch mohlo ísť o denné zamyslenia, modlitby, úvahy, zachytávanie (autobiografických) spomienok… Jednou z možností terapeutickej práce je individuálna tvorba terapeutických listov, ktoré píše klient sebe samému, avšak v 2. osobe jednotného čísla. Rigorózne odkazujúc na Rúfusa ako básnika,  v tejto referencii by som sa chcela zamerať najmä na terapeutické písanie – vo forme poézie.

„Zistilo sa, že pacienti v paliatívnej starostlivosti prostredníctvom písania poézie nachádzajú perspektívu. Dokážu sa tak lepšie vyrovnať so stratami, ktoré cítia na konci života.“ – uviedla Jaroslava Koníčková.

Ako teda na to? Ak to má mať celé zmysel, tak si v prvom rade uvedomte, že vašu poéziu si píšete pre seba. Takže smelo do toho! A bez zábran. Ako to myslím? Skrátka: v tejto etape (terapeutickej) práce, píšte bez akéhokoľvek následného kritického hodnotenia. – Podobne ako pri metóde brainstormingu, v ktorej ide o prvotné „chrlenie nápadov“ a až v ďalšej etape sa z nápadov vyberá vhodný a realizovateľný a koriguje sa. Pri terapeutickom písaní poézie myslite na to, že ju tvoríte nateraz bez väčšej umeleckej ambície, ale pre vlastnú potrebu, zachytenie spomienok, života, nálad… No a v tom je celý zmysel vašej aktivity. Druhá etapa môže, ale nemusí nastať, ak by ste to tak necítili. Ale, ak áno, tak s určitým časovým odstupom sa môžete na svoje básne pozrieť kritickým okom a to aj po umeleckej stránke. Ak v nich viete niečo vylepšiť, spravte tak. V tejto etape sa tiež – ale zase len vy sami – rozhodujete, či svoje básničky niekomu ukážete. Možno tým niekým bude kamarát, alebo sociálny pracovník v zariadení pre seniorov, ktorý posúdi, že vaše básničky sa oplatí publikovať v tamojšom časopise, aby si ich mohli prečítať aj ostatní klienti zariadenia a vaši príbuzní. Nastane pridaná hodnota, ktorá vás pravdepodobne poteší. No, ale v prvom pláne – a znova to opakujem – vaše básničky majú najväčší význam pre vás samotných! Či ide o marginálne aktuálne denné  postrehy a úvahy, dávne spomienky, alebo o číru fantáziu.

Podobne ako aj tretí spôsob terapeutickej práce: terapeutické autobiografické/expresívne písanie, je v prvom rade písaním pre samého seba a aby sa prípadný rozpísaný problém „dostal zo seba von“, aby sa vôbec formuloval, znovu prežil atď. Ako uvádzajú zahraniční autori, pri takomto písaní si človek uvedomuje svoje emócie, lepšie spoznáva sám seba, odbúrava stres a napätie, cíti sa produktívnejší, lepšie nadväzuje komunikáciu (https://www.bezzia.com/sk/la-escritura-y-sus-beneficios-terapeuticos/). Písanie môže byť prevenciou psychosomatických porúch, pomáha pri posttraumatickej stresovej poruche, v dlhodobom horizonte môže zlepšiť náladu, zatriediť bolestivé emócie do minulosti a pripísať význam dôležitým životným udalostiam (Cristina Di Loreto).

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

S Rúfusovými básničkami, okrem vlastnej recepcie, terapeutické skúsenosti zatiaľ nemám. On sám ich mal. Pokorne prijal, s láskou opatroval a všestranne rozvíjal jeho postihnutú dcéru. Napísal pre ňu – ale i pre iné deti – samostatnú knižku: Modlitbičky.

Ja mám vlastné skúsenosti zas s básničkami mojej mamy. Písala ich od mladosti ako zdravá, neskôr s dlhoročnou diagnózou, potom ich recyklovala a nakoniec písala zas aj nejaké nové. Vždy sa tešila, keď jej básne vyšli – v profesionálnom výbere mladej tvorby, v pacientských časopisoch i v časopise zariadenia pre seniorov. Vzhľadom na jej ťažkú diagnózu sme mali pomerne komplikovaný vzťah. Keď však navždy odišla, ako prvé som zozbierala jej básničky. Dúfam, že jej ich niekedy vydám. Len tak, pre mňa samotnú. Aj ju by to veľmi potešilo. To som si istá.

Použitá literatúra:

Rúfus, M. 2005. Báseň a čas. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, a. s. 2005. 61 s. ISBN: 978-80-2201-323-9.
Rúfus, M. 2007. Vernosť. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, a. s. 2007. 61 s. ISBN:
978-80-220-1405-2.
Rúfus, M. 2009. Ako stopy v snehu. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, a. s. 2009. 61 s. ISBN:
978-80-220-1477-9.
Rúfus, M. 2014. Modlitbičky. 13. vyd., dotlač 2017. Bratislava: SPN – Mladé letá. 72 s. ISBN: 978-80-10-02601-2.
KOTRBOVÁ, K., MAJZLANOVÁ, K. 2021. Terapeutický denník v biblioterapii. s. 28-51. In Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 02-2021 (008). Hlučín-Bobrovníky: Tuculart Edition. Dostupné online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=172
Kotrbová, K. 2022. Terapeutické listy v biblioterapii. s. 68-82. In Problems of Education and Teaching in Era of Digital society. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 1-16. Ostrava: Tuculart Edition. Dostupné online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=273

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4986/pisanie-ako-terapia-pre-dusu-6-technik-ktore-vam-pomozu

https://www.bezzia.com/sk/la-escritura-y-sus-beneficios-terapeuticos/

Cristina Di Loreto – https://www.centroditerapiastrategica.com/sk/effetti-terapeutici-della-scrittura-le-applicazioni-in-psicoterapia-breve-strategica/

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Mgr. Iva Paštrnáková Dejová, PhD. et PhD., predtým vysokoškolská pedagogička Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Slovensko) – momentálne na rodičovskej dovolenke (Slovensko), 23. júna 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno prostredníctvom e-mailu iffff@centrum.sk

Odporúčaný spôsob citácie:

Paštrnáková Dejová, Iva. 2023. Odborná referencia literárneho diela Milan Rúfus Ako stopy v snehu/Moje dni. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-ako-stopy-v-snehu-moje-dni/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo Ako stopy v snehu / Moje dni
Autor: Milan Rúfus
Ilustrátor: Ivan Pavle
Rok vydania: 2009
Poradie vydania: 1.
Vydavateľ: Slovenský spisovateľ, a. s.
Celkový počet strán: 61
ISBN: 978-80-220-1477-9
Literárny druh: poézia

Slovenská verzia https://download.dibuk.eu/preview/index.php?/355/pdf
https://www.teraz.sk/knihy/milan-rufus-ako-stopy-v-snehu/41716-clanok.html (vypredaná)