Odborná referencia diel Ja som smrť/Ja som život

Autor: Barbora Čaputová

 

Autor: Elisabeth Helland Larsenová
Do slovenčiny preložila: Eva Lavríková
Ilustrátor: Marine Schneiderová
Rok vydania: 2016

 

Popis

Výchovné/terapeutické ciele: jemná komunikácia o téme života/smrti

Odporúčaná veková skupina: 6+

Forma práce: individuálna, skupinová

 

Stručný obsah diela:

Nórska autorka E. H. Larsenová mala zažitú osobnú skúsenosť so smrťou, keď vyše dvadsať rokov pracovala v nemocnici v rámci projektu nemocničných klaunov, kde rozveseľovala predovšetkým deti. Knihy charakterizujú nádherne ilustrácie od belgickej výtvarníčky Marine Scheiderovej a jemným, ale jedinečne priamym spôsobom dovoľujú aj najmenším čitateľom hovoriť o probléme smrti. Postava Smrti v knihe pôsobí harmonicky, pričom autorkin lyrizovaný štýl a pôsobivé umelecké obrazy vnášajú do príbehov nežnú poetiku, ktorá tému nadľahčuje a nevyvoláva zbytočné negatívne emócie, avšak zároveň sa stavia k otázkam života a smrti odvážne a úprimne. Knihy odkazujú na prepojenie života a smrti, ktorých hĺbku autorka vyjadrila hneď v úvode v štýle aforizmu.

Kniha Ja som Smrť začína slovami: Ja som Smrť. Tak ako je život životom, ja som smrť.

Kniha Ja som Život začína slovami: Ja som Život. Tak ako je smrť smrťou, ja som život.

Obe knihy spolu komunikujú a poeticky poukazujú na všadeprítomnosť života a smrti, pričom to robia jemne a láskavo. Cez knihy môžeme vnímať autenticitu a priamosť, ktorá je tak potrebná pre prijatie nevyhnutného, ale aj radostnosť a múdrosť, ktorá sa skrýva v tých najobyčajnejších veciach. Autorka spoločne s ilustrátorkou upriamujú pozornosť ku každodennej realite všetkých vecí, nad ktorými vo všetkých ohľadoch prevyšuje láska. Láska, ktorá nikdy neumiera.

 

Ak sa bojíš
mňa
alebo života,
niečo ti pošepnem…

 Láska.

 Láska dokáže
zmierniť žiaľ i nenávisť.

Láska ťa môže navštíviť
deň čo deň.

 Láska nezomiera,
ani keď stretne mňa.

 Ja som Smrť,
súčasť života,
lásky
a teba.

 

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:

Knihy obsahujú málo textu, avšak každé slovo má silu a svoje miesto. Ilustrácie zdanlivo prevažujú nad textom, ale pri bližšom pohľade môžeme vnímať, že aj ilustrácie sú textom. Aj keď sú knihy relatívne jednoduché, vyznačujú sa hlbokým filozofickým odkazom. Ponúkajú terapeutovi mnoho možností na prácu s klientom, pretože otvárajú viacero ťažších tém, ktoré súvisia so smrťou, prípadne s životnými situáciami či problémami a pritom sa autorka s nimi vysporiadala s podmanivou ľahkosťou. Knihami vyjadruje prijatie a pokoru voči veciam, ktoré sa nedajú zmeniť a zároveň upriamuje pozornosť k čarovnému svetu okolo nás, ktorý nás môže napĺňať tichým úžasom, pokojnou radosťou a vďačnosťou.

Témy, ktorých sa dotýka:

Ja som Smrť:  smrť zvierat (domácich miláčikov), nečakaná smrť, jedinečný pohľad na smrť každého človeka, nevyhnutnosť smrti, staroba, nešťastné udalosti, predčasné úmrtia, smútok, láska,

Ja som Život: príroda, rast, pohyb, zrodenie, ľudskosť, láska, srdečnosť, kolobeh života, pokračovanie rodu, úžas nad existenciou, radosť z bytia, telesnosť, úcta k telu, jedinečnosť.

Vďaka krásnym obrazom sú knihy blízke deťom, ale hĺbkou obsahu oslovia i dospelých. Odporúčam s nimi oboma pracovať súčasne, keďže smrť je neoddeliteľná od života.

V publikácii Tematika straty, smrti a bolesti v literatúre pre deti a mládež a jej didaktická interpretácia v primárnom vzdelávaní od autorov Radovana Rusňáka a Tatiany Bachurovej autori odporúčajú viaceré postupy, ako sa dá s knihou terapeuticky pracovať s deťmi (83-85):

Ako evokačnú aktivitu možno použiť rozhovory o letných aktivitách v prírode (veľa zmienok o prírode v knihách) a cielene sa dotknúť témy jazdenia na kolobežke, kolieskových korčuliach a na bicykli (Smrť je v knihách zobrazená, ako jazdí na ružovom bicykli). Deti môžu hádať dôvody, prečo by postava Smrti použila práve bicykel, pričom takýto rozhovor môže odhaliť mnohé predstavy detí o smrti ako fenoméne (83). Pri čítaní textu je dobré zároveň deťom ukazovať ilustrácie v knihe. Deti tak môžu vnímať symboliku textu spolu s vizuálnym obsahom. Otázky, ktoré sa následne ponúkajú sú napr. (83-84):

– Prečo sú starí ľudia nasýtení životom?

– Prečo Smrť navštevuje aj „drobné zvieratká s hebkou srsťou“ a tiež stretáva deti „čo majú vlasy ako jemné páperie“? Je medzi nimi nejaká spojitosť?

– Prečo sa Smrť tak často pohybuje v prírode?

– Ako je možné rozprávať sa s nenarodenými deťmi v brušku o motýľoch a púpavách?

– Prečo niektorí ľudia pri návšteve Smrti zažínajú a niektorí zas zaťahujú závesy?

V knihách zo spomínanej triády Smrť – Život – Láska majú po obrazovej stránke Smrť aj Život podoby dievčat, iba Láska ostáva nestvárnená/tajomná. Ďalšou aktivitou vhodnou pre deti (ale aj dospelých) tak môže byť napríklad reflexia tejto postavy. Deti môžu napr. vymyslieť báseň o Láske vo formáte piatich zmyslov (s. 84-85):

Láska

Vyzerám ako …………………………………

Zniem ako …………………………………….

Chutím ako ……………………………………

Voniam ako …………………………………..

A keď sa ma dotkneš, ……………………..

Pri tvorbe treba dodržať jedinú podmienku a to, aby bol zmyslový zážitok zachytený čo najkonkrétnejšie a čo najdetailnejšie, podobne, ako je to aj u Larsenovej a zároveň rešpektujeme slobodu spôsobu a miery sebavyjadrenia dieťaťa alebo dospelého v tejto forme aktivity.

Použité literárne zdroje:

Rusňák, Radovan; Bachurová, Tatiana. 2021. Tematika straty, smrti a bolesti v literatúre pre deti a mládež a jej didaktická interpretácia v primárnom vzdelávaní. s. 83-85. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Prešov. ISBN 978-80-555-2683-6

 

Popis skúseností autora odporúčania z jeho vlastnej práce s týmto dielom: Neuvedené.

Kartu odporúčaného diela podľa uvedeného literárneho zdroja vytvorila:
Čaputová, Barbora, Pracovisko: Spojená škola Bratislava
Dátum poslednej aktualizácie: 31. júl 2023


Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Čaputová, Barbora. 2023. Odborná referencia literárnych diel Ja som smrť/Ja som živoť. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-dievca-ktore-chcelo-zachranit-knihy/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Ja som Smrť
Autor: Elisabeth Helland Larsenová
Prekladateľ: Eva Lavríková
Ilustrátor: Marine Schneiderová
Rok vydania: 2016
Poradie vydania: Prvé
Vydavateľ: Knižná dielňa
Celkový počet strán: –
ISBN: 978-80-970776-7-9

Názov diela: Ja som Život
Autor: Elisabeth Helland Larsenová
Prekladateľ: Eva Lavríková
Ilustrátor: Marine Schneiderová
Rok vydania: 2017
Poradie vydania: Prvé
Vydavateľ: Knižná dielňa
Celkový počet strán: –
ISBN: 978-80-970776-9-3