Ajánlott szakirodalom és tudományos irodalom

Magyar nyelven

BÉRES, Judit-Élet. 2022. A sorok között – Irodalomterápiás gyakorlatok mindenkinek. Budapest: Libri Könyvkiadó Kft.  o. 270. ISBN: 9789634339854

BÉRES, Judit-Azért. 2017. Olvasok, hogy éljek – Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Budapest: Kronosz Kiadó.  O. 292. ISBN: 9786155497957

JAKOBOVITS, Kitti. 2021. Irodalomterápia – A könyvespolcod pszichológusszemmel. Budapest: Kulcslyuk Kiadó. o. 346. ISBN: 9786155932595

BOLDIZSÁR, Ildikó. 2015. Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a mindennapokban. Budapest: Magvető Kiadó. o. 368. ISBN: 9789631428933

Szlovák, csehul és angol nyelven

BADENBURGER, Bernd, PIRKL, Friedrich. 1994. Příběhy pomáhají s problémy. [A történetek segítenek a problémák megoldásában] (Cseh nyelvre fordította: Alžběta Sirovátková, 1994) Praha: Portál, 1994. 109 s. ISBN 80-85282-90-9

BETTELHEIM, Bruno. 1975, 1976. Za tajemstvím pohádek. [A mesék titkai] (Lefordította czehre: Lucie Lucká 2000, 2016). Praha: Portál, 2017. 416 old. ISBN 9788026211723

CAPACCHIONE, Lucia. 2008. Tvořivý deník pro děti – společník pro rodiče, vychovatele a učitele. [Alkotónapló gyerekeknek – társ szülők, nevelők és tanítók számára] Praha: Pragma, 2008. 134 s. ISBN 9788072059126

ČERNOUŠEK, Michal. 2019. Děti a svět pohádek. Kouzlo vyprávění. [Gyerekek és a mesék világa. A történetek varázsa] Praha: Portál, 2019. 200 s. ISBN 97880262214342

ČÍKOVÁ, Oľga, ŠLEPECKÝ, Miloš, LEHOTSKÝ, Ján. 1985. Biblioterapia u neurotických pacientov. [Biblioterápia a neurotikus betegeknél]  XXV. Hádlikove dni v Ružomberku, jún 1985. [XXV. Hádlik napjai, június 1985]

ESTÉS, Clarissa Pincola. 1992, 1995. Ženy, které běhali s vlky. [Farkasokkal futó nők] (Lefordította czehre: Hana Halamová-Catalano). Hodkovičky: Pragma, 2018. 442 old. ISBN 80-7205-648-4

FRANZ, Marie Louise von. 1986. Psychologický výklad pohádek. [Mesék pszichológiai értelmezése] (Lefordította czehre: Kristina a Jan Černí 1998, 2011) Praha: Portál, 2015. 184 old. ISBN 978-80-262-0863-1

HOŠEK, Pavel. 2013. Kouzlo vyprávění.  Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise. [Az elbeszélés csodája – A történet változtató ereje] Praha: Návrat domú. 128 old. ISBN 978-80-7255-293-1.

HOUSER, Pavel. 2002. Hry se slovy a jazykem. [Játék a szavakkal és a nyelvvel] Praha: Portál, 2002. 152 s. ISBN 80-7178699-3

KOTRBOVÁ, Kvetoslava, MAJZLANOVÁ Katarína. 2021. Terapeutický denník v biblioterapii. [Terápiás napló a biblioterápiában] 28-51. old. In Problems of Education in the Fourth Industrial Revolution Era. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 02-2021 (008). Hlučín-Bobrovníky: Tuculart Edition. Elérhető online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=172

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2022. Terapeutické listy v biblioterapii. [Terápiás levelek a biblioterápiában] 68-82. old. In Problems of Education and Teaching in Era of Digital society. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 1-16. Ostrava: Tuculart Edition. Elérhető online: http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=273

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2022. Svojpomocné knihy v biblioterapii. [Bublioterápiás segédkönyvek] 95-110. old. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae č. 5/2022, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2022. Elérhető online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/01/07_kotrbova_svojpomocne_knihy.pdf 

KOTRBOVÁ, Kvetoslava, STURCZ, Attila, SOLÁROVÁ, Zlatica. 2022. Terapeutický potenciál Dostojevského poviedky Sen smiešneho človeka. [Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma című novellájának a terápiás potenciálja] 343-365. old. In Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 32, č. 2/2022, 392 old. ISSN 1339-2026 Elérhető online: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/Philologia_2022_2/PHILOLOGIA_2_2022_TLAC-25_343-365.pdf 

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2023. Demonštrácia niektorých terapeutických techník založených na vnímaní umeleckých jazykových prostriedkov na príklade rozprávky Záhada vianočného svetla. s. 87-98. [Művészi nyelvi eszköz jellegű terápiás technikák bemutatása a A karácsonyi fény rejtélye című mű segítségével] In Philologia. Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 33, č. 1/2023, 142 s. ISSN 1339-2026 Dostupné online: https://www.biblioterapia.sk/wp-content/uploads/PHILOLOGIA-1-2023-Kotrbova-TLAC.pdf

KOVÁČOVÁ, Barbora, VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2018. Biblioterapia v ranom a predškolskom veku. [Biblioterápia az óvodás korban] Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 160 old. ISBN 978-80-223-4487-6

KULKA, Jiří. 1990. Psychologie umění (obecné základy). [A művészetek pszichológiája (alapok)] Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 435 old. ISBN 8004236944

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2014. Poetoterapeutika. [Versterápia] Bratislava: Saját Koltségen jelent meg. 106 old. ISBN 978-80-8153-035-7

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2017. Základy biblioterapie pre knihovníkov. [Biblioterápia alapjai könyvtárosok számára] Banská Bystrica: Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra. 56. old. ISBN 978-80-85136-58-6 Elérhető online: http://new.kskls.sk/domain/b5/files/edicia/zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf

MAJZLANOVÁ, Katarína, KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2019. Význam príbehu v biblioterapii. [A történet ereje a biblioterápiában] 149-172. old. In Bukor, J., Szimon, Sz. a kol.: Zborník XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, Sekcia Jazyk-Kultúra-Vzťahy. Univerzita J. Selyeho Komárno, 2019. 244 old. ISBN: 978-80-8122-331-0. Elérhető online: http://uk.ujs.sk/dl/3310/MAJZLANOVA.pdf 

MÜLLER, Else. 2010. Příběhy z měsíční houpačky – Autogénní trénink pro děti od 4 let. [A holdhinta történetei – Autogén tréning gyerekeknek 4 éves kortól] Praha: Portál, 2010. 112 s. ISBN 9798073676247

ORTNER, Gerlinde. 1988. Pohádky radí nejmenším. [A mesék tanácsai a legkisebbeknek] (Lefordította czehre: Alena Antonová 1995). Praha: Knižní klub, 1995. 128 old. ISBN 80-7176-243-1

ORTNER, Gerlinde. 1994. Pohádky radí školákúm. [A mesék tanácsai iskolásoknak] (Fordította: …). Praha: Knižní klub, 1999. 144 old. ISBN 80-7176-900-2

PARDECK, John T., PARDECK, Jean A.. 1994. Bibliotherapy. A Clinical Approach for Helping Children. 2nd ed. Yverdon: Gordon and Breach Science Publishers S.A., Switzerland. 148 old. ISBN: 3-7186-5347-8

PARDECK, John T., PARDECK, Jean A.. 1998. Children in Foster Care: A Guide to Bibliotherapy. 1st ed. Westport: Greenwood Press, USA 1998. 103 pages. ISBN: 031330775X

PENNEBAKER, James W. 2013. Writting to Heal. A Guided Journal for Recovering from Trauma and Emotional Upheaval. 1st ed. Wheat Ridge: Center for Journal Therapy, Inc., 2013. 172 pages. ISBN 978-0-578-12942-6

PESESCHKIAN, Nossrat. 1997. Příběhy jako klíč k dětské duši. [A történet, mint egy kulcs a gyermeki lélekhez] (Lefordította czehre: Eva Bosáková 1998). Praha: Portál, 1999. 152 old. ISBN 80-7178-275-0

PESESCHKIAN, Nossrat. 1996. Kupec a papušek. [Buyer and parrot] Brno: Cesta, 1996. 128 s. ISBN 80-85319-60-8

PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, Slávka. 1997. Biblioterapia. [Biblioterápia.] Liptovský Mikuláš: Saját Koltségen jelent meg. 74 old. ISBN 80-967875-4-3

PROPP, Vladimír Jakovlevič. 2008. Morfologie pohádky a jiné studie. [A mese morfológiája és más tanulmányok] Jinočany: H&H, 2008. 400 s. ISBN 9788073190859 

REDDEMANN, Luise. 2009. Léčivá síla imaginace. [Az imagináció gyógyító ereje] Praha: Portál, 2009. 216 s. ISBN 9788073675301

REMEŠ, Prokop, HALAMOVÁ, Alena. 2013. Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie. [Meztelen nő a tetőn. A Biblia és a psichoterápia.] Praha: Pompei, 216 old. ISBN 9788090558007

SVOBODA, Pavel. 2007. Poetoterapie. [Költészetterápia] Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2007. 190 old. ISBN 978-80-244-1682-3

SVOBODA, Pavel. 2013. Biblioterapie. [Biblioterápia] Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013. 112 old. ISBN 9-788024-436845

STEIN, Murray, CORBETT, Lionel. 2006. Příběhy duše I. II., III. (moderní jungiánsky výklad pohádek). [A lélek történetei I. II., III. – A mesék modern jungián értelmezése] Praha: Emitos, 2006. 178 s. ISBN 9788090371521

STEIN, Murray, CORBETT, Lionel. 2006. Příběhy duše I. II., III. (moderní jungiánsky výklad pohádek). [A lélek történetei I. II., III. – A mesék modern jungián értelmezése] Praha: Emitos, 2006. 178 s. ISBN 9788090371521

ULRYCHOVÁ, Irina, ŠVEJDOVÁ, Hana, GREGOROVÁ, Vlasta. 2000. Hrajeme si s pohádkami. [Játszunk a mesékkel] Praha: Portál, 2000. 117 s. ISBN 9788071783558

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2015. Vývinová biblioterapia u detí predškolského a školského veku. [Fejlesztő biblioterápia óvodások és iskolások számára] In Špeciálnopedagogické poradenstvo [Gyógypedagógiai tanácsadó], Informačný bulletin XIX. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2015, [A gyógypedagógia biodromális szemlélete / A 2018. január 28-i Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak a gyűjteménye] 25 – 36. old. ISBN 978-80-89698-14-1 

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2016. Vývinová biblioterapia u detí staršieho školského veku a adolescentov. [Fejlesztő biblioterápia kamaszok számára] In EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2016 [EXPRESSZÍV TERÁPIA AZ EMBERRŐL SZÓLÓ TUDOMÁNYOKBAN 2016]: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky/ Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 28. januára 2016 v Bratislave. [A 2018. január 28-i Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak a gyűjteménye] Bratislava: Pozsonyi Comenius Egyetem, 2016, 16 – 25. old. ISBN 978-80-223-4148-6 

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2019. Vývinová biblioterapia ako prostriedok prípravy na vývinové úlohy predškolského veku detí. [Fejlődési biblioterápia óvodások számára az iskolára való felkészülés során] In HUDECOVÁ, A., KOVÁČOVÁ, B. Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 [Expresszív terápia az emberről szóló tudományokban2019]. Ružomberok: Verbum, 2019, 63-72. old. ISBN 978-80-561-0701-0 

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2021a. Možnosti biblioterapie pri prevencii šikanovania na základnej škole. [A biblioterápia lehetőségei az iskolai zaklatás megelőzésében] In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 3. sz., jún 2021, 50. évfolyam; Ružomberok: Katolikus Egyetem. ISSN 1336-2232 Elérhető online: http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2021/11/ssf_3_21_s_obalkou_update.pdf 
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. 2021b. Možnosti využitia expresívnych terapií v oblasti emocionality a emócií. [Expresszív terápia lehetőségei az emocionalitás területén] In Pelcová, N., Květoňová, L. et al. Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe. Inkluzivní škola. [Érzelmi tényezők a nevelésben a foilozófiai, pszichológiai és gyógypedagógiai reflexió prizmáján keresztül] Praha: Károly Egyetem, Pedagógiai kar, 2021. ISBN 978-80-7603-242-2 Elérhető online: https://search.mlp.cz/cz/titul/emocionalita-ve-vychove-prizmatem-filosoficke-psychologicke-a-specialnepedagogicke-reflexe/4589484/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:12083-amp:key-eq:4589484


2023-04-28