Overený postup k dielu Malý princ

Autorka: Katarína Majzlanová

 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Prekladateľ: Elena Šmatláková
Ilustrátor: Antoine de Saint-Exupéry
Rok vydania: 1997
Vydavateľ: Mladé letá Bratislava

Popis

Téma: závislosť od alkoholu
Terapeutické ciele: poskytnutie náhľadu, narušenie racionalizácie, tvorba pozitívnych cieľov v abstinencii, zverejňovanie abstinencie v relevantnom prostredí, lojalita k liečebnému režimu, tvorba skupinovej kohézie, spolupráca
Veková skupina: 16-90+ so závislosťou na alkohole
Sekundárna cieľová skupina: príbuzní osôb so závislosťou na alkohole
Terciárna cieľová skupina: ošetrovatelia a iní členovia zdravotníckeho tímu zapojení do starostlivosti
Forma práce: skupinová

Stručný obsah diela:

Kapitola 12. stretnutie s pijanom – konkrétna časť literárneho diela:

Malý princ sa pýta človeka: „Prečo piješ?“ – „Lebo som smutný.“ – „A prečo si smutný?“ – „Lebo pijem“ odpovedal človek. (na terapeutické účely upravila Majzlanová, K. 2008, s. 37)

Opis profesionálnej pedagogickej terapeutickej práce:

Veľkosť skupiny, s ktorou sa pracovalo: 8 mužov vo veku 28-45 rokov, ktorí sa zúčastňovali ambulantnej protialkoholickej liečby
Frekvencia stretávania: 1 x týždenne/realizovaných spolu 16 stretnutí

Uplatňovali sme emocionálno-projektívne biblioterapeutické techniky, v rámci ktorých sa využívajú umelecké vplyvy literárneho diela. Hlavnou technikou bola poetoterapia, paremiologická terapia a práca s príbehom. Ďalej autobiografické biblioterapeutické techniky, v ktorých ide o expresívne formy biblioterapie, keď pacienti formou tvorby spracúvajú vlastné zážitky a skúsenosti v súvislosti s ich liečbou a terapeutickými aktivitami. V rámci uvedeného prístupu sme zaradili spracovávanie informácií a zážitkov brainstormingom, priebežné písanie poznámok (sumár) a písanie do denníka (mimo stretnutí). Ďalej racionálno-didaktické biblioterapeutické techniky, ktorých hlavnou náplňou je čítanie odborných a populárno-náučných texov aj mimo biblioterapeutických stretnutí. Túto formu biblioterapei sme realizovali na podnety niektorých pacientov, ktorí mali záujem o čítanie odborných kníh (Turček, M. 1964. Alkohol a deti., Skála, J. 1977. Až na dno!? a podobne.). Pacienti na stretnutiach informovali ostatných členov skupiny o obsahu prečítaného odborného textu na základe zápisov vo svojom denníku. Tieto aktivity ich evokovali ku komentárom, polemike, vyjadrovaniu vlastných názorov a postojov.

Schéma a náplň stretnutí:

Klienti vyplnili Dotazník čitateľských záujmov, ktorý nám poskytol obraz o ich čitateľských skúsenostiach a záujme o jednotlivé druhy žánrov, časopiseckej literatúry, poézie, atď..

  1. Čítanie básne, počúvanie básní z CD prehrávača, spoločná tvorba básní, asociačná reťaz, skladanie rozstrihaných častí básne, kritické a tvorivé čítanie básne:

V rámci poetoterapie sme využili básne V. Mihálika (Epidémia, Príchod, Búrka, Pred snom…), J. Lenku (Večné hľadanie človeka, Ak raz si ľúbil báseň, Na krížových cestách), K. Majzlanovej (Môj svet, Poetoterapeutica, Čakanie, Len tak,…).

V rámci paremiologickej terapie sme použili publikáciu Slávne výroky o ženách a mužoch a knihu od J. Milena: Nesmrteľné príbehy slávnych.

Z populárno-náučnej literatúry a beletrie romány J. Londona Láska k životu, Démon alkohol; od H. Falladu: Pijan, J. Vaceka Žiť hoci aj na kolenách, J. Minarčíka Čtvrtý rozměr závislosti, E. Zolu Zabiják.

  1. Diskusia nasmerovaná na vyjadrenie dojmov, zážitkov a pocitov z prečítaného, počutého, z vlastnej tvorby. Z výpovedí klientov – na základe viacerých stretnutí – vyberáme: 1. nuda, 2. príjemná zábava, 3. báseň ma dojala, 4. je to užitočné, 5. nikdy som sa tým nezaoberal, 6. uvedomujem si, že som v kaši, 7. vidím, ako som škodil sebe aj iným, 8. rozmýšľam ako ďalej, 9. chcem sa z toho dostať. V odpovedi na otázku v závere stretnutí vyberáme: „Biblioterapia ma priviedla k tomu, aby som premýšľal, kde som urobil chybu.“, „Stretnutia ma naučili vidieť aj to, čo som predtým nevidel.“, „Otvorili sa mi oči.“, „Vnímam aj iné stránky života.“, „Viacej čítam a premýšľam.“, „Mám z toho dobrý pocit.“.

Prínos stretnutí bol podľa nášho názoru aj v tom, že u klientov postupne docházalo k uvoľneniu napätia, k ochote diskutovať, vypovedať o svojich pocitoch a problémoch konštruktívne reagovať na názory a výpovede ostatných členov skupiny (spočiatku boli zdržanliví vo svojich výpovediach, príznačná bola recesia, čierny humor).

Jednotlivé žánre a techniky (citáty o ženách a mužoch, o rodine, priateľstve, reflexie na slová autora, diskusie alebo písomné vyjadrenia) odzrkadľovali posun v prežívaní a v názoroch pacientov na svoje problémy. Počas prvých stretnutí častejšie obviňovali – čo sa týka konzumácie alkoholu – skôr svoje okolie, postupne však prejavovali viac sebakritiky a introspekcie.

Mnohé zápisy do denníkov ako aj vlastná tvorba klientov sa stali dôležitým diagnostickým materiálom a prognostickým ukazovateľom pre ďalšie intervencie v rámci biblioterapie.

Odporúčania pri biblioterapeutickej intervencii u ľudí závislých od alkoholu a iných drog:

  • Pred prvým stretnutím vypracovať pravidlá práce v skupine, aby klienti zachovávali patričnú úctu vo vzájomnej komunikácii, dodržiavali zásadu zachovania mlčanlivosti, dochádzku na stretnutia, atď.
  • Využívanie rituálov – pozdrav, vystúpenie z roly, sedenie v kruhovom útvare, symbolické odloženie momentálnych neriešiteľných problémov na inú príležitosť, ktoré môže prispieť k upokojeniu atmosféry na stretnutí.
  • Zaradenie imaginatívnych uvoľňujúcich cvičení, relaxácie, ktoré napomáha odbúravať stres, učí navodzovať príjemné predstavy a pocit pohody (aj bez užívania drogy).
  • Venovať dostatok času diskusii a reflexii klientov v priebehu alebo v záveroch jednotlivých aktivít.
  • V biblioterapeutických aktivitách zámerne využívať známe mýty a príbehy, ktoré korešpondujú s aktuálnymi problémami klienta, v rámci ktorých môžu pre literárne postavy navrhovať alternatívne riešenia.

Orientačný zoznam ďalšej vhodnej literatúry pre biblioterapiu osôb závislých od alkoholu:

Populárno-náučná literatúra

zaoberajúca sa problematikou alkoholizumu alebo iných drogových závislostí:

Krak, J. – Kukura, M.: Vaše šťastie – nezávislosť. Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Poprad, 1997. (V brožúre sú prístupnou a zrozumiteľnou formou spracované témy týkajúce sa alkoholizmu, fajčenia a drogovej závislosti).

Labrousse, A.: Drogy, peníze a zbrane. Themis Praha 1998. 495 s. (Kniha popisuje vzájomné súvislosti medzi drogami, peniazmi a obchodom so zbraňami a poukazuje na vážne ohrozovanie spoločenských inštitúcií, ekonomiky, ale hlavne samotných ľudí.)

Nerad, J. M. – Neradová, L.: Drogy a mýty: Drogová problematiky z nizozemské perspektivy. Votobia Olomouc 1998. 139 s. (Manželia Neradovci, psychiatri a psychoterapeuti žijúci v Holandsku, popisujú vývoj drogovej situácie a terapeutických modelov vo Veľkej Británii, Švajčiarsku a Holandsku.)

Novomestský, F.: Drogy: História – medicína – právo. Advent Crion Martin 1996. 120 s. (Človek od vekov túžil po raji. Mnohí ho dnes hľadajú v drogách. No drogového raja niet. Sú len drogové peklá.)

Romány podávajúce svedectvá zo života alkoholikov a ľudí z blízkeho okolia, ktorí sa im snažili pomôcť (vo väčšine prípadov sú napísané podľa skutočných udalostí):

Dostojevskij, F. M.: Zločin a trest, Fallada, H. Pijan, London, J. Démon alkohol, Minarčík, J. Čtvrtý rozměr závislosti, Rochertová, Ch. Odpočinek válečníka, Vacek, J. Žiť, hoci aj na kolenách, Zola, J. Zabiják.

 

Použitý literárny zdroj:

Majzlanová, Katarína. 2017. Základy biblioterapie pre knihovníkov. s. 37-41. Banská Bystrica: Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, 2017. 57 s. ISBN 978-80-85136-58-6

Pracovisko autorky: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, Šoltésovej ulica č. 4, 811 08  Bratislava

Kontakt na autorku: majzlanova@fedu.uniba.sk

Kartu odporúčaného diela podľa uvedeného literárneho zdroja vytvorila: Kotrbová, Kvetoslava, Pracovisko: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Dátum poslednej aktualizácie: 23. október 2022

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Majzlanová, Katarína. 2017. Zo skúseností s uplatením biblioterapie – overený postup u osôb závislých od alkoholu – vytvorené podľa publikácie Základy biblioterapie pre knihovníkov. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/overeny-postup-k-dielu-maly-princ/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Literárne dielo: Malý princ
Autor diela: Antoine de Saint-Exupéry
Prekladateľ: Elena Šmatláková
Ilustrátor: Antoine de Saint-Exupéry
Rok vydania: 1997
Poradie vydania: 5. vydanie
Vydavateľ: Mladé letá Bratislava
Celkový počet strán: 99
ISBN: 80-06-00778-0
Literárny druh: epika – próza
Literárny žáner: rozprávka pre dospelých