Odporúčaný postup a návrh programu Inside Out

Autor: Vladislav Babka 

 

Vydavateľ: Kids Readers, Pearson Education Ltd., Essex, England

Rok vydania: 2020

ISBN: 978-1-2923-4683-0

Popis

Primárne terapeutické ciele: zlepšenie komunikácie u detí so špecifickými poruchami reči
Sekundárne terapeutické ciele: zlepšenie chápania vlastných emócií s následným zlepšením reči a celkovej komunikácie, zlepšenie pozornosti a koncentrácie,  zvýšenie sebavedomie a sebahodnotenia
Cieľová skupina: deti s poruchami reči, objektívny stav podľa MKCH F 80.0 Špecifická porucha artikulácie reči a F80.1 Expresívna porucha reči
Veková skupina: 5-9 ročný, mladší školský vek
Časové hľadisko: krátkodobý program rozdelený na 3 stretnutia po 1 hodine
Počet účastníkov /miesto: 1-2 osoby
Frekvencia stretnutí: 1x do týždňa
Pomôcky: gitara, fúkacia harmonika, bubon, voda, HRV biofeedback, farebné terapeutické hmoty

 

Návrh terapeutického výchovno-vzdelávacieho programu.pdf


Stručný obsah diela:
Príbeh je rozdelený do troch častí. V prvej sú predstavené základné ľudské emócie radosť, smútok, hnev, strach a znechutenie ako sa postupne objavili počas vývinu hlavnej hrdinky Riley. Deťom je ponúknutá predstava, kde sídlia emócia – v Hlavnej centrále alebo Svet mysle či ako a kedy sa emócie prejavujú alebo vytvárajú spomienky. V druhej časti má Riley už 11 rokov a traumaticky na ňu pôsobí presťahovanie sa do pochmúrneho veľkomesta s novou školou aj spolužiakmi. Sťahovanie sa spôsobí u Riley veľký pohyb emócií, čo paralelne prebieha v rozprávkovom svete, kde majú takisto dve hrdinky Radosť a Smútok veľké problémy. Tretia časť príbehu prináša dávno zabudnutého imaginárneho priateľa hrdinky Bing Bonga. Po prekonaní veľkého dobrodružstva v Priepasti zabudnutia po šťastný koniec, keď sa Riley adaptuje na zmeny a nájde si opäť cestu k priateľom a ľsdovému hokeju.

Príbeh nie je zložitý a napomáha deťom pochopiť ako funguje myseľ alebo pamäť hravou formou. Umožňuje sa im identifikovať s hlavnou hrdinkou a inšpirovať sa nezlomnosťou paralelnej hlavnej hrdinky Radosti a jej túžbou dať všetko do poriadku.

Kniha primárne slúži k výučbe anglického jazyk s možnosťou pripojenia sa na vydavateľa a jeho on-line verziu.

Popis skúseností autora, odporúčania z jeho vlastnej práce s týmto dielom:

Kniha a jej preklad bol viackrát použitý v našej ambulancii liečebnej pedagogiky okrem cieľov na zlepšenie komunikácie, na objasnenie ako pracujú emócie, pamäť, hlavne u menších detí, ktorým bol príbeh bližší ako deťom staršieho školského veku. Takisto bolo pre nich dôležité určité označkovanie alebo pomenovanie týchto a ďalších emócií (očakávanie , dôvera). Nejasnosť týchto slov – termínov v nich vyvolávalo chaos v myslení či nepochopení ako reagovať na niektorú z emócií a otázku:“Je moja reakcia správna na túto emóciu? Dieťa častokrát vidí reakcie dospelých, nechápajúc čo sa deje, keď samotný dospelý vyjadruje emóciu ináč akoby čakal. K príbehu sme pridali v úvodnej fáze alebo  po prečítaní príbehu rôzne neverbálne hry, slovné cvičenia na dokončenie viet ( mám radosť, keď…) napododňovali sme spomínané emócie, skúšali krátke etudy na vyjadrenie akustickými neverbálnymi prejvmialebo pantomímu na vyjadrenie emócií. Tento prístup obohatil už tak zaujímavý príbeh a deti získali lepší náhľad na samého seba a prispelo to tak k lepšiemu sebapoznaniu a sebarozvoju. Na záver stretnutí sme zisťovali ako rozprávka pôsobila na dieťa a čo nové mu priniesla alebo sa naučilo a či program splnil očakávania a viedol k zmene, čo vo väčšine prípadov môžeme potvrdiť.

Odporúčaný postup a  návrh programu k dielu vytvoril:
Mgr. Ing. Vladislav Babka, Neštátne zdravotnícke zariadenie Ambulancia liečebnej pedagogiky PaedDr. Anna Babková, B. Bullu 13, 036 08  Martin, kontakt na autora: vladobabka@gmail.com,  telefón: 0949 131 221; možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred počas a po použití diela s autorom Mgr. Ing. Babkom: áno

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Odporúčaný spôsob citácie:
Babka, Vladislav. 2023. Odporúčaný postup a  návrh programu k literárnemu dielu Inside Out/V hlave. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-a-navrh-programu-inside-out-v-hlave/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ako aj autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Inside Out
Vydavateľ: Kids Readers, Pearson Education Ltd., Essex, England
Rok vydania: 2020
Celkový počet strán:
ISBN: 978-1-2923-4683-0
Literárny druh: náučná
Literárny žáner: literatúra na výučbu anglického jazyka