Odporúčaný postup k dielu Slepý a chromý

Autor: Anna Kürthy

Bulharská ľudová rozprávka

Slovenská verzia

Popis

Slepý a chromý
(bulharská ľudová rozprávka)

 

Kedysi sa dvaja ľudia vydali na cestu. Jeden bol slepý, druhý chromý. Išli a išli, až kým nedošli na breh rieky. Potom chromý povedal: V ceste nám stojí hlboká rieka. Nemôžeme cez ňu prejsť, pretože nemá most. O prebrodení nemôže byť ani reči – voda je veľmi hlboká. Krívam na jednu nohu a ty máš problém s očami. Keby sme sa ju pokúsili prebrodiť, určite by sme sa utopili. Slepý premýšľal. Po chvíli čakania sa spýtal svojho spoločníka: Pozorne sa poobzeraj, nie je niekde brod! – Tam dole, pri ohybe rieky, je brod, ale voda je tam veľmi svižná, na prekonanie potrebuješ dobré nohy. Len ma tam zaveď, – poprosil slepý. Chromý ho vzal za ruku a viedol k brodu. Keď tam prišli, slepec povedal: Ja mám dve zdravé nohy a ty máš dve zdravé oči. Postav sa mi na chrbát a povedz mi, kam mám stúpiť. Prevediem ťa cez rieku. Urobili tak. Slepec a chromý, ktorí si navzájom pomáhali, sa vo veľkej zhode brodili vodou a pokračovali v ceste.

 

Terapeutické ciele: hovoriť o sociálnej podpore, priateľstve, komunite, spolupráci a vzájomnom rešpekte
Veková skupina: 8-12
Sekundárna cieľová skupina: staršie deti aj dospelí
Forma práce: individuálna a skupinová

Stručný obsah literárneho diela:
Tento krátky príbeh je o tom, ako si slepý a chromý navzájom pomáhajú. Vzájomne si dopĺňajú nedostatky, takže spolu tvoria silnejší tím a dokážu prejsť aj obrovskú rieku.
Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:
Túto rozprávku môžeme použiť v individuálnych aj v skupinových prácach. Cieľom je hovoriť o priateľstve a sociálnej podpore. Postup:

1. Vylaďovacie kolo s asociačnými kartami:
Ako ste sa dostali na dnešnú akciu?
Ako sa máš?
Dnes si povieme niečo o spolupráci a vzájomnej podpore.
2. Čítanie s testom pozornosti: tlieskajte rukami, keď počujete slovo noha!
3. Diskusia na základe otázok:
Čo sa vám na príbehu najviac páčilo?
Ako sa obom hlavným postavám spolupracovalo?
Ste zvyknutí spolupracovať s ostatnými?
4. Finálové kolo:
Čo si dnes zo stretnutia odnášate so sebou domov, aký zážitok?
Čo sa vám páčilo na dnešnom príbehu?

Neprešlo jazykovou úpravou!

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Anna Kürthy, Základná škola Zichyho Miklósa v Zsámbéku (Maďarsko); 9. februára 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: neuvedené

Odporúčaný postup z angličtiny do slovenčiny preložila: Mária Trechová, PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Bratislava

Odporúčaný spôsob citácie:

Kürthy Anna. 2023. Odporúčaný odborný postup k práci s literárnou predlohou Slepý a chromý. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-slepy-a-chromy/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.