Odborná referencia diela Siddhártha

Autor: Barbora Čaputová

 

Autor diela: Hermann Hesse
Do slovenčiny preložila: Ľudmila Rampáková
Rok vydania: 1997
Jazyk: slovenský

Popis

Terapeutické ciele: rozvoj samostatného myslenia, posilnenie intuície, schopnosť všímať si vlastné myšlienky a emócie, ukotvenie sa vo vlastnom príbehu, nachádzanie vlastných východísk, vyrovnanosť

Odporúčaná veková skupina: 12-90+

Forma práce: individuálna, skupinová

 

Stručný obsah diela: Hľadanie vlastnej autentickej cesty.

Siddhártha od Hermanna Hesseho je príbeh, ktorý pomáha k uvedomeniu si vlastnej osobnej slobody. Je to silný príbeh, ktorý na živote jedného človeka ukazuje nevyhnutnosť autentického prežívania a neúnavného hľadania bytostného vzťahu k sebe samému.

So Siddhárthom sa môže výborne pracovať s mladými dospelými, ale aj s dospelými, ktorí potrebujú posilniť vlastné sebavedomie, majú problém s pravidlami, ktoré sa im zdajú nezmyselné, či majú pocit, že nemajú na tomto svete miesto. Príbeh učí samostatnému mysleniu a posilňuje intuíciu, ale učí aj pracovať s vlastnými emóciami.

Hermann Hesse prichádzal s Indiou do kontaktu už od detstva, keďže jeho starí rodičia tu pôsobili ako misionári. Keď mal Hermann tridsať rokov (1911) odišiel do Indie, ale kvôli zdravotnému stavu musel cestu ukončiť skôr ako plánoval. Po celý život sa však zaoberal indickým myšlienkovým systémom, ktorý sa pre neho stal prameňom poznania a múdrosti.

V poviedke Siddhártha sa zaoberá osobnostnou premenou človeka a „oslobodením“, čo v duchu indickej filozofie môžeme vnímať, aj ako nastolenie osobnostnej vyrovnanosti, emočnej zrelosti, schopnosti znášať čas v tichu sám so sebou, či nahliadať na svoje rozhodnutia a činy so schopnosťou odpustenia. Siddhártha v poviedke hľadá odpoveď na svoju základnú otázku: Ako môže napriek rôznym životným prekážkam dosiahnuť stav absolútnej slobody? Neobracia sa však k večným pravdám, ktoré nachádzajú slobodu mimo reálny svet. Siddhárthova otázka má pre neho zmysel v čistej ľudskej podobe, v živote, ktorý práve teraz žijeme, v našej žitej prítomnosti.

Siddhártha sa v túžbe po múdrosti odpútava od sveta, rodiny, priateľov, milenky a nakoniec aj od syna. Zisťuje, že odpútanie od svojich presvedčení a niektorých predstáv o živote je pre neho prospešné, ale niektoré nie. Spočiatku bol presvedčený, že existuje len jediná správna cesta k slobode, že ju treba objaviť, naučiť sa ju. Možno aj preto absolútne poctivo nasleduje učenie mudrcov, či sa bez obmedzení oddáva živelnosti. Zažíva extrémy, keď sa pokúša ísť cestou askézy a neskôr cestou zmyslového užívania sveta. Avšak ani jedno z jeho životných rozhodnutí mu neprináša vnútorné zmierenie.

A aj keď si časom uvedomí vlastnú pýchu, egoizmus i sklamanie, zisťuje, že nie je schopný sa zo svojho správania poučiť. Uvedomí si, že nerozumie svetu a nedokáže nájsť to správne vedenie, ktoré mu prinesie slobodu a mier. Nakoniec už nevidí iné východisko a praje si vlastnú smrť. Vlastná hraničná existenciálna situácia ho privedie k prievozníkovi Vasudévovi. Vďaka nemu a rieke (ktorá symbolicky oddeľuje zmyslovú ilúziu od toho, čo je skutočné, pravdivé) porozumie tomu, že potrebuje objaviť svoju vlastnú cestu. Pokojným a trpezlivým pozorovaním prírody a vnútornou prácou postupne nadobúda emočnú aj osobnostnú vyrovnanosť, nachádza zmysel života, získava pokoru voči životu a vníma vnútornú krásu sveta.

Siddhártha od začiatku hľadal svoje bytostné Ja (átman) a k dosiahnutiu tohto cieľa potreboval nasledovať vlastnú individuálnu cestu životom. A aj keď bol jeho život z počiatku plný omylov a obchádzok preto, lebo odpovede na pálčivé otázky o slobode ľudskej bytosti hľadal mimo seba, pochopil, že pravda bola ukrytá v ňom samom už od začiatku. Potreboval ju len nechať zo seba vyvstať. Naviac zistil, že na jeho ceste môžu byť učenia iných ľudí pre neho skôr prekážkou.

Možných spôsobov, ako pracovať s touto knihou je mnoho, a to vďaka jej priamočiarej filozofii i vďaka nenáročnej symbolike. Siddhárthova osobná kríza je krízou nás všetkých. Čo však Siddhárthu robí výnimočným je, že oplýva neoblomnou túžbou po poznaní a obrovskou vôľou k hľadaniu. Ak stretneme takého človeka, ktorý sa nachádza v hlbokej osobnej kríze, ale zároveň má silnú vôľu hľadať spôsoby úľavy, príbeh Siddhárthu mu môže pomôcť už len samotným prečítaním. So sprievodnou terapiou však môže byť príbeh liečivejší.

Opis možností profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Pri práci s knihou by sme si mali uvedomiť silu ľudskej mysle a upriamiť pozornosť klienta k jeho túžbam, ponoriť ho do vnútorného sveta a pomôcť mu nadobudnúť sebavedomie vo vlastné cítenie a myslenie. Príbeh rovnako poukazuje na to, že riešenia, do ktorých sa nútime, alebo sme prinútení, nie sú pre nás tie pravé. Netreba sa nútiť ani k extrémnostiam, ale je dôležité dať si čas prísť na to, čo je pre nás to pravé, akým smerom sa potrebujeme uberať. Podstata spočíva v uznaní svojich túžob a pocitov, ktoré netreba vynechať ani zo svojich rozhodnutí. Môžeme si uvedomiť, aké liečivé je vedieť sa na chvíľu zastaviť, upokojiť myseľ a nechať prísť k sebe odpovede na vnútorné konflikty.

Pomôckou  v práci s klientom môžu byť aj rôzne relaxačné techniky, práca z dychom, imaginácia a i.

Otázky, o ktoré sa môžeme opierať by mohli byť napríklad tieto:

„Čo všetko ma napĺňa bezmocnosťou?“

„Ako by som si svoju moc mohla/mohol vziať späť?“

„Kedy nemám pocit, že zrádzam samú/samého seba?“

„Čo pre seba v tejto situácii skutočne potrebujem urobiť?“

„Aká sú moje najúprimnejšie túžby, a kam ma majú priviesť?“

„Čo je prvé, čo pre seba začnem reálne robiť (druhé, tretie…)?“ – spraviť si zoznam a pomaly ho napĺňať.

Popis skúseností z vlastnej práce s literárnym dielom:

K Hesseho Siddhárthovi sa vraciam často. Prvýkrát som príbeh čítala ako dvadsaťročná, ale skutočný prínos mal pre mňa až po tridsiatke, keď som si uvedomila, že trpím silnou traumou, a že sa z nej potrebujem dostať von. Príbeh bol rozhodne jedným z mnohých, ktoré som na svojej ceste von z traumy využila. V obrazoch, ktoré mi boli blízke, sa odohrával príbeh človeka, ktorý trpí a nevie prísť na to, ako si uľaviť. Cesty druhých sa pre neho ukazujú ako okľuka. Riešením sa stane „návrat“ k sebe samému.

Chvíľku mi trvalo, kým som prišla na to, že to, ako vnímam udalosti, ktoré viedli k traume i to, akým spôsobom ju potrebujem uchopiť a riešiť, je iba môj unikátny pohľad, iba moja jedinečná cesta. Keď som si túto skutočnosť uvedomila, liečenie už prebiehalo relatívne rýchlo. Aj z toho dôvodu, že som nehľadala u druhých uznanie mojej bolesti. Naopak, začala som sa cítiť slobodne v priznaní vlastných emócií, čo mi pomáhalo postupne prísť na to, čo v skutočnosti potrebujem. Takýto návrat k sebe je potom trvalý. Nadobudnutú radikálnu úprimnosť voči sebe sa už totiž opustiť nedá.

Použitá literatúra:

Čaputová, Barbora. 2017. Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann Hesse. In Filologické štúdie 3. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 163-176 s. ISBN 978-39-43906-37-0

Kaplan, Martin: 1998. Rethinking Ziolkowski’s “Landscape of the Soul:” A Mahayana Buddhist    interpretation of Siddhartha: http://www.gss.ucsb.edu/projects/hesse/papers/kaplanpaper7.PDF

Kocku von Stuckrad: „Utopian Landscapes and Ecstatic Journeys: Fiedrich Nietzsche, Hermann Hesse, and Mircea Eliade on the Terror of Modernity“. In: Numen. 57 (2010) č. 1, 78 – 102 s.

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Upozornenie: Obsah môže byť kontraindikovaný pre osoby, ktoré sú jasne ukotvené v inej religiozite, resp. netolerujú dobre indickú filozofiu a religiozitu, preto sa pred odporúčaním tohto diela odporúča najskôr zistiť religióznu orientáciu osoby. V prípade otvorenosti osoby viacreligióznosti a multikultúrnym prienikom alebo presahom presahom sa aj tak publikáciu odporúča nevnucovať, iba ponúknuť ako jednu z možností osobnostného rastu a sebarozvoja.

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
Mgr. Barbora Čaputová, PhD., Spojená škola Bratislava, 30. decembra 2022

Odporúčaný spôsob citácie:

Čaputová, Barbora. 2022. Odborná referencia literárneho diela Herman Hesse Siddhártha. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-siddhartha/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor: Hermann Hesse
Prekladateľ: Ľudmila Rampáková
Rok vydania: 1997
Poradie vydania: Vydanie tretie
Vydavateľ: Slovenský spisovateľ
Celkový počet strán: 112
ISBN: 8022007390