Odborná referencia diela Obejmi svůj život

Autor: Viera Diešková

 

Autor: Wilfried Nelles
Z nemčiny do češtiny preložila: Petra Pejchalová
Rok vydania: 2014

Popis

Terapeutické ciele: pomôcť dospievajúcim a dospelým vnútorne dospieť, pochopiť proces životnej integrácie a podporiť vyrovnávanie sa s traumatizujúcimi situáciami v živote pozdvihnútím vlastného  vedomia, rozvíjať svoj životný potenciál
Odporúčaná veková skupina: dospelí 18- 60 r.
Sekundárna cieľová skupina: zdravotné a sociálne sestry, lekári, liečební a špeciálni pedagógovia, psychológovia, duchovní

Stručný obsah diela:

Autor  knihy Wilfried Nelles, pôvodne vedecký a pedagogický pracovník na poli sociálnych vied sa po 12 rokoch vysokoškolskej praxe začal venovať terapii. V r. 1996 sa stretol s rodinnými konšteláciami Berta Hellingera (2008) a nechal sa nimi inšpirovať. Pochopil výhodu stavania zástupcov za klienta v konštelácich. Zistil, že druhý človek  ako zástupca  môže cítiť a prežívať pocity toho, za koho je postavený a klient sa môže pri tom na seba pozerať z odstupu, čo mu napomáha k zmene. (Bolo záhadou, prečo tento jav funguje,  no neskôr neurológovia našli k tomu vysvetlenie). Nelles sa spočiatku venoval taktiež rodinným konšteláciám, neskôr sa zameral  na ich duchovnú stránku (2010). Od  od r. 2012  začal  rozvíjať  vlastný  prístup ku konšteláciám, ktorý nazval  Procesom  životnej integrácie (LIP, z nem. „Lebens – Integrations – Prozess“).
V knihe Obejmi svuj život je podrobne vysvetlený Nellesov  prístup, ktorý sa líši  obsahovo od pôvodného Hellingerovho. Hellinger v terapii kvôli objasneniu dynamiky a  vzťahov v rodine klienta stavia do spoločného priestoru zástupcov za  členov rodinného systému (títo sa môžu pohybovať), riešia sa pritom rodinné drámy.  Nelles stavia na stabilné pozície (do kruhu) zástupcov za stupne vedomia klienta. (Zástupcom je známe, za ktorý stupeň vedomia sú postavení a chápu to, čo sa im v mysli na danej pozícii vynorí, že sa týka klienta, pre ktorého sa konštelácia stavia,  s ich súhlasom).
Terapeutova pozornosť je v konštelácii LIP zameraná na dospelého klienta tu a teraz (s. 73) a na otázku – ako sa má teraz klient postaviť k udalostiam zo svojho detstva, k minulosti. Potreboval by inú rodinu? To, čo dospelý klient podľa Nellesa skutočne potrebuje nie je lepšie miesto v minulosti, ale jasná orientácia v Tu a Teraz. O toto ide v jeho procese LIP.
Nelles  na začiatku knihy podrobne popisuje svoje východisko ku  LIP –  objasňuje  stupne zrelosti vedomia človeka v živote. Rozlišuje ich celkove sedem (s.13),  no podrobnejšie sa tu venuje len prvým štyrom.
Na 1. stupni sa jedná o symbiotické (nevedomé) vedomie jednoty matky a dieťaťa v maternici.  Nelles konštatuje, že tu vzniká zárodok presvedčení, pocitov a správania, ktoré sprevádzajú človeka po celý život. (Ak bolo tehotenstvo matky problematické, podobné problémy sa u človeka objavujú aj v neskorších životných etapách).
2. Stupeň – v detstve ide primárne o skupinové vedomie. Vplýva naň vzťah k členom rodiny a k vrstovníkom v škole (viac  Nelles, 2010).
3. V období dospievania sa u človeka utvára Vedomie Ja. Dospievajúci cíti svoju závislosť od rodiny a chce sa z nej vymaniť, aj keď nie je toho ekonomicky, právne, či dušene schopný.  Rodičov stále potrebuje, ale stráca detské istoty a zaoberá sa otázkou „Kto som ?“ Je odkázaný sám na seba,  vyhraňuje sa voči všetkému starému, no nemá jasnú orientáciu, vzniká mnoho rôznych príslušností,  nevie kam skutočne patrí.
4. V životnej etape dospelosti vzniká Vedomie seba samého. Nelles ho na s. 29  charakterizuje takto: Ako dospelí  sa už „neobzeráme po druhých, ani po nich nepoškuľujeme. Nie je nám trebárs jedno, čo si o nás druhí myslia, predovšetkým naši najbližší, alebo najmilší, ale už sa tým neriadime. Ani im v duchu, alebo v myšlienkach neoponujeme a rovnako nám nevadí to, čo robia druhí.“ Skutočne dospelý človek sa zaoberá tým, čo situácia robí s ním samotným a keď príjme svoje pocity, dokáže v nej účinne jednať. To je podstatné, aby nezostal bezmocný v ťažkej situácii, aby z nej vedel nájsť východisko.

V spoločnosti možno tiež odhaliť stupeň kolektívneho vedomia. Podľa Nellesa „historicky a empiricko-fakticky je Vedomie seba samého – skutočná dospelosť ľudí v spoločnosti vzácnou výnimkou“ (s. 32). Vedomie v modernej spoločnosti je bežne na úrovni Vedomia Ja, ako u dospievajúceho. Vtedy človek stále bojuje za oddelenie sa od rodičov, od tradície a zabúda ísť ďalej, úpne dospieť. Pritom dosiahnutie vyššieho stupňa Vedomia seba samého u väčšiny ľudí v spoločnosti by mohlo prispieť k účinnejším riešeniam problémov v spoločnosti.

Individuálne – každý z uvedených stupňov vedomia má v ľudskom živote svoj význam, každý človek nimi prechádza a nemožno ich potlačiť, ale treba ich rozpoznať.  Napr. uvedomiť si, že určitá situácia je problémom pre  moje „vnútorné dieťa“, ale už nie pre mňa, keď som teraz dospelý. V každom zo životných období môžu vzniknúť problémy, ktoré bránia  človeku  vnútorne, ľudsky dospieť.  Na problémy sa pri stavaní konštelácií podľa Nellesa  so zástupcami príde, vznikne príležitosť vysporiadať sa s nimi – svojmu vnútornému dieťaťu  ponecháva dospelý (klient) jeho skúsenosti, bez hľadania viny. Dospelý pritom môže pod vedením terapeuta  pozdvihnúť svoje vedomie a zažiť  Proces životnej integrácie.

Nelles sa v knihe zaoberá tým, ako sa dá v modernej spoločnosti dostať k Vedomiu seba samého; čo stráca človek odmietnutím Boha; čo mu môže dať veda, alebo čo ho život dokáže  naučiť, ak sa mu vie otvoriť. Konštelačná metóda, ktorú Nelles rozvinul, sa ukázala ako užitočná pri mnohých problémoch, napr. pri liečení traumy, alebo opakovane sa vyskytujúcich ťažkostiach, ktoré sa  nepodarilo odstrániť inými terapeutickými postupmi.   Pritom Nelles opisuje svoje vlastné skúsenosti s touto metódou, aj svoju prácu s klientmi a ich príbehy. V jeho LIP (s. 90) je“ fokus práce na Bytí, na tom, čím už odjakživa sme a čo sa chce rozvíjať v procese nášho žitia“. Musíme pritom prijať to, čo sa nám v živote prihodilo a deje. V tomto zmysle treba „objať svoj život“, to znamená prijať ho a vziať do náručia tak ako bol a je. Záver knihy venoval metodickému postupu pri konštelačnej práci. Vyslovil svoje presvedčenie (s. 94), že „neexistuje žiadna iná metóda, pomocou ktorej sa dajú  tak rýchlo vyniesť na svetlo také presné informácie o skrytých stránkach medziľudských vzťahov, o potlačených vnútorných  častiach, pocitoch a mnohom ďalšom, ako je metóda konštelačná“. V súčasnosti sa dostáva Nellesovmu prístupu zaslúžené uznanie, bude sa práve konať 1.Európska konferencia integračnej konštelačnej práce v Prahe.

Opis možností terapeutickej práce:

Najlepšie sa dá v knihe porozumieť Nellesovej konštelačnej práci z malého cvičenia na s. 74 a ďalších. Staval si svoje vlastné stupne vedomia. On stál na mieste dospelého a požiadal zástupcov, aby sa postavili na predchádzajúce stupne a vcítili sa do vnútra, aký tam majú pocit. Pozeral sa najprv na  svoju zástupkyňu v delohe. Pohyby, ktoré robila na tejto pozícii spoznal. Všetko čo videl,  potvrdzovalo jeho životnú cestu. Pokračovalo to aj na ďalších pozíciách,  vnútorná vízia jeho života zostávala rovnaká,  ale  dieťa a dospievajúci museli prekonávať rôzne  konflikty. Dospelý Nelles pocítil k svojmu vnútornému dieťaťu lásku  a jediné čo ono od neho  potrebovalo, bolo uznanie. Nelles pochopil, že  na svet prichádzame s vnútornou víziou, vlastným potenciálom, darom života, ktorý sa chce rozvinúť. Tento fakt sa v ním vedených konšteláciách potvrdil  u mnohých klientov.

V  knihe sa nachádza množstvo podnetov k terapeutickej práci s dospelými klientmi a ich vnútorným dieťaťom. Dôležité je, aby sa vnútorné dieťa cítilo byť dospelým videné a príjmané také, aké je, so všetkým čo zažilo. Nepotrebuje ľutovanie a súcit, to sa jasne ukázalo (príklad dieťaťa, ktoré bolo v detstve  zneužívané na s. 83). Nelles tu kriticky porovnáva svoj prístup s pôvodnými rodinnými konšteláciami, ktoré robil Hellinger. To môže byť užitočné pre terapeutov, ktorí ich poznajú.

Popis skúseností z vlastnej práce s dielom:

S  konštelačno – integračným prístupom W.Nellesa som oboznámila po absolvovaní výcviku študentov Pedagogickej fakulty UK Bratislava, ktorí sa oň zaujímali. Stretol sa s pozitívnym ohlasom aj u  ďalších, starších záujemcov  na verejnosti.

Použitá literatúra:

Hellinger, B. 2008. Štěstí, které zůstává, Kam vedou rodinné konstelace, Equilibrium, Praha,  94 s. ISBN 978-80-254-1798-0
Nelles, W. 2010. Život nemá zpátečku, Ježek, Rychnov nad Kněžnou, 216 s. ISBN 80-85996-42-1

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela vytvorila:
PhDr.Viera Diešková, CSc., 29. marca 2023

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: áno

Odporúčaný spôsob citácie:

Diešková, Viera, 2023. Odborná referencia a zdieľanie skúseností k literárnemu dielu Obejmi svúj život  od  autora Wilfried Nelles. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIP- Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odborna-referencia-diela-obejmi-svuj-zivot/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Obejmi svůj život
Jak vnitrně dospět – Proces životní integrace
Autor: Wilfried Nelles
Z nemeckého vydania v r. 2012 preložila do češtiny Petra Pejchalová
Rok vydania: 2014
Vydanie: prvé
Vydavateľ: Nakladatelství JEŽEK, Praha 10
Počet strán: 96
ISBN 978-80-85996- 44-9

Semináre a knihy nadväzujúce na túto publikáciu : http://www.wilfried-nelles.cz