Odporúčaný postup s kazuistikou k dielu Honzík a zlobivé hovínko

Autor: Anna Vejrostová

Autor diela: Gabriela Vykypělová, Taťána Šimečková
Ilustrátor: Martina Jajcajová
Rok vydania: 2017
Jazyk: český

Popis

Terapeutické ciele: enkopréza, problémy s vyprazdňováním u dětí

Cieľová skupina: děti, které mají obtíže s vyprazdňováním (zácpa, zadržování stolice, enkopréza) a jeho nácvikem

Veková skupina: 4-10 let

Sekundárna cieľová skupina: rodiče, pediatři, gastroenterologové, psychiatři, psychologové,  psychoterapeuti, speciální a léčební pedagogové  

Terciárna cieľová skupina: další z řad odborníků, kteří se podílejí na řešení těchto obtíží

Forma práce: individuální, kniha vybízí k opakovanému čtení a sdílení společně s dítětem

Stručný obsah diela:  

Tato kniha využívá ilustrace a krátké texty k tomu, aby konkrétně a hravě dítěti vysvětlila, jak funguje jeho tělo, zažívací a vylučovací procesy v něm. Slouží také k tomu, aby dítě trpící zácpou nebo i enkoprézou, která se zácpou souvisí, pochopilo, v čem jeho obtíže spočívají a jak je lze řešit. Překonat odmítání dítěte používat nočník či toaletu, pravidelně vylučovat, bývá pro celou rodinu často náročné a vyčerpávající. Obsah knihy neslouží jako náhrada za specializovanou péči. Péče o dítě s těmito problémy je vždy záležitostí mezioborové spolupráce!
(zdroj: http://www.zlobivehovinko.cz)

Kniha poskytuje vhled do složité problematiky zácpy i enkoprézy. Je psaná jednoduchým jazykem tak, aby příběh lehce pochopilo i malé dítě. Bohaté ilustrace jsou zajímavé a poskytují podklad k dalšímu povídání o tématu (text spíše podtrhuje obrazové sdělení). Čtenář zde získá cennou inspiraci k tomu, jak postupovat při řešení těchto potíží.

Hlavním hrdinou příběhu je chlapec Honzík, který má problémy s pokakáváním. Tento citlivý problém je v textu označován jako „zlobivé hovínko“. Příběh vypráví o tom, jak se Honzík po mnoha zklamáních rozhodl bojovat se zlobivým hovínkem. Za pomocí babičky, která ilustrativně vysvětluje podstatu problému, si hlavní hrdina vytvoří plán boje a v závěru získá moc nad zlobivým hovínkem – vítězí. Součástí knihy jsou i pracovní listy pro děti, diplom, omalovánky, jako i komentář pro rodiče.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce

Kniha využívá několik psychologických principů, které osloví malé i velké čtenáře na mnoha úrovních. Například princip  externalizace, tedy oddělení problému od osoby, která jej popisuje a prožívá. Obecně se totiž snáze pracuje s tím, co je vně, a proto se zde nemluví o dítěti, které má problém (já jsem špatný), ale o „zlobivém hovínku“, které je zdrojem problému (ono je špatné). Dítě tím může získat nadhled a schopnost najít řešení v problémové situaci.  

Díky principu projekce se dítě může identifikovat s hlavním hrdinou a inspirovat se jeho postupem při vyrovnávání se s daným problém. Může v něm rovněž posílit důvěru ve zdárné řešení jeho trápení. 

Nelze opomenout i moment tzv. normalizace, kdy dítě může pochopit, že jeho problém není nijak výjimečný, ale trápí i jiné děti. 

Edukace v podobě konkrétních postupů v boji proti „zlobivému hovínku“ je podávána jednoduše a jasně – jak pro děti, tak rodiče.  Text se nese v podpůrném, povzbuzujícím a nadějném duchu s důrazem na potřebu vyhnout se přílišnému tlaku na dítě. Ilustrace dětem napoví, jak funguje trávicí trakt, kde vzniká problém s vylučováním a jak mu předcházet. Obrazový materiál poskytuje řadu možností zastavit se a diskutovat nad ním spolu s naším klientem. Níže některé vzorové otázky:

… Honzíkovi se stane nehoda – jak se podle tebe Honzík cítí?  Co si myslí Honzík/jeho rodiče? Proč se rodiče/Honzík zlobí? Jaké je podle tebe to hovínko? Co bys Honzíkovi poradil? Zažil si někdy něco podobného? Co myslíš, že se dál stane, jak to dopadne? 

… Honzík si uvědomí, že to takhle dál nechce – co si Honzík přeje? Co by sis přál ty? Stojí za to bojovat za splnění těchhle přání?

… při babiččině edukaci o tom, co pomáhá v boji – znáš něco z toho? Máš rád tyto jídla? Už si někdy zkusil něco z obrázku? 

… ilustrace „plán boje“ – co bys řekl na to, kdyby sis udělal vlastní plán boje – jak bys chtěl, aby to vypadalo? 

… Honzíkovi se občas daří, občas ne – Honzík se nevzdává a stále pokračuje – je čím dál silnější – co by ti pomohlo vytrvat a nevzdat se při neúspěších? Jak si můžeš připomenout svou sílu/přání proč to děláš? (příklad – vrátíme se v knize ke stránce, kde Honzík přemýšlí o co ho hovínko obralo, a že to takhle už nechce…)

… Honzík má svoje pomocníky – kdo může být tvým pomocníkem? Kdo ještě a jak tě může podpořit?

Každé dítě je jedinečné, a proto doporučujeme řídit se konkrétními reakcemi na příběh a otázky pokládat v souladu s danou situací, kontextem a jedincem, se kterým pracujeme.

Popis skúseností autora, odporúčania z jeho vlastnej práce s týmto dielom: 

Knihou je možné se jednoduše a bez větších zábran dostat k citlivému a mnohdy trapnému problému jak pro děti, tak i rodiče. V případě předškolní holčičky, která se ve školce potýkala s enkoprézou, pomohlo opakované čtení knížky (na její vlastní popud). 

Nejvýznamnějším momentem bylo pochopení toho, že není špatná ona. Naznala, že mimo tento problém má spoustu kvalit a sil zvládat různé potíže, které jí život přináší (během rozhovoru nad knihou padaly dotazy jako např. co ti jde, co tě dělá šťastnou, kdy se cítíš silná?). 

Při povídání o zlobivém hovínku došlo k abreakci emocí – dokázala se na hovínko zlobit (to je ale zlé hovínko, já bych mu nasekala, vykopla bych ho na Měsíc…), dělat si z něj legraci, i ho litovat (ono je asi celé popletené, proto to dělá – musí se naučit, jak to má dělat správně, já mu v tom pomůžu). To jí dodalo sebevědomí a tolik potřebné uvolnění.

Zkušenosti z praxe dokazují, jak důležité je na řešení netlačit a poskytnou dítěti bezpečný prostor pro ventilaci emocí. Dítě samo cítí velký tlak – jak od sebe, tak od okolí, které s ním tento problém spoluprožívá. Často pomáhá klidné nastavení, zvolnění tempa a nespěchat na rychlé řešení.

V knize je dobře popsané, že Honzík měl dny, kdy vyhrával, ale byly i dny, kdy v boji vítězilo hovínko. Děti tak můžou pochopit, že není důležité se už nikdy nepokakat. Každý úspěch se počítá a posiluje sebevědomí dítěte. Jako odměnu si dítě může vymalovat omalovánky, či za určitý vymezený čas, kdy si dělá zápis /kdo kdy vyhrál/, dostat diplom.

Zmíněná holčička si dělala týdenní záznamy. Za každý úspěch byla chválena či odměněna drobným dárkem. Neúspěchům se nepřikládala velká pozornost. Za týdenní zhodnocení byla větší odměna. Enkopréza postupně vymizela a materiální odměny byly spíš ojedinělé, až jich už nebylo potřeba. Sama dle sdělení rodičů na knihu rada vzpomíná.  

Pro další studium doporučuji web o knize: http://www.zlobivehovinko.cz

Neprešlo jazykovou úpravou!

Možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred, počas a po použití diela s autorom odporúčania: nešpecifikované

Kartu odporúčaného diela vytvorila:

Mgr. Vejrostová Anna, Pracovisko: Vejrostovi – psychologie, spol. s. r. o. – ambulance klinické psychologie a psychoterapie Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, 20. marec 2023

Odporúčaný spôsob citácie:

Vejrostová, Anna. 2023. Odporúčaný postup a kazuistika k literárnemu dielu Honzík a zlobivé hovínko. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/honzik-a-zlobive-hovinko/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Autor diela: Gabriela Vykypělová, Taťána Šimečková
Ilustrátor: Martina Jajcajová
Rok vydania: 2017
Poradie vydania: prvé
Vydavateľ: COPRINT s.r.o.
Celkový počet strán: 27
ISBN: 078-80-87192-77-1