Odporúčaný postup k dielu Jak přežít, když mne všechno štve

Autor: Petr Vejrosta

 

Autorka diela: Elizabeth Verdick, Marjorie Lisovkis
Do češtiny preložila: Petra Diestlerová
Ilustrátor: Mike Gordon
Rok vydania: 2014

Popis

Terapeutické ciele: zvládání hněvu a agresivity, překonávání vznětlivosti, zvládání silných emocí,  postupy a dovednosti při práci s agresivitou, praktické kroky ke zkrocení hněvu, jak se uklidnit, porozumět vzniku a spouštěčům vzteku

Veková skupina: 6-16 let

Sekundárna cieľová skupina: rodiče detí, starší děti, pedagogové, vrstevníci

Forma práce: individuální, skupinová

Stručný obsah diela:

Publikace Elizabeth Verdick a Marjorie Lisovkis by se dala zařadit mezi rádce pro rodiče a mládež. Záměrem je poskytnout návod, jak zvládat vznětlivost a vztek. Jde o kompilát rad, ukázek a z menší části i příkladů ze života.

Každý občas dostane vztek a pak si připadá jako opravdová příšera zní v úvodním slovu. Co se nám honí hlavou a tělem při hněvu, jaké mohou být jeho podoby a důvody proč se zlobíme je náplní prvních části textu. Kniha dítěti ukáže, jak zvládat náročné situace a jak si poradit s tím, že se mu něco nelíbí a má na něco vztek. Cílem však není  nepříjemné emoce potlačit, ale najít cestu, jak se s nimi vypořádat a přitom neublížit ostatním. Těžištěm textu je tedy část s praktickými radami a metodami k jeho zkrocení a zachování klidu. Černobílé ilustrace i text předpokládají čtenáře s vyšší mírou sebereflexe a náhledu, může být však užitečný i  rodičům, výchovným poradcům i pedagogům v jejich praxi.

Popis možností odbornej pedagogickej/terapeutickej práce:

Vztek, či obecně projev nespokojenosti u dětí, může mít hlubší kořeny v jejich životní situaci. Kniha tedy vlastně není jen o vzteku, jde o komplexně pojatého výchovného průvodce, v němž se lze přímo či mezi řádky dozvědět leccos o vztazích mezi dětmi a rodiči, šikaně či třeba i vhodných psychohygienických opatřeních. Samotná kniha nabízí postupy zvládání hněvu, avšak dále se nezabývá kontextem původu samotného agresivního chování. Ten však může být podstatou celého terapeutického přístupu.  V situaci, kdy dítě pochází např. z násilnické rodiny, kde je běžné mít „ostré lokty“. Děti žijící v takovém prostředí mohou mít z vlastní zkušenosti naučené, že je nutné být v kontaktu s druhými silný a neprojevovat slabost, aby nad ním ostatní neměli navrch. Je nutné přihlížet k individuálnímu kontextu daného klienta, je potřeba postupovat opatrně.

Lze předpokládat, že agresivní děti jsou plné hněvu, který je potřeba uvolnit/abreagovat, aby mohlo dojít k vnitřní proměně v prožívání a chování. Jen samotné předkládání správných vzorů, modelů či způsobů chování nemusí být bez samotného prožitku vždy dostatečné. Je nutné se rozhodnout, zda chceme jen behaviorální zásah, změnu chování, nastavení hranic a pravidel, nebo nám doopravdy záleží na konkrétním dítěti/klientovi.

V prvním případě, lze knihu použít ihned. V druhém případě je zařazení této publikace vhodné až v posledních fázích společné práce. Prvně je pak třeba poskytovat prostor pro vyslechnutí, vyjádření a akceptaci klienta jaký je (ne toho, co provedl). Také nabízet a budovat pracovní vztah a důvěru, emočně korektivní vztahovou zkušenost, která není plná zloby a hodnocení.

V dalších krocích pak lze podporovat exploraci vlastního prožívání dítěte a porozumění dané situaci (náhledu). A to také pomocí vhodného příběhu, nabízejícího možnost identifikace s hrdinou, který prožívá zlobu, bolest, smutek, žal, či lítost nad svými činy.

A dále pak spolu hledat v nesoudící atmosféře porozumění tomu, co k problémové situaci vedlo a jak se při tom klient cítil.

A nakonec lze uplatnit praktický materiál této publikace pro osvojování si konkrétních příkladů adaptivního chování a nových strategií vztahování se ke světu a druhým. Konkrétní postupy a řešení pak podporují samotnou práci klienta, podporují prožívání kompetence a jeho vnitřní zdroje.

Lze postupovat pomocí rozhovoru s dítětem o procesu četby, případných otázek, či sdílení zkušeností z aplikace konkrétních postupů. Lze však také pracovat kreativní a více intuitivní formou – např. kresbou, koláží, básní, písní, ztvárněním skrze pohybové vyjádření, atd.. Vždy zaleží na dovednostech a silných stránkách každého klienta. Stejně tak je nutné přihlížet ke slabým/deficititním oblastem konkrétního klienta, který se projevuje agresivně (např. deficit sebekontroly a zvládání emocí, deficit empatie k oběti, atd.).

Otázky rozvíjející společný terapeutický proces vedoucí ke zvědomování agresivního potenciálu člověka a jeho vedení konstruktivní cestou, mají být vždy autentické a vznikat v jedinečnosti kontextu dané situace. Pro inspiraci a k dalšímu nastavování terapeuta k dění ve vztahovém poli s klientem pak uveďme otázky typu: Co tě skutečně naštve? Jaká je tvá typická reakce, když se hněváš/zlobíš? Kde ve svém těle to nejvíce cítíš? Kde a v jakých situacích se můžeš zlobit a je to v pořádku? Co se musí stát, aby si dospěl tak daleko v konání, že by si někomu ublížil? Co ti pomůže hněv kontrolovat/odklonit/zmírnit? Co dělat, když si tě někdo dobírá? Co dělat, když tě někdo neprávem obviní z něčeho, co jsi neudělal? Co s tím, když musíš dělat něco, co v tu chvíli nechceš? Co když někomu závidíš?  Co můžeš dělat, když druhý vyhraje a ty prohraješ?  Otázky je potřeba přizpůsobit věku klienta.

Knihu je možné zařadit jako pomůcku v momentě, kdy dítě/rodič těžko přijímá doporučené postupy při přímé péči (např. je to na mně moc informací naráz, to si nezapamatuji, nerozumím tomu a pod.), nebo jako součást práce „na doma“. Následně lze pak při dalších setkáních věnovat prostor sdílení klientových pokroků, experimentů a snahy. V terapeutickém procesu však hraje vztahový rámec mezi klientem a terapeutem velevýznamnou roli. Bez něj (při pouhém předání knihy) může dojít k přílišnému odosobnění a intelektualizaci celé situace, což může bránit vnitřní proměně u klienta. Je tedy nutné pracovat na terapeutickém vztahu, ne na vztahu k literárnímu dílu.

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Kartu odporúčaného diela podľa uvedeného literárneho zdroja vytvoril:

PhDr. Petr Vejrosta, Vejrostovi-psychologie, spol. s r. o. – ambulance klinické psychologie a psychoterapie Rožnov pod Radhoštěm, 20. marca 2023

Možnosť konzultovať o špecifikách použitia u mladších a starších klientov: áno

 

Odporúčaný postup citácie:
Vejrosta, Petr. 2023. Odporúčaný postup k terapeutickej práci s dielom Jak přežít, když mně všecho štve. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIP-Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023.  ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-k-dielu-jak-prezit-kdyz-mne-vsechno-stve/

 

Tento článok vznikol vďaka podpore programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca organizácií a inštitúcií, KA210 – Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line študijného nástroja pre biblioterapiu“, číslo projektu2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje iba názor autora a Európska komisia ako aj autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Názov diela: Jak přežít, když mě všechno štve
Autor diela: Elizabeth Verdick, Marjorie Lisovkis
Prekladateľ: Petra Diestlerová
Ilustrátor: Mike Gordon
Rok vydania: 2014
Poradie vydania: 1. vyd.
Vydavateľ: Portál, Praha
Celkový počet strán: 120
ISBN: 978-80-262-0595-1