Odporúčaný postup a kazuistiky dielu Malá morská víla

Autor: Vladislav Babka 

 

Príbeh je z publikácie Pohádky radí nejmenším (s. 37-39)

Autorka diela: Gerlinde Ortner

Do češtiny preložila: Alena Antonová

Rok vydania: 1994

Slovenská zvuková nahrávka príbehu (c) Vladislav Babka, 2023 

Popis

Terapeutické ciele: abreakcia, korektívna skúsenosť
Veková skupina: 9+
Sekundárna cieľová skupina:  rodičia alebo iní členovia rodiny dieťaťa so strachom zo zubného lekára
Terciárna cieľová skupina: ošetrovatelia, učitelia, iné vzťažné osoby dieťaťa, prípadne členovia širšieho zdravotníckeho tímu zapojení do starostlivosti
Forma práce: individuálna

Stručný obsah diela: rozprávka Malá morská víla, s. 37 – 39 z publikácie Gerlinde Ortner Pohádky radí nejmenším – čítanie na pokračovanie – na každom stretnutí sa číta iná časť diela

Opis profesionálnej pedagogickej/terapeutickej práce:

Nefarmakologická liečebnopedagogická intervencia (edukačný program) s dvoma pacientkami, ktoré navštívili našu ambulanciu liečebnej pedagogiky v rovnakom období v októbri 2020 s rovnakým problémom – strach zo zubného lekára. Frekvencia stretávania: 1 hodina 1 x týždenne/realizované 4 stretnutia

Náplň stretnutí:

  1. Úvodné stretnutie:

prvé stretnutie s dieťaťom a rodičmi, odobratie osobnej, vývinovej, pedagogickej, rodinnej, záujmovej anamnézy vrátane čitateľských záujmov nielen pacientky ale aj rodiny, vývinovej a rodinnej histórie, spôsob trávenia spoločného času, vytváranie pocitu dôvery, analýza problému, jeho začiatku, vývinu a celkovej histórie, analýza rizikových a protektívnych faktorov, vysvetlenie zamerania a metód práce liečebnopedagogickej ambulancie, spísanie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poučenie o ochrane osobných údajov, zistenie ďalšej najbližšej návštevy odosielajúceho zubného lekára, dohodnutie spôsobu spolupráce s rodičmi; pozorovanie pacienta v kontexte komunikácie liečebného pedagóga s rodičmi a v rámci  interakcii s rodičmi, Kresba rodiny ako ponúknutá hrová aktivita počas komunikácie s rodičmi, pozorovanie dieťaťa počas zamestnania, posúdenie výsledku produktu Kresba rodiny ako použitého orientačného vyšetrenia, nadviazanie priameho kontaktu s dieťaťom prostredníctvom Hry na magnety (ideomotorické techniky – podrobnejšie viď v diele autora diplomovej práce na s. 101), náčrt cieľa, štruktúry a zamerania  nasledujúceho stretnutia

  1. Druhé stretnutie:

Cieľ: naučiť prekonávať strach z nepríjemnej alebo neočakávanej situácie, podporiť odvahu a smelosť, ktorá sa neskôr môže objaviť v iných oblastiach života

2a. Úvodný rozhovor: zdieľanie zážitkov posledných dní

2b. Prípravná terapia: Prstová signalizácia – ideomotorické techniky (podrobnejšie viď v diele autora diplomovej práce na s. 102-103)

2c. Hlavná časť: čítanie príbehu na pokračovanie (konkrétny preložený text viď v diele autora v prílohách) – stručný obsah čítanej časti:

Morská víla si úpenlivo želala byť človekom. Pri troch prianiach si však zabudla priať aj zdravie a tak ju po chvíli vo svete ľudí začali veľmi bolieť zuby. Pri prekonávaní strachu a bolesti jej pomôže jej nová kamarátka Kristínka. Naučí ju ako je to u zubného lekára, na čo sa treba pripraviť. Nakoniec morská víla prekoná strach a navštívi zubného lekára.

2d. Expresia po čítaní: Znázorňujeme a napodobňujeme zvuky pomocou fantázie aj hudobných nástrojov v ambulancii rôzne morské zvieratká, búrku na mori, vietor… Skúšame znázorňovať aj emócie, ktoré prežíva morská víla. Potom hľadáme spôsob, akým by vedelo dieťa ukľudniť svoju kamarátku pri prekonávaní strachu.

2e. Relaxácia: Cieľom bolo naučiť sa uvoľniť celé telo, vysvetliť si, že menej niečo človeka bolí, ak je uvoľnený a naopak. „Teraz sa posadíme, pomaly sa párkrát nadýchnete, môžete ale nemusíme zavrieť oči. Budem teraz počítať od 1 do 10 a s každým číslom sa zhlboka nadýchnite čerstvého vzduchu a vydýchnite von spotrebovaný kyslík atď.“ Opakujeme cvičenie Magnety.

2f. Záver stretnutia: poďakovanie za spoluprácu, spätná väzba pacientiek, zdieľanie zážitkov zo stretnutia, dohodnutie ďalšieho termínu stretnutia prípadne dobrovoľnej domácej úlohy (nakreslenie obrázka).

3. Tretie stretnutie:

Cieľ: je naučiť sa viac o sebe, o tom že mnoho vecí dokážeme ovládať iba pomocou myšlienok, ako telo reaguje na vedomé podnety

3a. Úvodný rozhovor: situačne

3b. Prípravná terapia: Škála kreatívnej imaginácie (podrobnejšie in Príloha č. 4 diela autora diplomovej práce, cvičenie 1)

3c. Hlavná časť: čítanie príbehu na pokračovanie (konkrétny preložený text viď v diele autora v prílohách) – stručný obsah čítanej časti:

Morská víla spokojne žije u ľudí, pokiaľ neprídu bolesti zubov. Kamarátka Kristínka pomáha zistiť, aké je to ísť k zubný lekárovi, čo to znamená chodiť k zubný lekárovi. A tak sa začnú hrať na zubného lekára, ako to prebieha v skutočnosti. Kristínka ju upokojuje, vtipkuje až nakoniec si morská víla na predstavu návštevy zubného lekára navykne.

3d. Expresia po čítaní: Znázorňujeme bolesti zubov, vydávame zvuky podobné vŕtačke, motorke, roju mušiek, navodzujeme predstavy cesty autom, ako sa osoba dovezie do ambulancie, ako to bude ďalej prebiehať od zazvonenia u zubného lekára. Pri tejto príležitosti sa rozprávame o prevencii proti zubnému kazu, ako a kedy si správne čistiť zuby. Diskutujeme na tému ako sa vyrovnávať s bolesťou či úrazom podľa toho ako sme cvičili predtým v príprave. Otázky pre pacientov: Ako si sa cítila v jednotlivých cvičeniach? Stretla si sa už s niečím podobným? Ktoré časti príbehu boli pre teba najzaujímavejšie? Ktorá postava či situácia ťa najviac zaujala a prečo? Ako by sa inak dali riešiť dané situácie?

3e. Záver stretnutia: pre relatívne dlhé úvodné cvičenie sa záver stretnutia obmedzil na minimum – poďakovanie za spoluprácu, krátka spätná väzba pacientiek, dohodnutie ďalšieho termínu stretnutia.

  1. Štvrté stretnutie:

Cieľ: upevnenie skúseností z doterajších stretnutí, príprava na skutočnú návštevu zubného lekára, odhalenie a eliminácia prípadných skrytých vplyvov v pozadí, ktoré by ovplyvniť celkový výsledok v realite

4a. Úvodný rozhovor a prípravná terapia: HRV biofeedback

4b. Hlavná časť: čítanie príbehu na pokračovanie (konkrétny preložený text viď v diele autora diplomovej práce v prílohách) – stručný obsah čítanej časti:

Morská víla ide spolu s kamarátkou na návštevu zubného lekára. Víla sa tak dostane aj do ambulancie, kde vidí všemožné prístroje a môže priamo namieste zažiť ako to u zubného lekára naozaj prebieha. Nakoniec si aj ona sama odvážne sadne do zubárskeho kresla.

 4c. Expresia po čítaní: Znázorňujeme opäť cestu k zubnému lekárovi, krok za krokom, ako si sadne do čakárne, bábiky a liečebný pedagóg predstavujú pacientov čakajúcich na ošetrenie, po výmene rôl liečebný pedagóg  predstavuje zubného lekára a pacientka zdravotnú sestru. Počas hry sa striedame a skúšame si vymeniť role. Najviac sa páči rola zubného lekára.

4d. Relaxácia: Hudobno-slovná relaxácia so zámerom odstrániť posledné zvyšky strachu zo zubného lekára.

Výsledky:

Prípad č. 1: Hodinu po skončení intervencie navštívila zubného lekára v rovnakej budove polikliniky ako sa nachádza ambulancia liečebnej pedagogiky. Prakticky bez problémov si sadla do kresla zubného lekára a liečebný pedagóg spolu s matkou „zostali štatistami v čakárni“. Vyšetrenie u zubného lekára bolo úspešné, dieťa bez problémov zvládlo prehliadku u zubného lekára a je predpoklad, že ani v budúcnosti už podobný problém mať nebude.

Prípad č. 2:  Návšteva lekára sa realizovala 2 dni po skončení posledného zo stretnutí. Bohužiaľ s nie úspešným výsledkom – dievča odmietlo vojsť do ambulancie. Vysvetlenie sa pokúšame poskytnúť v diskusii.

Diskusia:

Využitie rozprávky v terapii a ďalšie metódy v prvom prípade napomohli prekonaniu bariér a niekoľkokrát sme v intervencii využili, že pacientka nemá strach z iných činností, ktoré sme použili ako podporné príklady vlastných zdrojov zvládania. Dieťa po krátkom čase stretnutí „vyliezlo z ulity“, bolo spontánne a pôsobilo uvoľnene po celý čas stretnutí.

Pokiaľ ide o rovnaký postup uplatnený v druhom prípade, dieťa sa na poslednom spoločnom stretnutí utiahlo trochu viac do seba, zrejme s pocitom blížiacej sa stres vyvolávajúcej udalosti a výsledky HRV biofeedbacku z toho dňa ukazovali v mierny nárast nervozity a úzkosti, zhoršenie sebaovládania a naznačovalo neúspech. Tento posilnila aj skutočnosť, že rodičia prišli do čakárne zubnej ambulancie iniciatívne o polhodinu skôr ako sme boli pôvodne dohodnutí a po príchode liečebného pedagóga do čakárne už dieťa nebolo schopné ísť až ku kreslu. Možno sa domnievať, že istú úlohu zohral otec, ktorý už od začiatku preferoval dieťaťu „tvrdú“ anestéziu. Či sa tomu dalo zabrániť je naozaj ťažko povedať.

Záver:

Informácie z neúspešného prípadu poukazujú na iné hlbšie príčiny a dôvody strachu dieťaťa ako je len samotný kontakt so zubným lekárom vyžadujúce viac individuálnej práce a potrebu práce s rodinou v oblasti komunikácie s dieťaťom. Realizovaný projekt však preukázal, že svojpomocný biblioterapeutický balíček môže byť pre zubných lekárov prijateľný a v krátkodobom až strednodobom horizonte môže zlepšiť pohodu zubných lekárov v kontakte s pacientmi pre elimináciu strachu pacientov z kontaktu prostredníctvom edukácie v inom na to uspôsobenom „cvičnom“ bezpečnom prostredí. Výsledky výberu ôsmych štúdií s 979 účastníkmi a zistenia, že pri liečbe bola biblioterapia pri znižovaní príznakov depresie alebo úzkosti signifikantne účinnejšia ako kontrolné podmienky bez terapie poukazujú na potenciál biblioterapie ako edukačného nástroja. Podľa zistení výskumu môže byť biblioterapia prospešnejšia pri liečbe depresie u dospievajúcich, ale vykazuje menej silné účinky na úzkosť u detí. Podľa autorov by sa mali vykonať ďalšie presne definované klinické štúdie, aby sa potvrdili tieto výsledky (Yuan, S., Zhou, X., Zhang, Y. et al. et al., 2018 – presný odkaz viď v diele autora diplomovej práce).

Použitý literárny zdroj:

Babka, Vladislav. 2021. Slovo ako nástroj v terapii. s. 99-106. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. Vedúca diplomovej práce Kotrbová Kvetoslava.

 

Neprešlo jazykovou úpravou!

 

Terapeutický postup a kazuistiky vytvoril:
Mgr. Ing. Vladislav Babka, Neštátne zdravotnícke zariadenie Ambulancia liečebnej pedagogiky PaedDr. Anna Babková, B. Bullu 13, 036 08  Martin, kontakt na autora: vladobabka@gmail.com,  telefón: 0949 131 221; možnosť konzultovať indikácie a kontraindikácie diela, špecifické postupy alebo skúsenosti, pred počas a po použití diela s autorom Mgr. Ing. Babkom: áno

Kartu odporúčaného diela podľa uvedeného literárneho zdroja vytvorila: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 23. októbra 2022

 

Odporúčaný spôsob citácie:

Babka, Vladislav – Kotrbová, Kvetoslava. 2022. Zo skúseností s uplatením biblioterapie – odporúčaný postup a kazuistiky k literárnemu dielu Gerlinde Ortner Malá morská víla. In Kotrbová, K. a kol.: Biblioterapia.sk. Bratislava: PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, 2023. ISBN 978-80-974667-0-1 Dostupné na: https://www.biblioterapia.sk/publikacia/odporucany-postup-a-kazuistiky-dielu-mala-morska-vila/

 

Príspevok vznikol vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy. Názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483. Reprezentuje názor autora a Európska komisia ako aj autor nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Ďalšie informácie

Bibliografické údaje

Príbeh Malá morská víla
je z publikácie Pohádky radí nejmenším, s. 37-39
Autor: Gerlinde Ortner
Prekladateľ: Alena Antonová
Rok vydania: 1995
Poradie vydania: 1. vydanie
Vydavateľ: Knižní klub Praha
Celkový počet strán: 128
ISBN: 80-7176-243-1